Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 2
23. april 1992
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om uddannelsen som biologassistent

I medfør af § 1, stk. 3 i landstingsforordning nr. 1 af 4. maj 1990 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning fastsættes:

 

Kapitel 1.
Formål og varighed

§ 1. Uddannelsen har til formål at kvalificere eleverne teoretisk og praktisk til at virke som assistenter for biologer, primært inden for det marinbiologiske område, samt at virke selvstændigt med indsamling og registrering af biologiske data.

§ 2. Uddannelsen varer to år. Den består af et skoleophold af et års varighed og et kombineret kursus- og praktikophold af et års varighed ved Grønlands Fiskeriundersøgelser eller et andet, af brancheudvalget godkendt, uddannelses- og praktiksted.

 

Kapitel 2.
Optagelsesbetingelser

§ 3. Til uddannelsen kan optages personer, der har gennemført:
1) uddannelsen som aalisakkerisoq (fiskeindustriassistent) eller
2) en gymnasial uddannelse.
Stk. 2. Endvidere kan optages personer med anden uddannelsesmæssig baggrund, hvis den er af mindst samme varighed, og den efter brancheudvalgets skøn kan give tilsvarende grundlag for at gennemføre uddannelsen som biologassistent.
Stk. 3. Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Arbejdsmarked kan fastsætte regler om adgangsregulering.

 

Kapitel 3.
Uddannelsens indhold

§ 4. Første del af uddannelsen som biologassistent er identisk med 1. år af uddannelsen som aalisakkerisuuneq (fiskeindustritekniker).

§ 5. Undervisningen på uddannelsens første år (1. og 2. semester) omfatter 1440 lektioner i følgende fag: 

1) fiskebehandling 540 lektioner
2) hygiejne, med kemi og mikrobiologi 280 lektioner
3) fiskeri og fiskeribiologi 160 lektioner
4) matematik og statistik 140 lektioner
5) edb 80 lektioner
6) arbejdsledelse/organisation 80 lektioner
7) kommunikation 80 lektioner
8) idræt 80 lektioner


§ 6.
Formålet med og indholdet af undervisningen er i de enkelte fag:
1) Fiskebehandling.
At eleven opnår forståelse for kvalitet og holdbarhed af fersk fisk og de faktorer, der har indflydelse på nedbrydningen af fisken. Endvidere at eleven forstår betydningen af korrekt anvendt fryseteknologi og konserveririgsprincipperne bag forædlede fiskevarer,   herunder metoder, udbytte, lovgivning og kvalitetskontrol.

2) Hygiejne med kemi og mikrobiologi.
At eleven via et indgående kendskab til mikrobiologiske og kemiske grundbegreber opnår forståelse for og en hensigtsmæssig holdning til levnedsmiddelbranchens hygiejneregler.

3) Fiskeri og fiskeribiologi.
At eleven erhverver kendskab til havets økologi og opbygger forståelse for den bedst mulige udnyttelse af de tilgængelige ressourcer.

4) Matematik og statistik.
At opøve eleven i grundlæggende matematiske begreber, talbehandling og redskaber, der sætter dem i stand til at forstå og anvende statistisk talmateriale.

5) Edb.
At give eleven indsigt i edb-maskiners generelle anvendelse samt bibringe en forståelse for brugen og anvendelsen af tekstbehandling og regneark.

6) Arbejdsledelse/organisation.
At eleven opnår forståelse for mellemmenneskelige forhold, der har betydning i samarbejde og ledelse, samt opøves og trænes i samarbejds- og ledelsesteknikker.

7) Kommunikation.
At eleven opøves i de demokratiske spilleregler og erhverver færdigheder i kommunikation.

8) Idræt.
At eleven lærer at bruge kroppen hensigtsmæssigt og kreativt samt opnår forståelse for alsidig fysisk træning og øver samarbejde.

§ 7. Undervisningen på uddannelsens 2. år består af et kombineret kursus- og praktikophold af 45 ugers varighed.
Stk. 2. De første 40 uger beskæftiger eleven sig med følgende fag:

1) generel biologi 2 uger
2) rejeundersøgelsestogt 6 uger
3) fiskeundersøgelsestogt 4 uger
4) stikprøvetagning 4 uger
5) edb 4 uger
6) fiskeribiologi og hydrografi 4 uger
7) laboratorieteknik 4 uger
8) redskabslære 2 uger
9) havpattedyr 2 uger
10) edb 6 uger
11) statistik 2 uger

Stk. 3. De sidste 5 uger udarbejder de studerende selvstændigt et speciale.

§ 8. Formålet med den teoretiske og praktiske undervisning samt speciale på uddannelsens 2. år er i de enkelte fag:
1) Generel biologi.
At eleverne får kendskab til forskellige arter (fisk, plankton, bunddyr) samt generel anatomi, fysiologi og økologi.

2) Rejeundersøgelsestogt.
At eleverne kommer på togt med et fiskeriundersøgelsesskib og får praktisk kendskab til undersøgelsesteknik, artskendskab, indsamling af videnskabelige prøver, redskabsselektion, fiskeriteknik, journalføring, hydrografi og biologi. Alt med henblik på rejer.

3) Fiskeundersøgelsestogt.
At eleverne får praktisk kendskab til det under 2) anførte, dog med henblik på fisk.

4) Stikprøvetagning.
At eleverne får praktisk kendskab til udtagning af stikprøver fra fangster og landinger fra det kommercielle fiskeri, herunder registrering af data vedrørende længde, vægt, alder og køn.

5) Edb.
At eleverne oplæres i brug af styresystemer, tekstbehandling, regneark og statistiske programmer. Endvidere sker oplæring i registrering af videnskabelige data i database og udskrivning af rapporter og resultater.

6) Fiskeribiologi og hydrografi.
At eleverne får kendskab til fiskeribiologisk teori og metode, samt i hydrografiske forhold og disses betydning for forekomsten af levende ressourcer.

7) Laboratorieteknik.
At eleverne oplæres i særlig laboratorieteknik ved fiskeriundersøgelser (alders-aflæsning, undersøgelser af maveindhold mv.)

8) Redskabslære.
At eleverne får kendskab til redskabers brug, effektivitet og selektivitet i det kommercielle og videnskabelige fiskeri.

9) Havpattedyr.
At eleverne får kendskab til de forskellige arter og indsamling af videnskabelige prøver fra havpattedyr, herunder indsamling af oplysninger fra fangere.

10) Statistik.
At eleverne indføres i almen statistik, beregningsmetoder og grafisk afbildning af data.

11) Speciale.
At eleverne selvstændigt forestår et projekt med dataindsamling i felten (stikprøve-indsamling, forsøgsfiskeri), efterfulgt af edb-registrering og afrapportering af resultater i form af en skriftlig rapport.

§ 9. Brancheudvalget kan godkende midlertidige
afvigelser fra bestemmelserne i §§ 5 og 7.

§ 10. Der kan tilbydes supplerende undervisning efter behov.

§ 11. Eleverne har mødepligt til undervisningen.
Stk. 2. Direktoratet kan fastsætte regler for mødepligten.

§ 12. Uddannelsesstedet foretager løbende en bedømmelse af den enkelte elevs udbytte af undervisningen og tilbyder studievej ledning.

 

Kapitel 4.
Prøver og eksamen

§ 13. Ved udgangen af l. uddannelsesår gives standpunktskarakterer i fagene:
1) hygiejne med kemi og mikrobiologi samt
2) fiskeri og fiskeribiologi.

§ 14. Efter 1. uddannelsesår afholdes eksamen i faget fiskebehandling.

§ 15. Den i § 14 nævnte eksamen kan være skriftlig såvel som mundtlig.
Stk. 2. Der gives en samlet karakter for eksamen.

§ 16. Efter 2. uddannelsesår afholdes mundtlig eksamen i specialet, jf. § 7, stk. 3.
Stk. 2. Eksamen former sig som en 15 min. samtale mellem elev og lærer, hvorunder eleven eksamineres i uddannelsens teoretiske stof med udgangspunkt i elevens speciale. Censor kan stille supplerende spørgsmål.

§ 17. Ved karaktergivning i standpunkt og eksamen anvendes 13-skalaen, j f. § 28 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 51 af 20. december 1990 om elevers forhold under erhvervsuddannelse.
Stk. 2. For at bestå uddannelsen som biologassistent skal eleven have opnået mindst karakteren 6 ved hver eksamen efter §§ 14 og 16.
Stk. 3. De i §§ 14 og 16 nævnte eksaminer bedømmes af læreren i faget samt en af direktoratet beskikket censor.
Stk. 4. Ved uenighed om bedømmelsen benyttes gennemsnittet af de to karakterer, såfremt dette er et helt tal. Ligger gennemsnittet midt mellem to karakterer i skalaen, forhøjes til det nærmeste hele tal, såfremt censor har givet den højeste karakter, medens der rundes ned til det nærmeste hele tal, såfremt censor har givet den laveste karakter. Karakteren "0" gives dog kun såfremt lærer og censor er enige derom.

§ 18. Har en elev ikke gennemført eller bestået en eksamen, kan eleven 2 gange genindstilles til samme eksamen.
Stk. 2. Brancheudvalget kan dispensere fra stk. 1.

§ 19. Der gennemføres sygeeksamen for elever, der på grund af dokumenteret sygdom eller andet lovligt forfald, ikke har deltaget i den ordinære eksamen.
Stk. 2. Sygeeksamen afholdes senest i forbindelse med næste ordinære eksamen.

 

Kapitel 5.
Uddannelsesbevis

§ 20. Efter endt uddannelse og bestået eksamen modtager eleven et uddannelsesbevis, hvor standpunkts- og eksamenskarakterer er anført, jf. §§ 13, 14 og 16.
Stk. 2. Endvidere gives en kortfattet udtalelse vedrørende elevens stabilitet, interesse og samarbejdsevner.
Stk. 3. Uddannelsesbeviset udfærdiges af skolen.
Stk. 4. Direktoratet fastsætter regler for bevisets udformning.

 

Kapitel 6.
Forskellige bestemmelser

§ 21. Brancheudvalget for fiskeindustriområdet fungerer som brancheudvalg for uddannelsen som biologassistent.

§ 22. Klager over uddannelsesstedets afgørelser efter denne bekendtgørelse vedrørende faglige forhold, kan indbringes for brancheudvalget inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt pågældende.
Stk. 2. Klager over uddannelsesstedets afgørelser efter denne bekendtgørelse vedrørende andet end faglige forhold, kan indbringes for direktoratet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt pågældende.

§ 23. Direktoratet kan efter indstilling fra brancheudvalget tillade midlertidige afvigelser fra denne bekendtgørelse som led i fortsat udviklingsarbejde.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1992 med virkning for undervisningsåret 1992-93.
Stk. 2. Direktoratet kan fastsætte overgangsregler for elever, der er begyndt på en uddannelse som biologassistent før undervisningsåret 1992-93.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. april 1992
Marianne Jensen

/

Aqigssiaq Møller