Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 20
17. maj 1989
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om fredning af ræve i Grønland

I henhold til § 2 og § 19 i landstingslov nr. 11 af 12. november 1980 om naturfredning i Grønland fastsættes:

 

§ 1. Polarræven (Alopex lagopus) må i Grønland jages af personer, der har et gyldigt jagttegn hertil, samt af personer, der er fastboende i landet.

§ 2. Ræve er fredet i perioden 15. maj - 15. september.

§ 3. Haglgevær, salonrifler og alm. rifler er tilladt som jagtredskaber. Det er forbudt at anvende halv- eller helautomatiske våben.
Stk. 2. Det er alene tilladt at anvende sådanne fangstredskaber, der er konstrueret således, at ræven ved udløsning af det dræbes øjeblikkeligt.
Stk. 3. Fangstredskaber skal opstilles og afskærmes således, at rovfugle ikke har fri adgang til lokkemaden.

§ 4. I fredningstiden må fangstredskaber ikke være indstillet til brug.

§ 5. Det er forbudt at anvende motorkøretøjer herunder snescootere i forbindelse med jagt på ræve.

§ 6. Landsstyret kan til videnskabelige og andre formål dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 7. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 1-5 kan medføre bøde samt konfiskation af eventuelt fangstudbytte og fangstredskaber.

§ 8. Efter indstilling fra kommunalbestyrelsen og distriktslægen kan Landsstyret ophæve gældende fredningstid i en kommune.
Stk. 2. Kommunale vedtægter, som vedtages i medfør af nærværende bekendtgørelse, skal stadfæstes af Landsstyret.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft straks, og samtidigt ophæves:
1) Landsrådsvedtægt af 12. februar 1960 om fredning af ræve.
2) Landsrådsvedtægt af 23. oktober 1961 om eneret til jagt på og fangst af ræve i forbindelse med opsætning af rævefoderkasser,
3) Landsrådsvedtægt af 13. juni 1967 om ophævelse af fredning af ræve.
4) Regulativ af 9. februar 1938 om anvendelse af sakse til rævefangst i Grønland,
5) § 2, § 7 og § 9 i bekendtgørelse af 23. juni 1958 med ændring af 1. april 1965 vedrørende regulering af fangst og jagt i Scoresbysund og Angmagssalik distrikter,
6) Landsrådsvedtægt af 25. marts 1966 med ændring af 15. maj 1979 om fredning af ræve i Thule distrikt, og
7) Bekendtgørelse af 3. juni 1948 om rævefangst ved Daneborg og Danmarkshavn.
8) Bekendtgørelse af 14. april 1958 om jagt ved Thule Air Base.
Stk. 2. De i medfør af Landsrådsvedtægt af 12. februar 1960 om fredning af ræve og Landsrådsvedtægt af 13. juni 1967 om ophævelse af fredning af ræve stadfæstede kommunale vedtægter eller udsendte skrivelser forbliver i kraft, indtil de ophæves eller ændres i medfør af nærværende bekendtgørelse.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. maj 1989
Jonathan Motzfeldt

/

Aqigssiaq Møller