Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 7
31. oktober 1987
Gældende

Landstingslov om lotteriafgift

§ 1. Den, der afholder lotteri i Grønland, har pligt til at betale afgift af lotteriets samlede præmiesum efter en sats, der årligt fastsættes af landstinget.

Stk. 2. Hvis præmierne består af naturalier, beregnes den afgiftspligtige præmiesum på grundlag af præmiernes værdi i handel og vandel.

Stk. 3. Afgiftspligten efter stk. 1-2 gælder ikke, hvis den samlede præmiesum for de spil, som en forening eller sammenslutning m.v. afholder i løbet af et kalenderår, er 5.000 kr. eller mindre.

 

§ 2. Præmier fra de lotterispil, der er omfattet af § 1, er fritaget for indkomstskat.

 

§ 3. Den afgiftspligtige skal anmelde præmiesummen og betale afgiften til Skattedirektoratet senest 14 dage efter lotteriets afholdelse. Anmeldelsen skal ske ved indsendelse af en blanket, der er udarbejdet af Skattedirektoratet.

Stk. 2. Medlemmerne af bestyrelsen i den forening m.v., der afholder et lotteri, hæfter for betaling af afgiften.

Stk. 3. Hvis afgiften ikke indbetales rettidigt, skal der betales et tillæg på 2 % af afgiften for hver påbegyndt måned fra lotteriets afholdelse til afgiftens indbetaling.

 

§ 4. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om gennemførelsen af denne landstingslov, herunder pålægge oplysningspligt for den, der stiller lokale til rådighed for afholdelse af lotteri.

Stk. 2. Landsstyret, eller den landsstyret bemyndiger dertil, kan fritage, lempe eller tilbagebetale afgiften eller det i § 3, stk. 3 nævnte tillæg, når særlige omstændigheder taler derfor.

 

§ 5. Den, der foretager urigtig anmeldelse eller undlader at foretage rettidig anmeldelse efter § 3, kan idømmes bøde.

Stk. 2. For overtrædelser, der begås af selskaber, foreninger eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

 

§ 6. Landsstyret, eller den landsstyret bemyndiger hertil, kan tilkendegive overfor den, der overtræder bestemmelserne i denne lov, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejeloven om indholdet af anklageskrift tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet, bortfalder videre forfølgning.

 

§ 7. Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1988 og har virkning for lotterier, der afholdes den 1. januar 1988 eller senere.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 31. oktober 1987

 

 

Jonathan Motzfeldt

/

Emil Abelsen