Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 8
19. december 1986
Gældende

Landstingsforordning vedrørende Grønlands tekniske Organisation

I henhold til Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme, brandvæsen, havne, veje, telekommunikation m.v. fastsættes herved følgende:

 

Kapitel 1

Oprettelse og formål

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyre overtager Grønlands tekniske Organisation, GTO, den 1. januar 1987.

 

§ 2. GTO er den virksomhed, der på hjemmestyrets vegne varetager følgende opgaver:

1) Drift af hjemmestyrets el-, vand- og varmeforsyning samt elinstallationsvirksomheder og kloakvæsenet i byerne.

2) Drift af hjemmestyrets byggetjeneste, herunder blandt andet indkvarterings- og forplejningstjenesten samt autoværkstederne og vedligeholdelse af havnene.

3) Drift af hjemmestyrets skibsværfter herunder industriproduktionen.

4) Drift af Grønlands Televæsen omfattende blandt andet telefon, telex og datakommunikation.

5) Drift af Narsarsuaq Flyveplads.

6) Bygningsregistrermg i Grønland.

7) Anlægs- og byggeadministration, herunder planlægning, projektering, udbud og tilsyn.

8) Forundersøgelser for bygge- og anlægsopgaver, herunder vandkraftværker samt udarbejdelse af kortmateriale vedrørende grønlandske byer og bygder.

9) Teknisk rådgivning i forbindelse med blandt andet planlægningsopgaver og udarbejdelse af offentlige regelsæt m.v. samt visse tilsynsopgaver.

Stk. 2. Landsstyret kan bestemme, at GTO skal varetage andre opgaver, end de i stk. 1 nævnte, eller bestemme at andre helt eller delvist skal varetage de i stk. 1 nævnte opgaver.

 

Kapitel 2

Organisation, drift og styring

 

§ 3. GTO organiseres som en hjemmestyrevirksomhed med de centrale ledelsesfunktioner placeret i Nuuk.

Stk. 2. GTO ledes af en direktør, der udnævnes af landsstyret.

Stk. 3. De årlige bevillinger til GTO fastsættes i landstingets finanslov.

Stk. 4. Ændringer i årets løb af takster for el, vand, varme samt takster for telefon, telex og datakommunikation forelægges landstingets finansudvalg til godkendelse forinden ikrafttræden.

Stk. 5. Øvrige takstændringer forelægges landsstyret til godkendelse forinden ikrafttræden.

 

§ 4. Landsstyret kan, med henblik på at sikre varetagelsen af de i § 2, stk. 1 nævnte opgaver, fastsætte nærmere regler for GTO's organisation, drift og styring.

 

§ 5. Landsstyret fastsætter efter forhandling med landsdommeren i Grønland regler om registrering af bygninger i Grønland, herunder regler om pligt for erhververen af fast ejendom til at foretage indberetning om ejerskifte.

Stk. 2. Opgaverne vedrørende bygningsregistrering kan af landsstyret helt eller delvist overdrages til kommunerne.

Stk. 3. Ved overdragelse af opgaverne vedrørende bygningsregistrering til kommunerne kan landsstyret fastsætte regler, hvorefter kommunerne kan opkræve et gebyr for registrering af ejendomme, herunder indberetninger vedrørende ejerskifte.

Stk. 4. I de forskrifter, der udstedes i henhold til nærværende bestemmelse, kan det fastsættes, at der ved overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne kan idømmes bøde.

 

Kapitel 3

Overgangsbestemmelser

 

§ 6. De hidtidige regler fastsat af Ministeriet for Grønland og GTO til regulering af de i § 2, stk. 1 nævnte opgaver, forbliver i kraft, indtil de ændres eller ophæves.

 

Kapitel 4

Ikrafttrædelsestidspunkt

 

§ 7. Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. januar 1987 under forudsætning af folketingets vedtagelse af Lov for Grønland om el, vand og varme, brandvæsen, havne, veje, telekommunikation m.v.

 

 

Grønlands Hjemmestyre, den 19. december 1986

 

 

 Jonathan Motzfeldt

/

John E.Jensen