Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 3
17. maj 1990
Gældende

Landstingslov om afgift på automatspil

§ 1. Af hvert automatspil, hvor tilladelse kræves efter denne lov, svares en afgift til landskassen.

Stk. 2. Landstingsloven gælder ikke for områder, der i henhold til traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland er forsvarsområder. For øvrige områder uden for den kommunale inddeling varetager landsstyret de beføjelser, der i denne lov er tillagt kommunalbestyrelsen.

 

§ 2. Hvert automatspil, opstillet et sted hvor offentligheden, foreningsmedlemmer og lignende har adgang, skal have kommunalbestyrelsens tilladelse.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse til opstilling indgives af een ejer eller, såfremt automatspillet er lejet, af een lejer til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor automatspillet ønskes opstillet.

Stk. 3. Ansøgning fra et selskab, forening m.v. indgives af en deltager i selskabet eller et bestyrelsesmedlem af foreningen. Tilladelsen udstedes til ansøgeren personligt.

 

§ 3. Kommunalbestyrelsen afgiver en bindende forhåndsudtalelse om udstedelse af tilladelse til opstilling af automatspil. Giver forhåndsudtalelsen ansøgeren tilsagn om tilladelse, træder tilladelsen i kraft på tidspunktet for opstilling af automatspillet.

Stk. 2. Automatspil skal opstilles inden 6 måneder fra kommunalbestyrelsens meddelelse af tilsagn. l modsat fald bortfalder tilsagnet.

 

§ 4. Kommunalbestyrelsen udsteder tilladelser ud fra en lokal samfundsmæssig helhedsvurdering.

Stk. 2. Tilladelsen udstedes til en person for en periode af 2 år og gives til opstilling et bestemt sted.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i tilladelsen fastsætte åbningstider for automatspillet.

Stk. 4. Tilladelsen skal anbringes et synligt sted på automatspillet.

 

§ 5. Andre myndigheders tilladelser i medfør af anden lovgivning skal fremlægges for kommunalbestyrelsen, inden denne udsteder tilladelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan undlade at udstede tilladelse, såfremt ansøgeren tidligere har fået tilbagekaldt tilladelse efter § 6.

Stk. 3. Der kan ikke udstedes tilladelse til opstilling af automatspil, når ansøgeren er i restance med betaling af afgift på automatspil.

 

§ 6. Overtrædes de af kommunalbestyrelsen fastsatte åbningstider eller anbringes tilladelsen ikke et synligt sted på automatspillet, kan kommunalbestyrelsen efter forudgående advarsel tilbagekalde tilladelsen.

Stk. 2. Ved overtrædelse af § 7 eller § 8 eller foreligger anden misbrug kan kommunalbestyrelsen tilbagekalde tilladelsen uden forudgående advarsel.

 

§ 7. Ændres ejer- eller lejerforholdet for et tilladt automatspil, og forbliver automatspillet det samme sted, hvortil tilladelse er udstedt, underrettes kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen udsteder uden ansøgning tilladelse til den nye ejer eller lejer gældende indtil udløbet af den hidtidige tilladelse.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 5 finder tilsvarende anvendelse.

 

§ 8. Ønskes et tilladt automatspil opstillet andet sted, skal ny ansøgning indgives til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 4 og § 5 finder tilsvarende anvendelse.

 

§ 9. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan inden 4 uger indbringes for landsstyret.

 

§ 10. Afgiften udgør årligt kr. 12.000.

Stk. 2. Afgiften forfalder forud for hvert kvartal med kr. 3.000 den 1. december, 1. marts, 1. juni og 1. september med sidste rettidige betalingsdag den 10. i forfaldsmåneden.

Stk. 3. Indbetales afgiften ikke i rette tid, pålægges et gebyr på kr. 400.

Stk. 4. Den, i hvis navn kommunalbestyrelsens tilladelse er registreret på forfaldstidspunktet, hæfter personligt for afgiften. Enhver ejer eller lejer i øvrigt af automatspillet hæfter solidarisk med indehaveren af kommunalbestyrelsens tilladelse for afgiften.

 

§ 11. Afgiftspligten indtræder fra den 1. i den måned, hvor kommunalbestyrelsens tilladelse er gældende fra.

Stk. 2. Har et automatspil i strid med § 2 ikke haft tilladelse, skal indehaveren betale afgift for den tid, hvor automatspillet har været opstillet uden tilladelse.

 

§ 12. Afmeldes et automatspil til kommunalbestyrelsen, deponeres tilladelse, eller tilbagekaldes tilladelsen, godtgøres for meget betalt afgift automatisk, fra den 1. i den måned son følger efter afmeldingen, deponeringen eller tilbagekaldelsen.

 

§ 13. Indbetales den i § 10 fastsatte afgift ikke inden udløbet af forfaldsmåneden, bortfalder tilladelsen.

 

§ 14. Landsstyret kan fastsætte regler om gennemførelse af denne lov.

Stk. 2. Landsstyret kan bemyndige Skattedirektoratet til at fastsætte den administrative forretningsgang til gennemførelse af denne lov.

 

§ 15. Den, der for at unddrage det offentlige afgift, ulovligt opstiller automatspil, eller opretholder opstilling af automatspil efter tilladelsen er tilbagekaldt, deponeret eller bortfaldet, idømmes bøde.

Stk. 2. For overtrædelse af forskrifter der udstedes i medfør af denne lov, kan der fastsættes bestemmelser om idømmelse af bøde.

Stk. 3. For overtrædelse der begås af selskaber, foreninger eller lignende, kan der pålægges selskabet eller foreningen som sådant ansvar efter stk. l og stk. 2.

Stk. 4. For overtrædelse der begås af en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab ansvar efter stk. l og stk. 2.

 

§ 16. Landsstyret, eller den landsstyret bemyndiger hertil, kan tilkendegive overfor den, der overtræder § 15, stk. l og stk. 2, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt overtræderen erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. l nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejelovens kapitel 5 om indholdet af anklageskrift tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet, bortfalder videre forfølgning.

 

§ 17. Landstingsloven træder i kraft straks.

Stk. 2. For automatspil, der ved lovens ikrafttræden er opstillet, skal ansøgning om kommunalbestyrelsens tilladelse indgives inden den 1. september 1990.

Stk. 3. Første kvartalsafgift forfalder den 1. decem ber 1990 med sidste rettidige betalingsdag den 10. december 1990.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 17. maj 1990

 

 

Moses Olsen

/

Emil Abelsen