Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 40
18. september 1990
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om kommunal arbejdsformidling og regulering af arbejdskrafttilgangen m.m.

I medfør af § 5, stk. 4, § 8, stk. 3 og § 12, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 11 af 16. december 1988 om arbejdsformidling og § 8 i Landstingslov nr. 18 af 16. december 1988 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland fastsættes:

 

Arbejdsanvisning

§ 1. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der ydes vejledning til arbejdsgivere og arbejdssøgende om arbejdsformidling i Grønland, herunder om reglerne om regulering af arbejdskrafttilgangen.

§ 2. Anvisning af arbejde sker ud fra en vurdering af beskæftigelsens indhold og forudsætninger sammenholdt med oplysninger om den arbejdssøgende, herunder personlige data, uddannelses- og erhvervsforløb samt helbredsmæssige oplysninger.
Stk. 2. Arbejdsmarkedsforvaltningen skal samarbejde med den sociale forvaltning om løsning af de hindringer af social og helbredsmæssig art, der kan være, for at en arbejdssøgende ikke uden videre kan påtage sig arbejde.

§ 3. Anvisning af arbejdskraft kan ikke ske til en arbejdsgiver eller virksomhed, når
1) virksomheden i følge fyldestgørende dokumentation er ramt af strejke eller lockout, med mindre denne er kendt ulovlig, eller
2) når virksomheden har undladt at efterkomme et påbud, som Arbejdstilsynet har givet p.g.a. en grovere forsømmelse.
Stk. 2. Arbejdsmarkedsforvaltningen retter henvendelse til Arbejdstilsynet, når der er begrundet tvivl om hvorvidt en virksomhed er omfattet af bestemmelsen i stk. l, punkt 2.

 

Tværkommunal arbejdsformidling

§ 4. Kommunernes arbejdsmarkedsforvaltninger skal samarbejde indbyrdes, for at fastholde og fremme arbejdskraftens geografiske mobilitet.

§ 5. Såfremt der ikke kan anvises kvalificerede arbejdssøgende, jf. § 2, til en ledig stilling i kommunen, videregiver arbejdsmarkedsforvaltningen arbejdstilbudet til de øvrige kommunale arbejdsmarkedsforvaltninger inden 4 dage og pr. telex eller lignende hurtig skriftlig meddelelse. Henvendelsen skal indeholde oplysning om stillingens indhold og forudsætninger og angive, hvorvidt der i forbindelse med overtagelse af stillingen kan stilles bolig til rådighed og hvorvidt arbejdsgiver afholder transportudgifter.

§ 6. Inden 4 dage fra modtagelsen melder modtagerkommunen tilbage til afsenderkommunen, hvorvidt der derfra kan anvises egnet arbejdskraft.

§ 7. Når anvisning af arbejde medfører skift af bopæl, påhviler det arbejdsgivere at stille bolig til rådighed og afholde transportudgifter i samme omfang for grønlandsk og udefra kommende arbejdskraft.
Stk. 2. Landsstyret kan, inden for de afsatte midler i finansloven, i særlige tilfælde efter ansøgning afholde rimelige transportudgifter, såfremt arbejdet er af varig art.
Stk. 3. Ansøgning i henhold til stk. 2 indgives til Landsstyret gennem den kommunale arbejdsmarkedsforvaltning.

 

Regulering af arbejdskrafttilgang

§ 8. Når det ikke har været muligt at besætte en stilling indenfor de nedenfor nævnte stillingskategorier med grønlandsk arbejdskraft eller arbejdskraft med særlig tilknytning til Grønland, påhviler det arbejdsgiveren at søge om tilladelse til at ansætte udefra kommende arbejdskraft. Tilladelse skal søges forud for ansættelse for følgende stillingskategorier på land og indenfor søtransport:
1) stillinger, hvis varetagelse ikke forudsætter faglig uddannelse,
2) stillinger, hvis varetagelse kræver faglig uddannelse svarende til mesterlære, erhvervsfaglig grunduddannelse eller Siamasissumik Tunngaviusumik Ilinniartitaaneq,
3) stillinger, hvis varetagelse kræver videregående uddannelse som socialpædagog og socialrådgiver,
4) stillinger, hvis varetagelse kræver videregående søfartsuddannelse.

§ 9. Arbejdsgiveren skal indgive ansøgning om tilladelse til at ansætte udefra kommende arbejdskraft på et særligt skema til det kommunale arbejdsmarkedsudvalg via arbejdsmarkedsforvaltningen.
Stk. 2. På ansøgningsskemaet skal følgende oplysninger anføres:
1) Virksomhedens navn, adresse og arbejdsgivernummer,
2) branche,
3) stillingsbetegnelse og indholdsbeskrivelse for den stilling, som ansøgningen omfatter,
4) kvalifikationskrav,
5) ansættelsesperiode og ugentlig arbejdstid,
6) oplysninger vedrørende tiltrædelsesomkostninger, logi og lønforhold,
7) oplysninger om hvorledes stillingen har været søgt besat med grønlandsk arbejdskraft,
8) navnet, når dette kendes, på en person, som tænkes ansat i stillingen og
9) et eventuelt tilknytningsforhold til Grønland for en person som tænkes ansat i stillingen.
Stk. 3. Hvis arbejdsgiveren har givet afslag til grønlandsk arbejdskraft, jf. stk. 2, nr. 7, skal ansøgningen indeholde en begrundelse for afslaget.

§ 10. Kvalifikationskrav skal svare til stillingens reelle indhold og må ikke overstige de krav, som det er almindeligt at stille inden for fagområdet.

§ 11. Arbejdsmarkedsforvaltningen skal, ved modtagelse af en ansøgning om tilladelse til at ansætte udefra kommende arbejdskraft, undersøge om der kan anvises kvalificeret grønlandsk arbejdskraft til stillingen, eller arbejdskraft med særlig tilknytning til Grønland, jvf. lovens § 4. Anvisning sker efter reglerne som fastsat i bekendtgørelsens §§ 1-3.

§ 12. Arbejdsmarkedsudvalget meddeler afslag på ansøgningen om tilladelse til at ansætte udefra kommende arbejdskraft, når der til stillingen kan anvises kvalificeret grønlandsk arbejdskraft. Samtidig hermed skal arbejdsmarkedsforvaltningen anvise arbejdsgiveren den pågældende arbejdskraft.
Stk. 2. Afslaget meddeles på særlig blanket snarest og senest 14 dage efter kommunens modtagelse af ansøgningen.

§ 13. Arbejdsmarkedsudvalget meddeler tilladelse til at ansætte udefra kommende arbejdskraft, når der hverken fra det pågældende arbejdsmarkedskontor eller fra de øvrige arbejdsmarkedskontorer kan anvises kvalificeret arbejdskraft.
Stk. 2. Tilladelse meddeles på særlig blanket snarest og senest 14 dage efter modtagelse af ansøgningen.

§ 14. Tilladelsen kan ikke omfatte en periode udover den ansøgte.
Stk. 2. For en stilling, som ønskes varigt besat, kan tilladelsen gøres tidsbegrænset, jf. lovens § 6, stk. 2. Betingelsen er, at det kan sandsynliggøres, at det fremtidige arbejdskrafttilbud vil ændre sig inden for den periode tilladelsen gælder for.
Stk. 3. En tidsbegrænset tilladelse kan forlænges efter fornyet ansøgning.

§ 15. Ønsker en arbejdsgiver at klage til Landsstyret over en afgørelse, som arbejdsmarkedsudvalget har truffet i henhold til lovens § 6, skal denne fremsendes til Landsstyret i en mærket kuvert.

§ 16. Arbejdsmarkedsudvalget registrerer ansøgning og tildeling af tilladelser og anmeldelser af arbejdskraftens til- og fratræden. Endvidere skal arbejdsmarkedsudvalget, ud fra sit kendskab til arbejdsmarkedet og gennem et samarbejde med offentlige forvaltninger, være opmærksom på, om lovens bestemmelser bliver overholdt.

§ 17. Arbejdsmarkedsudvalget kan indhente oplysninger fra arbejdsgiverne om:
1) Arbejdets indhold og forudsætninger, herunder virksomhedens arbejdsprocesser, arbejdstid, løn- og indkvarteringsforhold,
2) arbejdsstyrke og arbejdskraftbehov, herunder fordeling på kvalifikationer,
3) arbejdsstyrkens fordeling på grønlandsk- og udefra kommende arbejdskraft, og
4) årsagen til arbejdsophør i et eventuelt tidligere job for ledige arbejdssøgende.

§ 18. Arbejdsmarkedsudvalget udarbejder opgørelser over arbejdstilbud og ansøgning om tilladelse til at ansætte udefra kommende arbejdskraft og indberetter opgørelserne til direktoratet for ressortområdet.
Stk. 2. Arbejdsmarkedsudvalget kan lave opgørelser over henvendelser fra arbejdssøgende og arbejdsstyrkens sammensætning og fordeling på brancher og virksomhedsstørrelser. Kopi tilsendes direktoratet for ressortområdet.
Stk. 3. Direktoratet for ressortområdet fastsætter retningslinjer for formen for den i stk. l og stk. 2 nævnte indberetning.

 

Beskæftigelsesfremme

§ 19. Arbejdsmarkedsudvalget skal følge udviklingen på arbejdsmarkedet og på grundlag heraf koordinere og samarbejde med arbejdsmarkedets parter om initiativer til fremme af den lokale beskæftigelsessituation såvel på kort som på lang sigt.

§ 20. Arbejdsmarkedsudvalget udarbejder planer for iværksættelse af foranstaltninger, som kan sikre beskæftigelsen gennem oprettelse af arbejdspladser, og som kan styrke arbejdskraftens kvalifikationer.
Stk. 2. Når der til de i stk. l nævnte foranstaltninger søges tilskud i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 20. juni 1986, skal planerne udarbejdes efter høring af bygderådene og fremsendes som forslag til kommunalbestyrelsen.

 

Ikrafttræden

§ 22. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. oktober 1990.
Grønlands Hjemmestyre, den 18. september 1990
Jens Lyberth

/

Ejvind Christoffersen