Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 15
3. december 1984
Gældende

Landstingslov nr. 15 af 3. december 1984 om ændring af landstingslov om indkomstskat

I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat som ændret ved landstingslov nr. 4 af 2. oktober 1981 foretages følgende ændringer:

 

§ 1

1. I § 22 indsættes som stk. 3:
"For et selskab, der har fået koncession i medfør af kapitel IV i lov om mineralske råstoffer i Grønland, finder stk. l og 2 ikke anvendelse for de direkte af koncessionen omfattede aktiviteter."

2. § 94 A affattes således:
"§ 94 A. Banker, sparekasser og andre, der modtager indskud til forrentning, skal til brug ved skatteligningen hvert år uden opfordring give skattemyndighederne oplysning om størrelsen af ydede eller godskrevne renter til de enkelte kontohavere i det foregående år, dato for rentetilskrivningen samt størrelsen af det indestående beløb ved udløbet af det foregående år. Oplysningspligten omfatter også renter for konti m.v, der ophæves i løbet af året.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om afgivelsen af oplysninger efter stk. 1."

3. § 94 B affattes således:
"§ 94 B. Den der opretter konto som nævnt i § 94 A stk. l, skal oplyse kontohavers personnummer eller selskabets skatteregistreringsnummer (skr.nr.). Skattemyndighederne kan underrette de oplysningspligtige efter § 94 A om kontohavers personnummer eller skatteregistreringsnummer (skr.nr.).
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om afgivelsen af oplysninger efter stk. 1."

 

§ 2

Loven træder i kraft ved offentliggørelse.

 

§ 3

§ 94 A finder anvendelse på renter af konti i pengeinstitutter m.v., der er ydet eller godskrevet efter den 31. december 1984 samt indeståender pr. 31. december på samme konti i 1985 og senere år.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte særlige begrænsninger i oplysningspligten vedrørende renter, der er ydet eller godskrevet i 1985, samt vedrørende indeståender på konti pr. 31. december 1985.
Stk. 3. For de ved lovens ikrafttræden eksisterende konti, skal der senest den 31. marts 1985 foretages notering af personnummer eller skatteregistreringsnummer (skr.nr.) m.v. som nævnt i lovens § 94 A, som affattet i § l, nr. 2.
Stk. 4. Efter udløbet af den i stk. 3 nævnte frist, må der ikke foretages udtræk på konti, for hvilke notering af personnummer eller skatteregistreringsnummer (skr.nr.) m.v. ikke er foretaget.
Stk. 5. For konti tilhørende personer, der er bosat eller opholder sig i udlandet, fastsætter landsstyret nærmere regler.
Stk. 6. Landsstyret kan bestemme, at pengeinstitutter og andre, der er omfattet af oplysningspligten efter landstingslov om indkomstskat § 94 A, som af fattet i § l, nr. 2, skal tilsende skattedirektoratet fortegnelse over indskudskonti, for hvilke der efter udløbet af den i stk. 3 fastsatte frist ikke er foretaget notering af personnummer eller skatteregistreringsnummer (skr.nr.) m.v. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger der skal gives i fortegnelsen.
Stk. 7. Indeståender på konti, som er opført på den i stk. 6 nævnte fortegnelse, og som de skattelignende myndigheder ikke har kunnet henføre til de virkelige ejere, kan inddrages til fordel for landskassen.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. december 1984
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen