Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 12
12. december 1984
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om erhvervsstøtte.

I medfør af landstingsforordning nr. 4 af 20. november 1984 om erhvervsstøtte § 5 fastsættes hermed følgende:

 

Kapitel 1.
Administrative bestemmelser

§ 1. Erhvervsstøtteudvalget udarbejder en forretningsorden, der stadfæstes af landsstyremedlemmet for fiskeri og industri.
Stk. 2. Udvalget har ansvaret for budgettering og kontrol med de til støtten ydede bevillinger.
Stk. 3. Udvalget administrerer den ydede støtte.
Stk. 4. Udvalgets formand varetager udvalgets sekretariatsfunktioner.

§ 2. Udvalget afgiver inden 1. april beretning til landstinget om udvalgets virksomhed i det foregående kalenderår, bilagt statistisk materiale samt en vurdering af den med hjemmel i tidligere og nærværende regler ydede støtte.
Stk. 2. Såfremt støtten ikke har den tilsigtede virkning, fremsætter udvalget overfor landsstyremedlemmet for fiskeri og industri forslag til ændring i de gældende regler.
Stk. 3. Udvalget følger den økonomiske udvikling i de forskellige erhvervsgrene og -vilkår, herunder rentesatser og rentetilskudssatser.

§ 3. Udvalget skal meddele støtteansøgere, at udvalgets afgørelse kan indbringes for ankenævnet inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen.

§ 4. Den lokale administration i forbindelse med indgivelse af ansøgninger om støtte og i forbindelse med etablering og opfølgning af bevilgede lån og garantier varetages af kommunerne.
Stk. 2. Kommunerne varetager efter anmodning fra erhvervsstøtteudvalget administrationen i forbindelse med inddrivelse af forfaldne ydelser på bevilgede erhvervsstøttelån.
Stk. 3. Det påhviler kommunerne at varetage den lokale administration m.m. vedrørende lån og garantier ydet af staten i medfør af den indtil den 1. januar 1985 gældende erhvervsstøttelovgivning. Sådanne lån og garantier skal i videst mulig omfang administreres efter samme regler, som fastsættes for administrationen af støtte ydet i medfør af landstingsforordningen om erhvervsstøtte.
Stk. 4. Erhvervsstøtteudvalget kan fastsætte nærmere regler for den kommunale administration efter stk. 1 - 3.

§ 5. Landsstyremedlemmet for fiskeri og industri kan fastsætte bestemmelser om forvaltningen af den ydede støtte, herunder om tilsyn med støttede virksomheder og om henstandsordninger.

 

Kapitel 2.
Vilkår for støtten, rentefod og rentetilskud

§ 6. Til sikring af de samfundsmæssige og ressourceøkonomiske interesser kan det i betingelserne for den bevilgede støtte bestemmes,
1) at virksomheden skal være i drift en så stor del af året, som de klimatiske forhold tillader det,
2) at fiskefartøjer kun anvendes til fiskeri og kun lander til grønlandske anlæg medmindre erhvervsstøtteudvalget i konkrete tilfælde tillader andet.
Stk. 2. Overdragelse og nytegning af aktier/anparter og andele i et selskab, der har opnået støtte, må kun ske til personer med fast bopæl i Grønland og fast tilknytning til det grønlandske samfund.

§ 7. Støttemodtagere er forpligtet til at afgive oplysninger om virksomhedens drift efter erhvervsstøtteudvalgets nærmere anvisninger.

§ 8. Almindelige lån og rente- og afdragsfri lån er straks eller til et bestemt senere tidspunkt forfaldne til betaling eller inddrivelse, og garantier samt rentetilskud til bortfald, medmindre erhvervsstøtteudvalget i det enkelte tilfælde bestemmer andet, dersom
1 ) renter eller afdrag udebliver over 1 måned efter forfaldsdagen,
2) debitor dør, hans bo kommer under offentlig skiftebehandling som konkursbo eller som gældsfragåelsesbo,
3) der foretages væsentlige afvigelser fra de for støtten godkendte planer, herunder at formuegodet ikke anvendes til det forudsatte formål,
4) det pantsatte formuegode forringes eller vanrygtes, herunder at bygninger af væsentlig betydning for pantets værdi uden betryggende garantistillelse nedrives,
5) et formuegode, til hvis anskaffelse, forbedring eller reparation der er ydet støtte, eller hvori der er opnået sikkerhed, afhændes, udlejes eller pansættes,
6) der gøres udlæg i pantet eller formuegodet tages til brugeligt pant,
7) debitor nægter kreditor eller dennes befuldmægtigede adgang til at efterse pantet,
8) debitor ikke opfylder bestemmelserne i §7 eller overtræder vilkår fastsat i henhold til landstingsforordningen om erhvervsstøtte og i henhold til nærværende bekendtgørelse,
9) hvis debitor ikke på opfordring godtgør, at det pantsatte er behørigt forsikret.
Stk. 2. Såfremt kapitalen er forfalden, kan erhvervsstøtteudvalget, hvis lånet ikke indfries, gøre krav på at overtage det pantsatte til ejendom under forudsætning af, at dette er aftalt i lånekontrakten.
Stk. 3. Erhvervsstøtteudvalget drager omsorg for, at det tilbagetagne pant snarest realiseres bedst muligt, og eventuelt overskud tilbagebetales låntageren eller andre berettigede. Erhvervsstøtteudvalget er i forbindelse med realisationen berettiget til for låntagerens regning at lade foretage udbedring af skader, der skyldes vanrøgt, samt istandsættelser der er nødvendige for, at det tilbagetagne pant opfylder gældende myndighedskrav. I de tilfælde, hvor en videregående istandsættelse af fartøjet må forventes at kunne indbringe en forholdsmæssig højere salgssum til dækning af landskassens tilgodehavende, kan erhvervsstøtteudvalget lade en sådan istandsættelse foretage for låntagerens regning. Såfremt den indkomne salgssum ikke er tilstrækkelig til at dække landskassens tilgodehavende, hæfter låntageren for restgælden, indtil denne og påløbne renter er betalt.
Stk. 4. Medmindre erhvervsstøtteudvalget i henhold til stk. 3 bestemmer, at pantet skal realiseres ved auktion, skal et modtaget tilbud, som erhvervsstøtteudvalget er sindet at acceptere, forelægges låntageren, der - såfremt han ikke kan godkende tilbuddet - har adgang til at fremkomme med andre købstilbud inden for en af erhvervsstøtteudvalget fastsat frist, der sædvanligvis ikke må overstige en måned fra det tidspunkt, oplysning om tilbuddet er meddelt låntageren. Erhvervsstøtteudvalget træffer derefter endelig afgørelse om, hvilket tilbud der skal accepteres.
Stk. 5. For fast ejendoms vedkommende kan dog de herom fastsatte tvangsauktionsregler finde anvendelse på begæring af debitor, erhvervsstøtteudvalget eller øvrige panthavere.

§ 9. Erhvervsstøtteudvalget fastsætter datoen for betaling af terminsydelser.

 

Rente og rentetilskud

§ 10. Erhvervsstøtteudvalget fastsætter rente eller rentetilskud for det enkelte lån. Der kan ikke fastsættes en rente på mindre end 4% p.a.
Stk. 2. Lavtforrentede lån eller fuld garanti med maksimalt rentetilskud skal som hovedregel tilbydes fiskeri- og fangererhvervet, husdyrhold, samt virksomheder, som i øvrigt har særlig betydning for udviklingen af det grønlandske erhvervsliv, med mindre erhvervsstøtteudvalget har fundet særlige grunde til at fastsætte en højere rente eller et lavere rentetilskud. Andre erhverv skal fortrinsvis tilbydes lån til markedsrente eller garanti uden rentetilskud.
Stk. 3. Markedsrenten fastsættes ved hver forfaldsdag for den kommende terminsperiode til 1% over Nationalbanken diskonto.

§ 11. Ved tilsagn om lån skal erhvervsstøtteudvalget bestemme, enten at rentefoden kun skal gælde i et nærmere fastsat tidsrum, og at den tages op til fornyet afgørelse, eller at rentefoden vil kunne forhøjes, såfremt erhvervsstøtteudvalget skønner, at forudsætningerne for långivning til nedsat rente ikke længere er til stede.

§ 12. Såfremt der ydes rentetilskud til et lån eller en kredit optaget i et privat kreditinstitut, skal lånet eller kreditten ydes til en efter aftale gældende rente incl. provision.
Stk. 2. Landsstyremedlemmet for fiskeri og industri kan til enhver tid fastsætte et maksimum for den rente, der kan berettige til rentetilskud.
Stk. 3. Rentetilskuddet udgør maksimalt den del af den for lånet eller kreditten fastsatte rente incl. provision, der overstiger 4% af den til enhver tid værende restgæld.

§ 13. Ved tilsagn om rentetilskud i forbindelse med garanteret lån eller kredit skal vilkårene for rentetilskuddet fastsættes i overensstemmelse med reglerne i §11.
Stk. 2. Rentetilskud kan højst bevilges for en periode svarende til garantiens løbetid.

 

Kapitel 3
Fremgangsmåden ved behandling af den enkelte støttesag

§ 14. Ansøgning om erhvervsstøttelån og garanti for lån eller driftskredit optaget i private kreditinstitutter indgives til kommunalbestyrelsen på blanketter, der udleveres af kommunekontoret. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at ansøgningen med bilang snarest muligt videresendes til erhvervsstøtteudvalget. Såfremt der søges garanti for lån eller driftskredit
alene eller tillige med erhvervsstøttelån fremsender kommunalbestyrelsen endvidere et eksemplar af ansøgningen til det pengeinstitut, hvor ansøgeren ønsker at opnå det garanterede lån eller den garanterede kredit. Kommunalbestyrelsen afgiver sin indstilling til ansøgningen samtidig med fremsendelsen eller snarest derefter. Kommunalbestyrelsen indhenter i øvrigt udtalelser og eventuelle supplerende oplysninger m.m. efter erhvervsstøtteudvalgets anvisninger.
Stk. 2. Ansøgningen kan i særlige tilfælde fremsendes telegrafisk.
Stk. 3. Henstandsansøgninger og ansøgninger om andre ændringer af vilkår for bevilgede lån og garantier indgives efter de i stk. 1 og stk. 2 fastsatte regler.

§ 15. Rentetilskud søges sammen med ansøgning om garanti for lån eller kredit optaget i private kreditinstitutter, og i øvrigt efter de i § 14 fastsatte regler.

§ 16. Forinden tilsagn om støtte gives, skal udvalget sikre sig, at de midler, som en ansøger skal råde over, foreligger til rådighed for det formål, der ønskes støttet.
Stk. 2. Udvalget skal sikre, at udbetalinger kun sker mod dokumentation for, at såvel eget indskud som støtt-
en anvendes til formålet.
Stk. 3. Under særlige omstændigheder kan ansøgeren med udvalgets godkendelse præstere eget indskud i form af eget arbejde.
Stk. 4. Forinden støtte gives, påser udvalget, at de fornødne tilladelser fra offentlige myndigheder foreligger.
Stk. 5. Såfremt lån ydes af et privat kreditinstitut med hjemmestyregaranti, skal dette påse, at de i stk. 1-2 nævnte betingelser overholdes.

§ 17. Til ansøgere, der har anskaffet fartøjer, maskiner m.v. eller har påbegyndt opførelse af bygninger uden forinden at have fået erhvervsstøtteudvalgets tilsagn om støtte, kan udvalget kun under særlige omstændigheder yde støtte.

§ 18. Lån til anlægsformål sikres ved panteret så vidt muligt i de formuegoder, til hvis anskaffelse, forbedring m.v. støtten er ydet. Såfremt udvalget finder, at denne sikkerhed ikke er tilstrækkelig, må udvalget søge lånet sikret ved pant af fast ejendom, værdipapirer, ved kaution eller anden betryggende sikkerhed.
Stk. 2. Lån skal så vidt muligt begrænses til kun at omfatte en del af de samlede lånemuligheder indenfor de i forordningen fastsatte maksimumsgrænser.

§ 19. Udbetaling af lån skal normalt ske i rater, således at fornøden sikkerhed er tilstede ved hver rates udbetaling.
Stk. 2. Rentetilskud udbetales til det långivende kreditinstitut efter regler, der fastsættes efter aftale med de private kreditinstitutter. Reglerne skal godkendes af landsstyremedlemmet for fiskeri og industri

§ 20. Garanti for såvel anlægs- som driftslån sikres efter samme regler som i §18.
Stk. 2. Garantier for driftslån- og kreditter kan stilles uden særlig sikkerhed, såfremt en bedømmelse af virksomhedens karakter, betydning for erhvervsudviklingen i Grønland, låntagerens kvalifikationer i øvrigt, samt omfanget af erhvervsstøtteudvalgets engagementer med virksomheden gør det forsvarligt, og såfremt det ved en bedømmelse af virksomhedens økonomi sandsynliggøres, at den fremover vil kunne overholde sine forpligtelser overfor erhvervsstøtteudvalget.

§ 21. Garanti ydes i form af selvskyldnerkaution.

§ 22. Ved ydelse af garanti skal udvalget sikre sig:
1) at der forbeholdes fuld regres mod den virksomhed, til fordel for hvilken garantien ydes,
2) at udvalget kan indtræde i den for et lån stillede sikkerhed, såfremt garantien måtte blive effektiv,
3) at udvalget kan indfri lånet, såfremt vilkårene for dette misligholdes,
4) at der for det garanterede lån udstedes pantebrev eller andet omsætningsgældsbrev.

 

Kapitel 4
Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 23. Lån og anden støtte i henhold til de hidtidige regler om erhvervsstøtte administreres af udvalget i overensstemmelse med de fastsatte vilkår for støtten. Udvalget kan dog beslutte, at denne bekendtgørelse finder anvendelse på tidligere bevilgede lån og tilskud, når dette er til fordel for støttemodtageren.

§ 24. De i medfør af de hidtidige regler om erhvervsstøtte udstedte cirkulærer m.v. forbliver i kraft, indtil de ændres i medfør af landstingsforordning nr. 4 af 20. november 1984 om erhvervsstøtte eller i medfør af nærværende bekendtgørelse.

§ 25. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1985.
Grønlands Hjemmestyre, den 12. december 1984
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen