Offentliggjort på

http://dk.nanoq.gl/Emner/Landsstyre/
Kundegoerelse_Lovgivning/2012.aspx

 den 3. december 2012

 

Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen

 

Kapitel 1
Overordnede bestemmelser


Formål

§ 1.  Denne inatsisartutlov skal med barnet i centrum og i samarbejde med barnets forældremyndighedsindehavere eller faktiske forsørgere sikre den bedst mulige støtte til det enkelte barn i førskolealderen og derved sikre barnet en sund og indholdsrig udvikling.

§ 2.  Formålet med dagtilbud til børn i denne inatsisartutlov er at
1)  udvikle barnets muligheder i relation til personlighed, evner og psykiske og fysiske formåen fuldt ud,
2)  udvikle barnets respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og for de principper, der er nedfældet i De Forenede Nationers Pagt,
3)  udvikle barnets respekt for dets forældre, dets egen kulturelle identitet, sprog og værdier, og for de nationale værdier i det land, hvor barnet er bosat og i landet, hvorfra barnet oprindelig stammer og for kulturer, der adskiller sig fra barnets egen kultur,
4)  forberede barnet til et ansvarligt liv i et frit samfund i en ånd af forståelse, fred, tolerance, ligestilling af kønnene og venskab mellem alle folk, etniske, nationale og religiøse grupper og
5)  give barnet muligheder for oplevelser og aktiviteter, der bidrager til at stimulere barnets fantasi, kreativitet og udvikling og respekt for naturen.
Stk. 2.  Alt pædagogisk arbejde med børn i førskolealderen efter denne inatsisartutlov sker i samarbejde med barnets forældremyndighedsindehavere, faktiske forsørgere og barnets netværk. Arbejdet skal ske med henblik på at sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære, samt inspirere barnets tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder.


Definitioner og anvendelsesområde

§ 3.  Ved pædagogisk udviklende dagtilbud til børn forstås aktivitetstilbud, hvor der udføres pædagogisk målrettet arbejde med børn, for eksempel tilrettelagt i daginstitutioner, dagpleje og dagplejecentre. Det er uden betydning, om tilbuddet er et heldags- eller deltidstilbud.
Stk. 2.  Ved børn i førskolealderen forstås børn i alderen 0-6 år, eller indtil undervisningspligten indtræder i henhold til lovgivning om folkeskolen.
Stk. 3.  Børn i førskolealderen med særlige behov er omfattet af nærværende inatsisartutlov.


Overordnet ansvar

§ 4.  Naalakkersuisut fører overordnet tilsyn med pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen.
Stk. 2.  Naalakkersuisut sørger for:
1) Pædagogisk-psykologisk forskning inden for førskoleområdet.
2) Udvikling af nye former for dagtilbud til børn, herunder alternative dagtilbud til børn tilpasset bygdeforhold.
3) Uddannelse af pædagoger, herunder ved decentrale uddannelser.
4) Efter- og videreuddannelse af pædagogisk uddannet personale.
5) Kompetencegivende uddannelse af ufaglært personale.
6) Udvikling af værktøjer til statistisk dataindsamling.
7) Udvikling af værktøjer til screening af børns helbred, udvikling og skoleparathed.
8) Udvikling af retningslinjer for dagtilbuddenes pædagogiske arbejde.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan afkræve kommunalbestyrelsen oplysninger, der må anses for nødvendige for at varetage sine opgaver efter denne inatsisartutlov, herunder i forhold til de i § 5, stk. 1-3 og § 14 nævnte opgaver. Oplysningerne kan eksempelvis omhandle antal af vuggestuer, børnehaver, dagplejere, antal af børn i bestemte aldersgrupper i hver type dagtilbud, antal kvadratmeter per barn, antal børn per voksen, personalets uddannelsesniveau, eventuelt udførte test, f.eks. vedrørende skoleparathed, oplysninger om screening, dokumentation for godkendelse m.v. Oplysningerne kan herudover omfatte referater fra brugerforsamlingsmøder, opfølgning af brugerforsamlingens beslutninger, typer af andre aktivitetstilbud, antal af børn, der aktiveres, herunder i forhold til måde og tid, og kommunens organisation og politik for børn og unge.

§ 5.  Det påhviler kommunalbestyrelsen at sikre det fornødne antal dagtilbud til alle børn i førskolealderen.
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen fører almindeligt og pædagogisk tilsyn med samtlige dagtilbud til børn i samarbejde med relevante myndigheder. Tilsynet med kommunale dagplejere skal foretages mindst 4 gange om året, hvoraf mindst 1 årligt besøg skal finde sted uanmeldt.
Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen har endvidere det overordnede ansvar for:
1)  Udarbejdelse af en kommunal børne- og ungepolitik.
2)  Udarbejdelse af pædagogiske årsplaner for de enkelte dagtilbud og evaluering heraf, jf. § 16, stk. 2.
3)  Formidling af en fast kontakt mellem bygders dagtilbud og byers dagtilbud til børn med henblik på pædagogisk inspiration.
4)  Varetagelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning.
5)  Oprettelse og ajourføring af en børnemappe for hvert barn med henblik på at følge barnet og skabe grundlag for en hurtig indsats i forhold til eventuelle behov for særlige initiativer vedrørende eksempelvis barnets læring, udvikling eller sociale problemer. Børnemappen skal efterfølgende overføres til elevens skole i forbindelse med skolegangens påbegyndelse og destrueres fra dagtilbuddet.
6)  Obligatorisk screening af børnenes helbred, udvikling, når barnet fylder 3 år og af børnenes skoleparathed, når barnet fylder 5 år. Screeningen foretages på grundlag af indikatorer, monitorerings- og evalueringsredskaber, der udvikles af Naalakkersuisut.
Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for kommunalbestyrelsens almindelige og pædagogiske tilsyn med samtlige dagtilbud i kommunen og for de i stk. 3, nr. 2-6 nævnte forhold.
Stk. 5.  Naalakkersuisut skal i samråd med Landslægen fastsætte regler om forholdsregler mod smitsomme sygdomme.


Samarbejde om det enkelte barn

§ 6.  Til sikring af et koordineret samarbejde mellem de netværk, der er omkring det enkelte barn, skal kommunalbestyrelsen efter behov oprette et samarbejdsteam bestående af personer, der på tværs af enkelte forvaltningsgrene er direkte involveret i arbejdet med det enkelte barn.
Stk. 2.  Samarbejdsteamene skal i forbindelse med det tværfaglige samarbejde efter stk. 1, afholde netværksmøder, herunder med inddragelse af barnets forældremyndighedsindehavere eller faktiske forsørgere, med henblik på en tidlig indsats over for det enkelte barn.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om samarbejdsteams.

 

Kapitel 2
Pladshenvisning

§ 7.  Kommunalbestyrelsen foretager pladshenvisning til kommunale daginstitutioner og kommunal dagpleje.
Stk. 2.  Ved tvivlstilfælde kan kommunalbestyrelsen tilforordne særlige sagkyndige i det omfang, det er påkrævet.

§ 8.  Kommunalbestyrelsen har til opgave at henvise 0-2-årige børn til vuggestuer og kommunal dagpleje, og 3-6-årige børn til børnehaver og kommunal dagpleje.
Stk. 2.  Hvis forholdene i øvrigt tillader det, kan kommunalbestyrelsen henvise 2-årige børn til børnehave.
Stk. 3.  Hvis der ikke er plads til alle ansøgere, skal kommunalbestyrelsen oprette en venteliste.


Prioritering

§ 9.  Når der er ledige pladser i en kommunal daginstitution eller i kommunal dagpleje, foretager kommunalbestyrelsen en udvælgelse blandt de børn på ventelisten, som har den til den kommunale daginstitution eller den kommunale dagpleje passende alder, efter følgende prioritering:
1)  Gruppe a: Børn som af det sociale udvalg indstilles til optagelse på grund af særlige socialpædagogiske behov eller andre forhold, som kan true barnets udvikling.
2)  Gruppe b: Børn som på grund af alder skal overflyttes fra vuggestue eller kommunal dagpleje til børnehave.
3)  Gruppe c: Børn af enlige faktiske forsørgere, som er udearbejdende eller under uddannelse.
4)  Gruppe d: Børn af faktiske forsørgere, hvor begge er udearbejdende eller under uddannelse.
5)  Gruppe e: Børn af faktiske forsørgere, hvor kun den ene er udearbejdende eller under uddannelse.
6)  Gruppe f:  Børn af faktiske forsørgere og alle andre, herunder enlige, som hverken er udearbejdende eller under uddannelse.
Stk. 2.  Børn af ikke-gifte, men fast samlevende par, hvorved forstås par med mindst 1års fast samliv, ligestilles med børn af gifte forældremyndighedsindehavere eller af faktiske forsørgere.
Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen skal ved udvælgelsen af børn fra ventelisten samtidig sikre, at den enkelte daginstitutions børnegrupper af pædagogiske hensyn har en rimelig aldersmæssig spredning, at antallet af piger og drenge så vidt muligt tilstræbes at være af samme størrelse, og at der er en rimelig spredning af børn med særlige behov eller støttepersoner.
Stk. 4.  Flytning til en anden institution inden for samme by eller bygd kan kun ske af hensyn til barnets trivsel og helbred eller svære logistiske forhold.

 

Kapitel 3
Daginstitutioner


Generelt om daginstitutioner

§ 10.  Daginstitutioner er institutioner, hvor pædagogisk uddannet personale udfører pædagogisk målrettet arbejde med en børnegruppe, og hvor de fysiske rammer er tilpasset børnenes og personalets behov og er godkendt af de relevante myndigheder.
Stk. 2.  Daginstitutioner kan være kommunale eller oprettet som selvejende institutioner med 6 eller flere børn, som kommunalbestyrelsen kan indgå driftsoverenskomst med.

§ 11.  Daginstitutioner oprettes som vuggestuer for 0-2-årige, børnehaver for 3-6-årige eller aldersopdelte institutioner for 0-6-årige.
Stk. 2.  Daginstitutioner opdeles i børnegrupper, hvor der i hver børnehavegruppe maksimalt kan være 20 børn og 12 børn i hver vuggestuegruppe.
Stk. 3.  Børn med særlige behov optager det antal daginstitutionspladser, som kommunalbestyrelsen eller den selvejende daginstitutions bestyrelse efter anbefaling fra daginstitutionen beslutter, for at kunne opfylde §§ 1 og 2. Hvis der er nedsat et samarbejdsteam omkring det enkelte barn, jf. § 6, kan samarbejdsteamet inddrages i forbindelse med denne beslutning.


Fysiske krav til daginstitutioner

§ 12.  Enhver daginstitution skal være godkendt af kommunalbestyrelsen, som fører tilsyn med daginstitutionen og påser, at alle nødvendige tilladelser foreligger, inden daginstitutionen tages i brug efter nybyggeri, ombygning og udvidelse.
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen skal påse, at daginstitutionen til enhver tid er indrettet efter gældende lovgivning.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om etablering og indretning af daginstitutioner.


Godkendelsesbevis for daginstitutioner

§ 13.  Enhver daginstitution skal have et af kommunalbestyrelsen udstedt godkendelsesbevis, som daginstitutionens leder skal placere synligt i daginstitutionen.
Stk. 2.  Godkendelsesbeviset skal indeholde oplysninger om:
1)  Daginstitutionens navn, adresse og beliggenhed.
2)  Daginstitutionens målsætning og børnesyn.
3)  Daginstitutionens leder.
4)  Relevant kommunalt udvalg eller den selvejende daginstitutions bestyrelse.
5)  Antal institutionspladser.
6)  Antal ansatte.
7)  Åbningstid.
8)  Godkendelse af relevante myndigheder, herunder brandmyndighed, byggemyndighed og kommunalbestyrelsen samt dato herfor.
9)  Oplysning om, hvor daginstitutionens pædagogiske årsplan forefindes og det for området relevante lovgrundlag.


Evaluering og dokumentation

§ 14.  Daginstitutionen skal forestå en løbende evaluering og dokumentation af det enkelte barns udvikling ud fra en helhedsvurdering og gennemføre en udviklingsbeskrivelse mindst 2 gange årligt.
Stk. 2.  Udviklingsbeskrivelser skal følges op i samarbejde med de faktiske forsørgere og relevante faglige personer.
Stk. 3.  Daginstitutionen er forpligtet til at afholde samtaler med de faktiske forsørgere mindst 2 gange årligt med det formål at samarbejde om barnets videre udvikling.

§ 15.  Ved et barns overgang fra en institution til en anden skal personalet ved den afgivende daginstitution samarbejde og videregive relevante oplysninger om barnet til den modtagende institution til brug for varetagelse af barnets behov.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om videregivelse af relevante oplysninger i henhold til stk. 1.


Daginstitutionens leder

§ 16.  Daginstitutionens leder har det pædagogiske og administrative ansvar for, at daginstitutionen drives forsvarligt og i overensstemmelse med gældende regler. Daginstitutionens leder har ansvaret for de personalemæssige forhold samt udførelsen af brugerforsamlingens eller bestyrelsens beslutninger efter dennes anvisninger.
Stk. 2.  Daginstitutionens leder har endvidere ansvaret for, at der udarbejdes en pædagogisk årsplan og budget for daginstitutionen.
Stk. 3.  For kommunale daginstitutioner og for de selvejende daginstitutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået driftsoverenskomst med, udarbejdes budgettet i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen fastsatte direktiver. For øvrige selvejende daginstitutioner udarbejdes budgettet efter retningslinjer givet af bestyrelsen.

§ 17.  Daginstitutionens leder har ansvar for oprettelse og ajourføring af en børnemappe, jf. § 5, stk. 3, nr. 5 og for, at der føres en stambog over de indskrevne børns navne og cpr. nr., forældremyndighedsindehavernes og de faktiske forsørgeres navne, samt ved udskrivning årsagen hertil. Endvidere skal der føres en fremmødeprotokol.
Stk. 2.  De kommunale daginstitutioner og selvejende daginstitutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået driftsoverenskomst med, fremsender fremmødeprotokollen sammen med den pædagogiske årsplan til kommunalbestyrelsen inden for en af kommunalbestyrelsen fastsat frist.

§ 18.  Den ansættende myndighed kan friholde daginstitutionens leder fra varetagelse af administrative opgaver, jf. §§ 16 og 17, hvis daginstitutionens struktur og tilrettelæggelsen af daginstitutionens opgavefordeling taler derfor, og den ansættende myndighed kan godtgøre, at pædagogiske, administrative og ledelsesmæssige opgaver løses på tilfredsstillende vis.

§ 19.  Daginstitutionens leder skal være pædagoguddannet. Den ansættende myndighed kan dog, hvis stillingen ikke kan besættes af en uddannet pædagog, dispensere fra kravet om pædagogisk uddannelse, hvis en ansøger til stillingen anses for kvalificeret til stillingen på grundlag af anden relevant uddannelsesmæssig baggrund eller mangeårig relevant erhvervserfaring.
Stk. 2.  Daginstitutionens leder er uden for stuenormeringen.
Stk. 3.  I kommunale daginstitutioner ansættes daginstitutionens leder af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra et af brugerforsamlingen nedsat udvalg, jf. § 21, stk. 2, nr. 6.


Personalenormering i kommunale
daginstitutioner

§ 20.  Hver børnegruppe, jf. § 11, stk. 2, skal have en personalenormering på minimum 1 pædagog, 1 pædagogisk uddannet og 1 medhjælper. Praktikanter og støttepersoner medregnes ikke i normeringen.
Stk. 2.  I daginstitutionens åbningstid skal der altid være mindst 2 ansatte per børnegruppe, og altid mindst 1 pædagog i daginstitutionen.
Stk. 3.  Daginstitutionen skal have det nødvendige køkken- og rengøringspersonale.
Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen fastsætter ud fra stk. 1-3 den enkelte daginstitutions personalenormering og udarbejder retningslinjer for ansættelsen af personalet ud over lederen. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en beredskabsplan for det tilfælde, at mindstekravene, jf. stk. 2, midlertidigt ikke kan realiseres.


Brugerforsamling for kommunale daginstitutioner

§ 21.  Ved hver kommunal daginstitution skal daginstitutionens leder mindst 3 gange årligt indkalde brugerforsamlingen, som består af samtlige faktiske forsørgere og personalet i daginstitutionen.
Stk. 2.  Brugerforsamlingen har til opgave at
1)  foreslå og arrangere aktiviteter eller tiltag i daginstitutionen i henhold til målrettet arbejde i forhold til børnene såvel som de faktiske forsørgere,
2)  deltage i udarbejdelsen af pædagogiske årsplaner,
3)  følge op på pædagogiske årsplaner,
4)  komme med forslag til indretning og ændring af fysiske rammer,
5)  træffe beslutning om forhold med konkret betydning for børnenes dagligdag og
6)  nedsætte et udvalg, der indstiller ansættelse af daginstitutionens leder til kommunalbestyrelsen. Udvalget tilforordnes en repræsentant for personalet i daginstitutionen uden stemmeret.
Stk. 3.  Brugerforsamlingen træffer afgørelse ved simpelt flertal. Kommunalbestyrelsen kan udarbejde en standardforretningsorden for brugerforsamlingerne i kommunen.
Stk. 4.  Brugerforsamlingen kan nedsætte ad hoc grupper, som refererer til brugerforsamlingen.
Stk. 5.  Brugerforsamlingen skal udarbejde et referat af hvert møde, som efter mødet indgives til kommunalbestyrelsen eller den selvejende institutions bestyrelse.


Selvejende daginstitutioners styrelse

§ 22.  Der skal nedsættes en bestyrelse som øverst styrende organ for selvejende daginstitutioner.
Stk. 2.  I selvejende daginstitutioner ansættes daginstitutionens leder af daginstitutionens bestyrelse. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer for ansættelsen af det øvrige personale.

 

Kapitel 4
Dagpleje

§ 23.  Ved dagpleje forstås et pædagogisk stimulerende pasningstilbud i en del af døgnet, der enten foregår i et privat hjem, hvor barnet ikke bor, eller i et offentligt samlingssted.
Stk. 2.  Ved kommunal dagpleje forstås en kommunalt etableret og formidlet dagpleje, hvor dagplejeren er ansat og lønnet af kommunen.
Stk. 3.  Ved privat dagpleje forstås en dagpleje, som etableres og drives i privat regi mod betaling. Privat dagpleje følger samme regler som kommunal dagpleje.


Godkendelse af dagplejere og dagplejehjem

§ 24.  Modtagelse af børn i dagpleje eller dagplejehjem kan kun ske, når kommunalbestyrelsen efter ansøgning herom har udstedt skriftlig godkendelse af dagplejere og dagplejehjem.
Stk. 2.  Godkendelse, jf. stk. 1, forudsætter, at dagplejeren er fysisk og psykisk habil og har kompetence til at tilbyde pædagogisk stimulerende aktiviteter. Dagplejeren og samtlige medlemmer af pågældendes eventuelle husstand skal fremlægge en ikke over 3 måneder gammel helbredserklæring.
Stk. 3.  Der kan ikke ske godkendelse af et dagplejehjem, hvis dagplejeren eller medlemmer af dennes husstand er dømt for forbrydelser i familieforhold, sædelighedsforbrydelser eller forbrydelser mod liv og legeme inden for de seneste 2 år, eller der er smitsomme sygdomme i dagplejehjemmet.
Stk. 4.  Foregår dagplejen på et offentligt samlingssted gælder bestemmelserne i stk. 2, 2. pkt. og stk. 3 kun dagplejeren.
Stk. 5.  Forinden et privat hjem eller offentligt samlingssted kan godkendes til at modtage børn i dagpleje, skal kommunalbestyrelsen foretage en bedømmelse af de fysiske forhold.
Stk. 6.  Skønner kommunalbestyrelsen, at forudsætningerne for godkendelse af dagplejere og dagplejehjem ikke længere er til stede, skal godkendelsen ophæves.


Formidling af dagpleje

§ 25.  Kommunalbestyrelsen kan give en ansøger herom tilladelse til dagpleje for i alt 4 børn i førskolealderen. Antallet af egne børn under 6 år samt dagplejebørn må ikke overstige 5 i samme dagplejehjem.
Stk. 2.  En dagplejer kan have overbelægning eller vikariere for en anden dagplejer inden for en afgrænset periode i henhold til den relevante overenskomst.


Brugerforsamling for kommunale dagplejere

§ 26.  Ved hver dagpleje skal dagplejeren mindst 3 gange årligt indkalde brugerforsamlingen. En brugerforsamling består af samtlige faktiske forsørgere og dagplejeren. Er der flere dagplejere i samme by eller bygd, kan der nedsættes en fælles brugerforsamling for alle dagplejere.
Stk. 2.  Brugerforsamlingen har til opgave at
1)  foreslå og arrangere aktiviteter eller tiltag i dagplejen i henhold til målrettet arbejde i forhold til børnene såvel som forældremyndighedsindehaverne eller de faktiske forsørgere, og
2)  træffe beslutning om forhold med konkret betydning for børnenes dagligdag i dagplejen.
Stk. 3.  Brugerforsamlingen træffer afgørelse ved simpelt flertal. Kommunalbestyrelsen kan udarbejde en standardforretningsorden for brugerforsamlingerne i kommunen.
Stk. 4.  Brugerforsamlingen kan nedsætte ad hoc grupper efter behov, som refererer til brugerforsamlingen.

 

Kapitel 5
Andre aktivitetstilbud

§ 27.  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde andre aktivitetstilbud til børn i førskolealderen på baggrund af lokale ønsker og behov. Der må ikke kræves betaling for deltagelse i andre aktivitetstilbud.
Stk. 2.  Andre aktivitetstilbud er deltidstilbud, møntet på børn i førskolealderen under ledsagelse af en voksen med målrettede aktiviteter på et eller flere af barnets udviklingsområder.
Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at udpege en koordinator for oprettelse og igangsættelse af andre aktivitetstilbud. Koordinatoren skal samarbejde med lokale foreninger, ressourcepersoner og andre relevante fagpersoner.

 

Kapitel 6
Fælles bestemmelser


Finansiering

§ 28.  Udgifter til daginstitutioner, dagpleje og andre aktivitetstilbud i henhold til denne inatsisartutlov afholdes af kommunerne, jf. dog § 29.
Stk. 2.  Grønlands Selvstyre kan yde tilskud til etablering af daginstitutioner.

§ 29.  Kommunalbestyrelsen kan opkræve betaling for børns ophold i kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen efter regler fastsat af Naalakkersuisut, jf. stk. 3. Betalingen fastsættes på grundlag af kommunens udgifter til det kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen og de økonomiske forhold hos den eller de betalingspligtige.
Stk. 2.  Betalingspligt for benyttelse af kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen påhviler den, der varetager barnets faktiske forsørgelse. Opholder barnet sig hos den ene af forældrene, og har denne indgået ægteskab, registreret partnerskab eller lever i et ægteskabslignende fast samlivsforhold af mindst et års varighed, anses såvel forælder som ægtefælle, registreret partner eller fast samlever som betalingspligtige.
Stk. 3.  Naalakkersuisut fastsætter regler om betaling for børns ophold i kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen, jf. stk. 1 og 2, herunder om indtægtsregulering, udmeldelse af et barn i tilfælde af restance med betalingen og om opsigelse og udmeldelse af kommunale dagtilbud til børn.


Forsøgsordninger

§ 30.  Naalakkersuisut kan efter indstilling fra en kommunalbestyrelse godkende kommunale forsøgsordninger om dagtilbud til børn i førskolealderen.
Stk. 2.  En kommunal forsøgsordning må højst gælde tre år.
Stk. 3.  I forbindelse med en kommunal forsøgsordning, jf. stk. 1, skal der hvert år udarbejdes en redegørelse, som skal afleveres til Naalakkersuisut.


Klageadgang

§ 31.  Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til § 9 og § 24 kan påklages til Det Sociale Ankenævn efter bestemmelserne i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til øvrige bestemmelser i denne inatsisartutlov kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Stk. 3.  Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til regler udstedt med hjemmel i denne inatsisartutlov kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.


Ikrafttrædelse

§ 32.  Denne inatsisartutlov træder i kraft den 1. januar 2013.
Stk. 2.  Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 10 af 5. december 2008 om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen.
Stk. 3.  Indtil en inatsisartutlov om organisering af fritidsvirksomhed vedtages, har kommunalbestyrelsen fortsat til opgave at henvise 7-15-årige børn til fritidshjem, jf. 8, stk. 1. Hvis kommunalbestyrelsen opretter en venteliste placeres disse børn i gruppe b, jf. § 9 stk. 1, nr. 2.
Stk. 4.  Bestemmelser udstedt eller opretholdt i medfør af den i stk. 2, nævnte landstingsforordning forbliver i kraft, indtil de afløses eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller anden inatsisartutlov.
Grønlands Selvstyre, 3. december 2012.
Kuupik Kleist


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)

Betænkning (3. behandling)