Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 2
6. maj 1989
Gældende

Landstingslov om skattebegunstiget opsparing

§ 1. Opsparing på skattebegunstigede opsparingskonti forrentes med en skattepligtig grundrente samt en skattefri præmierente.

Stk. 2. Præmierenten kommer kun skattefrit til udbetaling, såfremt opsparingen varigt anvendes til et eller flere af følgende formål i Grønland:

1) Opførelse eller køb af egen bolig, herunder andelsbolig.

2) Betaling af indskud eller forudbetaling af leje i forbindelse med indgåelse af lejemål. Til disse formål kan dog maksimalt frigives et beløb svarende til tre gange den aftalte månedlige leje.

3) Forbedring eller udvidelse af bestående bolig.

4) Køb af hårde hvidevarer, møbler og tæpper i forbindelse med boligskift.

5) Etablering af selvstændig virksomhed, når den samlede anskaffelsessum for de til brug for virksomheden anskaffede formuegoder overstiger kr. 40.000. Der kan ikke skattebegunstiget hæves beløb til anskaffelse af personbiler. Deltagelse i et investeringsselskab og lignende anses ikke som etablering.

6) Køb af aktier og anparter i erhvervsdrivende selskaber. Investeringsselskaber anses ikke for erhvervsdrivende i denne sammenhæng.

 

§ 2. Grundrenten og størrelsen af den skattefri præmierente, jfr. § 1, stk. 1, fastsættes efter aftale mellem landsstyret og de grønlandske pengeinstitutter.

 

§ 3. Berettiget til at oprette og foretage indskud på skattebegunstigede opsparingsordninger er fuldt skattepligtige personer.

Stk. 2. Personer, der er beslægtet med en anden person i ret opstigende linie, kan for denne person, såfremt pågældende er fuldt skattepligtig, oprette og foretage indskud på en skattebegunstiget opsparingskonto. Adoptionsforhold, stedbarnsforhold og plejeforhold sidestilles med slægtsforhold.

Stk. 3. Grundrenten og præmierenten, hvor denne er skattepligtig, beskattes hos kontohaveren, uanset om andre i medfør af stk. 2 har foretaget indskud på kontoen.

 

§ 4. Til de i § 1, stk. 2, nr. 1 til 6 nævnte formål kan for hver person oprettes en fælleskonto eller een konto for hvert formål.

Stk. 2. Indeståender på de i stk. 1 nævnte konti kan for samme person frit flyttes mellem hinanden.

Stk. 3. De skattebegunstigede opsparingsordninger kan kun oprettes i grønlandske pengeinstitutter.

 

§ 5. Til opsparing på de skattebegunstigede opsparingsordninger kan ikke anvendes lånte midler.

Stk. 2. For samme person må indsættelser på skattebegunstigede opsparingsordninger i alt ikke overstige kr. 50.000 årligt.

 

§ 6. Kontohaveren kan ikke overdrage eller pantsætte de på skattebegunstigede konti indestående beløb.

Stk. 2. Der kan ikke foretages udlæg, udpantning eller arrest i de indestående beløb, medmindre kontohaveren eller indskyderen har indsat beløb, som klart står i misforhold til pågældendes indkomst- eller formueforhold.

 

§ 7. Bøde kan idømmes den, der forsætligt eller af grov uagtsomhed:

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om hvad det frigivne beløb incl. præmierenten skal anvendes til,

2) overtræder § 5, stk. 1 eller 2.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes foranstaltninger i form af bøde.

 

§ 8. Landsstyret, eller den landsstyret bemyndiger hertil, kan tilkendegive overfor den, der overtræder bestemmelserne i denne lov, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. l nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejeloven om indholdet af anklageskrift tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet, bortfalder videre forfølgning.

 

§ 9. Bøder, der pålægges efter § 7 og § 8, tilfalder landskassen.

 

§ 10. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om gennemførslen af denne lov, samt dispensere fra bestemmelserne i § 1, stk. 2, når særlige omstændigheder taler derfor.

 

§ 11. Landstingsloven træder i kraft den 21. juni 1989.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 6. maj 1989

 

 

Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen