Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 12
26. oktober 1989
Ophævet

Landstingslov om Grønlands Sprognævn

§ 1. Grønlands Sprognævn har til opgave at indsamle, registrere og godkende nye grønlandske ord, former og vendinger, herunder forkortelser.
Stk. 2. Nævnet har endvidere til opgave at give myndighederne og offentligheden vejledning i spørgsmål vedrørende det grønlandske sprog.
Stk. 3. Nævnet har tillige til opgave at samarbejde med institutioner, der udsender autoriserede fortegnelser over eller afgiver indstillinger om grønlandsk navnestof.
Stk. 4. Landsstyret kan pålægge nævnet andre opgaver, beslægtet med de i stk. 1-3 nævnte opgaver.

§ 2. Nævnet består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, der udpeges af Grønlands Landsting.
Stk. 2. Medlemmerne udpeges for en periode på 4 år.
Stk. 3. Nævnet vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden, jfr. dog § 4.

§ 3. Landsstyret fastsætter nærmere regler om sekretariat for Grønlands Sprognævn.

§ 4. Landsstyret fastsætter nærmere regler for Grønlands Sprognævns virksomhed.

§ 5. Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1990. Samtidig ophæves Landstingslov nr. 4 af 1. april 1982 om Grønlands Sprognævn.
Grønlands Hjemmestyre, den 26. oktober 1989
Jonathan Motzfeldt

/

Jens Lyberth