Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 2
31. oktober 1991
Gældende

Landstingsforordning om tilslutningspligt til elektrokedler for at aftage el til opvarmningsformål indenfor vandkraftanlægget i Buksefjordens forsyningsområde.

I medfør af § l stk. 2 og § 13 stk. 2-4 i lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme, brandvæsen, havne, veje, telekommunikation m.v. fastsættes herved følgende:

 

§ 1. I de områder, der forsynes med el fra vandkraftanlægget i Buksefjorden, kan Grønlands Energiforsyning pålægge offentlige og private kunder, som ejer opvarmningsanlæg at lade installere elektrokedler for at aftage el til opvarmningsformål.

Stk. 2. Pligten til at have elektrokedler installeret til at aftage el fra Grønlands Energiforsyning vedvarer, sålænge det bestemmes af Grønlands Energiforsyning. Grønlands Energiforsyning kan opsige ordningen over for en kunde med l års varsel.

 

§ 2. Installeringen af elektrokedler sker under bevarelse af kundens hidtidige oliebaserede opvarmningsanlæg, således at muligheden for tilbagevenden til oliebaseret opvarmning bevares. Grønlands Energiforsyning fastsætter selv størrelsen af elektrokedlen, som ikke nødvendigvis skal dimensioneres til kundens spidsbelastningsbehov. Kunden er forpligtet til at aftage el i det omfang, elektrokedlen kan levere varme, men behov herudover må kunden dække ved eget opvarmningsanlæg, som således altid skal stå driftsklart. Kunden skal til enhver tid kunne dække sit opvarmningsbehov uafhængigt af elektrokedlen.

 

§ 3. Installation af elektrokedler sker ved Grønlands Energiforsynings foranstaltning, og i det hele for Grønlands Energiforsynings regning. Der skal i praktisk muligt omfang tages hensyn til kundens ønsker vedrørende placering m.v.

Stk. 2. Elektrokedlen med tilhørende installationer er Grønlands Energiforsynings ejendom. Ved opsigelse af ordningen afmonterer og fjerner Grønlands Energiforsyning elektrokedlen med tilhørende installationer og udfører efterreparationer uden udgift for kunden.

Stk. 3. Drift og vedligeholdelse af elektrokedlen med tilhørende installationer påhviler Grønlands Energiforsyning. Kunden er forpligtet til snarest muligt at anmelde skader og driftsforstyrelser til Grønlands Energiforsyning.

Stk. 4. Kunden skal til enhver tid give Grønlands Energiforsyning uhindret adgang til varmeanlægget.

 

§ 4. For den el, der leveres i henhold til denne forordning, fastsættes en særlig takst. Taksten fastsættes således, at den svarer til kundens gennemsnitlige driftsudgifter ved en traditionel oliefyr opvarming. I takstfastsættelsen indgår sparet olieforbrug og sparede omkostninger til drift og vedligeholdelse af et oliebaseret opvarmningsanlæg. Taksten fastsættes af Grønlands Landstyre.

Stk. 2. Der skal af Grønlands Energiforsyning på begæring gives kunderne adgang til alle oplysninger og beregninger, der indgår i forbindelse med stk. 1.

Stk. 3. Bortset fra den særlige takst gælder Grønlands Energiforsynings almindelige vilkår, for levering af el, m.v.

 

§ 5. Såfremt der mellem en kunde og Grønlands Energiforsyning opstår uenighed om tilslutningen eller om indretning af installationen, skal Grønlands Energiforsyning skrifligt give et egentligt pålæg til kunden. Kunden kan inden en frist af 4 uger klage over afgørelsen til Teknisk Direktorat. Pålægget skal indeholde oplysning om klageadgang og klagefrist.

 

§ 6. Bøde kan idømmes den, der modsætter sig lovligt påbud eller lovligt indgået aftale om at installere anlæg eller at aftage el i medfør af § l og § 2, samt den, der nægter Grønlands Energiforsyning adgang til varmeanlægget i medfør af § 3 stk. 4.

Stk. 2. Endvidere påhviler der kunder, som ikke overholder deres forpligtelser, eller misligholder deres og/eller Grønlands Energiforsynings anlæg, erstatningspligt for ethvert tab, som Grønlands Energiforsyning har.

 

§ 7. Landstingsforordningen træder i kraft den 01.12.1991.

 

 

Grønlands Hjemmestyre den 31. oktober 1991

 

 

Lars Emil Johansen

/

Kuupik Kleist