Inatsisartutlov nr. 15 af 7. december 2009 om Nunaoil A/S


§ 1.  Nunaoil A/S varetager Grønlands Selvstyres deltagelse i kulbrintetilladelser samt opgaver i og udenfor Grønland, der står i naturlig forbindelse hermed.

§ 2.  Aktiekapitalen indehaves af Grønlands Selvstyre ved Naalakkersuisut.
Stk 2.  Grønlands Selvstyre kan helt eller delvis overdrage aktierne i Nunaoil A/S samt adgangen til nytegning af aktier til et aktieselskab, der direkte eller indirekte er fuldt ud ejet af Grønlands Selvstyre, og for hvilket der gælder mindst samme krav til bestyrelse og direktion som efter denne inatsisartutlovs § 3, stk. 3-4, samt § 5.

§ 3.  På selskabets generalforsamling vælges 5 personer til bestyrelsen for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg jf. dog § 4.
Stk. 2.  Indtil statens tilskud til selvstyret er nedbragt til nul kroner, kan staten udpege én person til medlem af bestyrelsen. Benytter staten denne mulighed, vælges på generalforsamlingen kun 4 personer til bestyrelsen.
Stk. 3.  Bestyrelsen skal samlet repræsentere dokumenteret faglig viden på højt niveau om retlige, økonomiske samt erhvervsmæssige forhold vedrørende efterforskning og udnyttelse af kulbrinter.
Stk. 4.  Et bestyrelsesmedlem må ikke være medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut.

§ 4. Naalakkersuisut indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på supplerende valg til bestyrelsen for resten af valgperioden, såfremt et medlem af bestyrelsen, som er indvalgt på generalforsamlingen, udtræder.
Stk. 2.  Tilsvarende gælder, såfremt Naalakkersuisut bliver bekendt med, at et bestyrelsesmedlem, som er indvalgt på generalforsamlingen, 
1) er under konkurs,
2) har gjort sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, eller
3) på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller har vist sig klart uegnet.

§ 5.  Som direktør kan kun ansættes personer, der ikke er dømt for grovere overtrædelser af skattelovgivningen eller dømt for overtrædelser af kriminallovens bestemmelser om økonomisk kriminalitet eller vold. Endvidere kan kun ansættes personer, for hvilke der kan dokumenteres formelle kvalifikationer på et højt fagligt niveau, som mindst skal svare til niveauet for bestyrelsen, jf. § 3, stk. 3.

§ 6.  Naalakkersuisut fremsender til orientering selskabets godkendte årsrapport til et af Inatsisartut nedsat udvalg.
Stk. 2.  Selskabet udarbejder en gang årligt en redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år og for planlagte aktiviteter såvel i det kommende år som på længere sigt samt planerne for finansiering heraf. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om selskabets politik for god selskabsledelse. Naalakkersuisut fremsender redegørelsen sammen med årsrapporten jfr. stk. 1.
Stk. 3.  Selskabet skal i øvrigt gennem Naalakkersuisut orientere et af Inatsisartut nedsat udvalg om dispositioner i selskabet, som findes at være af væsentlig samfundsmæssig betydning eller af en karakter, der medfører væsentlige ændringer i organisationen af selskabets virksomhed. Orienteringen skal fremsendes til udvalget senest 14 dage efter Naalakkersuisut’s modtagelse af oplysningerne.
Stk. 4.  I sager, der omfattes af stk. 2 og 3, kan Naalakkersuisut bestemme, at orienteringen eller dele heraf skal behandles som fortrolig. Oplysninger omfattet af stk. 2, 2. pkt. er undergivet fuld offentlighed.

§ 7.  Loven træder i kraft den 1. januar 2010.
Stk. 2.  Samtidig ophæves landstingslov nr. 10 af 22. november 1984 om etablering af et selskab til varetagelse af kulbrinteaktiviteter i Grønland.
Grønlands Selvstyre, den 7. december 2009
Kuupik Kleist

/

Ove Karl Berthelsen


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag

Betænkning 1 (2. behandling)

Betænkning 2 (2. behandling)

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)