Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 4
9. februar 1989
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om kollegiepladser for folkeskolens elever

I medfør af § 6 i landstingsforordning nr. 8 af 7. maj 1988 om styrelsen af kultur- og undervisningsvirksomhed og § 10 i landstingsforordning nr. 6 af 16. oktober 1979 om folkeskolen fastsættes efter forhandling med De grønlandske kommuners Landsforening herved følgende bestemmelser:

 

§ 1. I henhold til landstingsforordning om folkeskolen påhviler det kommunen at sørge for undervisning af børn og unge under 20 år bosiddende i kommunen.
Stk. 2. I tilfælde, hvor undervisningstilbud på mindre steder (fåreholdersteder, fangstpladser, mindre bygder o.l.) ikke kan gives i tilstrækkeligt omfang, skal kommunen tilbyde undervisning centralt i kommunen. I den forbindelse skal indkvarteringsmuligheder stilles til rådighed ved at tilvejebringe det fornødne antal kollegiepladser eller ved at underbringe eleverne på anden vis.
Stk. 3. Kommunen kan i særlige tilfælde opfylde sine forpligtelser ved at få stillet det nødvendige antal kollegiepladser til rådighed i en anden kommune.
Stk. 4. Kultur- og undervisningsdirektoratet kan fastsætte, at enkelte kommuner stiller det fornødne antal kollegiepladser til rådighed for andre kommuner.
Stk. 5. Kultur- og undervisningsdirektoratet træder i kommunens sted for områder uden for den kommunale inddeling.

§ 2. Ophold på kollegium eller anden form for indkvartering i forbindelse med undervisningen er vederlagsfrit for elever i folkeskolen.

§ 3. Kultur- og undervisningsdirektoratet fastsætter regler for optagelse af elever på de særlige kostskoler, som er oprettet i henhold til § 11 i landstingsforordning om folkeskolen.

§ 4. Hjemmestyret yder tilskud til driften af folkeskolekollegier som en del af de generelle tilskud til kommunen til folkeskoleformål (bloktilskud) efter objektive kriterier.
Stk. 2. Efter forhandling med De grønlandske kommuners Landsforening fastsættes kriterier for fordeling af tilskuddet i finansloven.

§ 5. Kultur- og undervisningsdirektoratet fastsætter nærmere regler for optagelse m.v. af elever til kollegier.
Stk. 2. Kommuner, der i særlige tilfælde stiller kollegiepladser til rådighed for andre kommuner, modtager betaling herfor fra disse kommuner.
Stk. 3. Kultur- og undervisningsdirektoratet fastsætter efter forhandling med De grønlandske kommuners Landsforening nærmere regler for betaling for kollegiepladser, herunder den årlige takst.

§ 6. Kultur- og undervisningsdirektoratet kan fastsætte nærmere bestemmelser om elev- og forældreindflydelse på kollegier.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. august 1989. Samtidig ophæves Kultur- og undervisningsdirektionens cirkulære 7/80 om optagelse og placering af elever på kostskoler og kollegier.
Stk. 2. For skoleåret 1989/90 og 1990/91, kan Kultur- og undervisningsdirektoratet fastsætte overgangsbestemmelser for de kommuner, der ikke kan opfylde bestemmelserne i § 1, stk. 1, 2 og 3.
Grønlands Hjemmestyre, den 9. februar 1989
Jens Lyberth

/

Hugin S.Christiansen