Inatsisartutforordning nr. 4 af 19. maj 2010 om ændring af landstingsforordning nr. 10 af 5. december 2008 om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen
(Præcisering af hjemmelsbestemmelser m.v.)

 

§ 1

I landstingsforordning nr. 10 af 5. december 2008 om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen foretages følgende ændringer:


1. 
§ 5 ophæves.

2.  I § 6 indsættes som stk. 4 og stk. 5:
Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for kommunalbestyrelsens almindelige og pædagogiske tilsyn med samtlige dagtilbud i kommunen.
Stk. 5.  Naalakkersuisut skal i samråd med Landslægen fastsætte regler om forholdsregler mod smitsomme sygdomme.”

3.  I § 13, stk. 1 og stk. 3 samt § 14, stk. 2, nr. 8 ændres ”Arbejdstilsynet” til ”byggemyndighed.”

4.  I § 13 indsættes som stk. 4:
Stk. 4.  Naalakkersuisut fastsætter regler om etablering og indretning af daginstitutioner.”

5.  I § 16 indsættes som stk. 2:
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om videregivelse af relevante oplysninger i henhold til stk. 1.” 

6.  I § 19, stk. 1, 2. pkt. udgår ”med angivelse af varigheden af dagligt ophold”.

7.  I § 27, stk. 1, i den grønlandske version ændres ”neqerooruteqarsinnaavoq” til ”neqerooruteqassaaq”.

8.  § 28, stk. 1 affattes således:
§ 28.  Udgifter til daginstitutioner, dagpleje og andre aktivitetstilbud i henhold til denne landstingsforordning afholdes af kommunerne, jf. dog § 28a.”

9.  Efter § 28 indsættes:
§ 28a.  Kommunalbestyrelsen kan opkræve betaling for børns ophold i kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen efter regler fastsat af Naalakkersuisut, jf. stk. 3. Betalingen fastsættes på grundlag af kommunernes udgifter til det kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen og de økonomiske forhold hos den eller de betalingspligtige.
Stk. 2.  Betalingspligt for benyttelse af kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen påhviler den, der varetager barnets faktiske forsørgelse. Opholder barnet sig hos den ene af forældrene, og har denne indgået ægteskab, registreret partnerskab eller lever i et ægteskabslignende fast samlivsforhold af mindst et års varighed, anses såvel forælder som ægtefælle, registreret partner eller fast samlever som betalingspligtige.
Stk. 3.  Naalakkersuisut fastsætter, jf. stk. 1 og 2, regler om betaling for børns ophold i kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen, herunder om indtægtsregulering, udmeldelse af et barn i tilfælde af restance med betalingen og om opsigelse og udmeldelse af kommunale dagtilbud til børn.”

10.  Overalt i landstingsforordningen ændres ”landsstyret” til ”Naalakkersuisut”.

 

§ 2

Inatsisartutforordningen træder i kraft den 1. august 2010.
Stk. 2.  Bestemmelser udstedt i medfør af § 5 forbliver i kraft, indtil de afløses eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne Inatsisartutforordning.
Grønlands Selvstyre, den 19. maj 2010.
Kuupik Kleist

/

Mimi Karlsen


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)