Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 8
31. oktober 1987
Gældende

Landstingslov om stempelafgift

§ 1. Dokumenter om overdragelse af fast ejendom i Grønland stemples med 1,5 % af købesummen, dog mindst af værdien i handel og vandel.

 

§ 2. Dokumenter om overdragelse af skib, der måler 80 bruttoregistertons eller derover, stemples med 1,5 % af købesummen, dog mindst af værdien i handel og vandel. Hvis kun bruttotonnagen er målt, skal den udgøre 80 eller derover.

Stk. 2. Dokumenter om overdragelse af skib er kun stempelpligtige efter stk. 1, hvis:

1) skibet er registreret i Skibsregistret som hjemmehørende i Grønland eller er anskaffet med henblik på registrering i Grønland, eller

2) skibet er anskaffet af en herboende med henblik på anvendelse i Grønland.

 

§ 3. Overdragelse af andele, anparter, aktier og lignende i selskaber, foreninger og lignende, der ejer skib som nævnt i § 2, stemples med 1,5 % af den del af skibets værdi i handel og vandel, som svarer til forholdet mellem den overdragne andel og den samlede kapital i selskabet m.v.

Stk. 2. Overdragelse af andele m.v. i selskaber m.v., hvis væsentligste formål er at eje, udleje eller på anden måde drive fast ejendom som nævnt i § 1, stemples af ejendommens værdi på samme måde, med mindre der er knyttet en boligret til den enkelte andel m.v.

Stk. 3. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om, hvordan afgift efter stk. 1 og 2 skal betales.

 

§ 4. Dokumenter om overdragelse af løsøre, herunder skibe og både, der er fritidsfartøjer, stemples med 1,5 % af købesummen med fradrag af det beløb, der forfalder til betaling mindre end 3 måneder efter dokumentets oprettelse.

Stk. 2. Gældsbreve, som køberen af løsøre som nævnt i stk. 1 udsteder til sælgeren, stemples med 1,5 % af det beløb, som dokumentet lyder på, med mindre gælden forfalder til betaling mindre end 3 måneder efter dokumentets oprettelse. På samme måde stemples gældsbreve, som køberen udsteder til en tredjemand, når det må antages, at lånet er medgået til betaling for løsøre som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Hvis der oprettes overdragelsesdokument efter stk. 1 og gældsbrev efter stk. 2, stemples gældsbrevet kun med det beløb, som den beregnede afgift overstiger afgiften for overdragelsesdokumentet.

Stk. 4. Et dokument er kun stempelpligtigt efter stk. 1 eller 2, hvis

1) løsøret leveres i Grønland eller

2) løsøret er anskaffet til anvendelse i Grønland af en herboende.

Stk. 5. Dokumenter om overdragelse af varer, som køberen driver handel med, er ikke omfattet af stempelpligten efter stk. 1 og 2.

 

§ 5. Pantebreve og skadesløsbreve, hvorved der stiftes underpant i fast ejendom, skib eller løsøre, stemples med 1,5 % af det beløb, der stilles pant for,  bortset fra renter og omkostninger.

Stk. 2. Dokumenter om pant i fast ejendom er kun stempelpligtige, hvis ejendommen er beliggende i Grønland.

Stk. 3. Dokumenter om pant i skib, der måler 5 bruttoregistertons eller derover eller - hvis kun bruttotonnagen er målt - denne udgør 5 eller derover, er kun stempelpligtige, hvis

1) skibet er registreret i Skibsregistret som hjemmehørende i Grønland eller er anskaffet med henblik på registrering som hjemmehørende i Grønland eller

2) skibet tilhører en herboende, og anvendes eller er anskaffet til anvendelse i Grønland.

Stk. 4. Dokumenter om pant i løsøre, herunder mindre skib, er kun stempelpligtige, hvis

1) pantet er i Grønland eller

2) pantet tilhører en herboende og er anskaffet til anvendelse i Grønland.

 

§ 6. Hvis der i anledning af overdragelse af løsøre som nævnt i § 4, oprettes stempelpligtigt dokument efter både § 4 og § 5, kan den samlede afgift ikke overstige 1,5 % af købesummen. Det dokument, der ikke stemples eller stemples med nedsat afgift på grund af reglen i 1. pkt., skal indeholde oplysning om stemplet til det andet dokument.

 

§ 7. Hvis et ejerpantebrev med pant i fast ejendom gives i håndpant, stemples et herom oprettet dokument med 1,5 % af ejerpantebrevets pålydende, hvis håndpantsætteren er bosiddende i Grønland, og ejerpantebrevet ikke er stemplet efter § 5.

 

§ 8. Dokumenter, hvorved en person indtræder som forpligtet i henhold til et pantebrev eller skadesløsbrev som nævnt i § 5, stemples efter reglerne for stiftelse af nyt retsforhold vedrørende den forpligtelse, som den pågældende overtager. Indtræder personen ved siden af den eller de tidligere forpligtede, beregnes afgiften i forhold til den forpligtelse, som efter de forpligtedes indbyrdes forhold falder på den, der indtræder. Dette forhold skal fremgå af dokumentet. Hvis det indbyrdes forhold ikke fremgår af dokumentet, anses den samlede forpligtelse at påhvile de forpligtede i lige forhold.

 

§ 9. Stempelfri er:

1) pantebreve og skadesløsbreve, der udstedes til boligstøtteudvalget i medfør af kapitel II eller kapitel V i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri i Grønland,

2) dokumenter om overdragelse af fast ejendom, der har indestående gæld til boligstøtteudvalget i medfør af kapitel II eller kapitel V i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri i Grønland,

3) pantebreve og skadesløsbreve, der udstedes til erhvervsstøtteudvalget i medfør af landstingsforordning om erhvervsstøtte,

4) ejerpantebreve samt dokumenter om håndpantsætning af ejerpantebrev, når ejerpantebrevet udelukkende anvendes til sikkerhed for forpligtelser over for erhvervsstøtteudvalget i medfør af landstingsforordning om erhvervsstøtte,

5) dokumenter om overdragelse af fast ejendom, skib eller løsøre til erhvervsstøtteudvalget i medfør af landstingsforordning om erhvervsstøtte.

Stk. 2. Hvis de i stk. 1, nr. 1, 3 og 4 nævnte dokumenter overdrages til eje eller sikkerhed for andre end bolig- eller erhversstøtteudvalget, skal dokumenterne stemples efter reglerne i § 6 uden hensyntagen til reglen i stk. 1.

 

§ 10. Stempelfri er:

1) dokumenter om indbyrdes overdragelse mellem Grønlands Hjemmestyre, en grønlandsk kommune, den danske stat eller en fremmed stat,

2) dokumenter, der udstedes i anledning af optagelse af lån til Grønlands Hjemmestyre eller en grønlandsk kommune.

 

§ 11. Dokumenter, der oprettes af ægtefæller eller af personer i lignende samlivsforhold, er stempelfri, når dokumenterne oprettes i anledning af skilsmisse, separation, samlivsophævelse eller lignende, og der alene stiftes rettigheder eller forpligtelser for personerne selv.

 

§ 12. Dokumenter, der omfattes af §§ 9, 10 eller 11, skal indeholde påtegning om stempelfriheden. Påtegningen skal attesteres af den pågældende myndighed. For dokumenter, der omfattes af § 11, skal påtegningen attesteres af parterne.

 

§ 13. Stempelpligten indtræder ved et dokuments oprettelse. Hvis et dokument er underskrevet af parterne på forskellige tidspunkter, indtræder stempelpligten ved den første underskrift.

 

§ 14. Et stempelpligtigt dokument skal stemples inden otte uger efter, at stempelpligten er indtrådt.

Stk. 2. Et stempelpligtigt dokument skal stemples, inden det indleveres til registrering i Skibsregistret eller i Grønlands Landsret.

 

§ 15. Enhver part i det retsforhold, som et stempelpligtigt dokument vedrører, hæfter for betaling af afgiften. Dette gælder også den, der har underskrevet dokumentet for en af parterne.

 

§ 16. Afgiften nedrundes til hele kroner.

 

§ 17. Det afgørende for et dokuments stempelpligt er det retsforhold, som dokumentet vedrører. Dokumentets betegnelse og form er uden betydning for stempelpligten.

Stk. 2. Hvis et dokument vedrører flere selvstændige retsforhold, skal der betales afgift for hvert retsforhold.

 

§ 18. Påtegninger på tidligere oprettede dokumenter er stempelpligtige efter samme regler som selvstændige dokumenter.

 

§ 19. Hvis parterne i et retsforhold opretter et nyt dokument om dette retsforhold til afløsning for det tidligere, udgør afgiften for det nye dokument det beløb, som afgiften for det første dokument skulle forhøjes med, hvis de nye bestemmelser på afløsningstidspunktet var blevet optaget i det første dokument.

 

§ 20. Hvis dokumentet er udformet således, at der er adgang til at vælge mellem flere muligheder, skal afgiften beregnes ud fra den mulighed, der medfører den højeste afgift.

 

§ 21. Hvis det stempelpligtige beløb ikke fremgår af dokumentet, skal parterne angive beløbet efter bedste skøn.

Stk. 2. Hvis parterne undlader at angive det stempelpligtige beløb, eller hvis det angivne beløb er for lavt, kan beløbet fastsættes af Skattedirektoratet efter et skøn.

 

§ 22. Skattedirektoratet kan pålægge parterne inden en fastsat frist at fremkomme med de oplysninger, der er nødvendige for beregningen af afgiften.

Stk. 2. Skattedirektoratet kan pålægge den, der er i besiddelse af et stempelpligtigt dokument, at udlevere dokumentet inden en fastsat frist.

Stk. 3. Fremkommer de i stk. 1 nævnte oplysninger eller de i stk. 2 nævnte dokumenter ikke inden den fastsatte frist, kan Skattedirektoratet pålægge den pågældende daglige tvangsbøder.

 

§ 23. Skattedirektoratet foretager stempling af stempelpligtige dokumenter.

Stk. 2. Skattedirektoratet træffer afgørelse i spørgsmål om stempelpligt og stempelafgift.

Stk. 3. Skattedirektoratets afgørelser efter denne lov kan inden fire uger påklages til Landsstyret.

Stk. 4. Landsstyrets afgørelser kan inden fire uger indbringes for domstolene.

 

§ 24. Landsstyret, eller den landsstyret bemyndiger dertil, kan bemyndige private eller offentlige institutioner til at foretage stempling.

 

§ 25. Skattedirektoratet kan tilbagebetale afgift for dokumenter, der annulleres, når særlige omstændigheder gør sig gældende. Dokumenter om en overdragelses tilbagegang kan sidestilles med annullation.

Stk. 2. Skattedirektoratet kan tillade, at ustemplede dokumenter som nævnt i stk. 1 ikke skal stemples.

 

§ 26. Landsstyret, eller den landsstyret bemyndiger dertil, kan fastsætte nærmere regler om gennemførelsen af denne lov samt fritage for eller lempe afgiften, når særlige omstændigheder taler derfor.

 

§ 27. Bøde kan idømmes den, der forsætligt eller af grov uagtsomhed:

1) overtræder § 14,

2) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om forhold af betydning for

a) et dokuments stempling,

b) afgørelse om fritagelse for afgift,

c) afgørelse om godtgørelse af afgift,

3) afgiver urigtig erklæring om ikke at være i besiddelse af et stempelpligtigt dokument, som Skattedirektoratet kræver udleveret.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes foranstaltning i form af bøde.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 4. For overtrædelser begået af en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan der pålægges kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

 

§ 28. Landsstyret, eller den landsstyret bemyndiger hertil, kan tilkendegive overfor den, der overtræder bestemmelserne i denne lov, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejeloven om indholdet af anklageskrift tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet, bortfalder videre forfølgning.

 

§ 29. Landstingsloven træder i kraft straks, og har virkning for dokumenter, der oprettes den 31. oktober 1987 eller senere. Loven har endvidere virkning for dokumenter, der oprettes inden den 31. oktober 1987 og indleveres til registrering i Skibsregistret eller i Grønlands Landsret den 14. november 1987 eller senere. For ejerpantebreve, der oprettes inden den 31. oktober 1987 har loven dog virkning for dokumenter, der indleveres til registrering den 31. oktober 1987 eller senere.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 31. oktober 1987

 

 

Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen