Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 12
1. april 1985
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om tilskud til etablering af servicehuse i bygder.

I medfør af § 9 i landstingslov nr. 9 af 16. november 1984 om tilskud til etablering af servicehuse i bygder fastsættes følgende:

 

Kap. 1
Formål og generelle bestemmelser

§ 1. Grønlands Hjemmestyre kan yde tilskud til kommuner til delvis dækning af udgifterne til opførelse i bygder af servicehuse.

§ 2. Grønlands Hjemmestyre kan yde tilskud til opførelse i bygder af servicehuse, der har til formål at stille et passende samlingssted med el-, vand- og varmeinstallationer m.m. til rådighed for:
1) Vask af tøj.
2) Badning.
3) Vask og behandling af skind.
4) Arbejde med husflid og sløjd.
Stk. 2. Servicehuset skal hjælpe bygdebefolkningen ved at gøre nogle af husholdningernes arbejdsforhold nemmere. Servicehuset skal medvirke til en rationel udnyttelse af elværk, vandforsyning m.v. Servicehuset er bygdebefolkningens fælles hus.

§ 3. Grønlands Hjemmestyre kan yde tilskud på 85% af etableringsudgifterne. Den resterende del af etableringsudgifterne betales af vedkommende kommune.

§ 4. Servicehuset er vedkommende kommunes ejendom.

§ 5. Servicehuset skal være tilgængeligt for benyttelse af bygdens befolkning på bestemte tider.

§ 6. Kommunalbestyrelsen nedsætter en bestyrelse, som skal føre tilsyn med driften af servicehuset. I bestyrelsen skal være repræsentanter for bygderåd, kommunalbestyrelse og brugere af servicehuset.

 

Kap. 2
Vilkår for tilskud

§ 7. Der skal udarbejdes en kommunal vedtægt om driften af servicehuset. Vedtægten skal stadfæstes af Grønlands Hjemmestyre. Den kommunale vedtægt skal indeholde bestemmelser om:
1) Bestyrelsens tilsyn med servicehuset.
2) Instruks for pedel.
3) Reglement for benyttelse af servicehuset.
4) Afholdelse af offentlige møder om servicehuset.

§ 8. Kommunalbestyrelsen skal påtage sig ansvaret for:
1) At der etableres en effektiv administration med  byggeriet.
2) At der etableres tilsyn med byggeriet.
3) At foranledige anlægget behørigt forsikret under og efter opførelsen.
4) At byggeriet gennemføres i overensstemmelse med det godkendte projekt.
5) At føre kontrol med forbruget af bevilgede beløb.
6) At søge godkendelse hos Grønlands Hjemmestyre i tilfælde af forventet bevillingsoverskridelse.
7) At der udfærdiges byggeregnskab, når arbejdet er afsluttet.
8) At sende byggeregnskabet til Grønlands Hjemmestyre.
9) At de fornødne myndighedsgodkendelser er tilvejebragt inden byggeriet påbegyndes.

§ 9. Kommunalbestyrelsen skal påtage sig ansvaret for, at bygdens befolkning får lejlighed til at medvirke i alle faser af planlægning, gennemførelse af byggeriet og drift gennem f.eks. offentlige møder, møder i politiske forsamlinger, komitémøder, ved eget arbejde eller på anden måde.

 

Kap. 3
Fremgangsmåde ved behandling af den enkelte tilskudssag

§ 10. Ansøgning om tilskud indsendes til Grønlands Hjemmestyre af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor servicehuset skal etableres.

§ 11. Kommunen skal tilstræbe at anmelde planerne om byggeriet senest 3 år i forvejen i forbindelse med investeringsplanerne.

§ 12. Ansøgning om tilskud skal være Grønlands Hjemmestyre i hænde senest 1. maj i året før anlægget er planlagt etableret.

§ 13. Kommunalbestyrelsens ansøgning vedrørende servicehuset skal indeholde følgende materiale:
1) Kopi af grundtildeling i bygden.
2) Beskrivelse og tegninger af projektet.
3) Detaljeret overslag over forventede anlægsudgifter (håndværkerudgifter, udgifter til maskiner og inventar o.lign., projekteringsudgifter, administrationsudgifter, tilsynsudgifter m.v.)
4) Budget over forventede driftsindtægter og driftsudgifter i det første driftsår, bilagt redegørelse for de forudsætninger, der er lagt til grund ved udarbejdelsen af budgettet.
5) Financieringsplan i etableringsårets prisniveau.
6) Meddelelse om, hvorledes kommunen betaler sin del af etableringsudgifterne, samt oplysning om tilvejebringelse af driftskapital.
7) Meddelelse om, hvorledes kommunen sørger for, at bygdens befolkning får lejlighed til at medvirke i alle faser af planlægning, opførelse og drift.
8) Et eksemplar af vedtægter til stadfæstelse. Udkast til reglement, instrukser m.v. skal vedlægges.
9) Oplysning om bestyrelsesmedlemmernes navne.
10) Bygningsmyndighedens, sundhedsmyndighedens, arbejdstilsynets samt andre myndigheders godkendelse.
11) Tidsplan over projektets gennemførelse.

§ 14. Grønlands Hjemmestyre kan meddele hvilket materiale, der skal fremsendes udover materiale nævnt i § 11 og § 13.

§ 15. I det omfang bevilling foreligger, kan Grønlands Hjemmestyre meddele ansøgeren tilsagn om tilskud inden 1. januar i året, hvor byggeriet kan påbegyndes.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft straks
Grønlands Hjemmestyre, den 1. april 1985
Hendrik Nielsen

/

Jakob Janussen