Landstingsforordning nr. 7 af 15. april 2003 om ændring af landstingsforordning om andelsboliger
(Maksimums beløb på realkreditlånet pr. m², samt tidsbegrænsning af lånetilsagn)

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger som ændret ved landstingsforordning nr. 11 af 6. november 1997, landstingsforordning nr. 17 af 12. november 2001 og landstingsforordning nr. 4 af 21. maj 2002 foretages følgende ændringer:

 

1. § 9 affattes således:
"§ 9. Landsstyret og kommunalbestyrelsen kan meddele tilsagn om støtte til en andelsboligforening, der udelukkende består af kommende beboere til opførelse af andelsbolig, jf. § 1, nr. 1.
Stk. 2. Landsstyret og kommunalbestyrelsen kan endvidere meddele tilsagn om støtte til en andelsboligforening, der overtager boliger, der er opført af en privat bygherre, jf. § 1, nr. 3.
Stk. 3. Der kan kun gives tilsagn om støtte, såfremt Landsstyret og kommunalbestyrelsen er enige om at yde støtte. Opførelse af boliger, hvortil der er meddelt tilsagn om støtte efter stk. 1 eller 2, skal være påbegyndt inden 2 år, og byggeriet skal være afsluttet og ibrugtaget inden 3 år efter udstedelse af tilsagnsskrivelse. I modsat fald bortfalder tilsagnet uden yderligere varsel.
Stk. 4. Andelsboligforeningen skal inden 2 år fra datoen for udstedelse af tilsagnsskrivelse tilsende Landsstyret oplysning om, hvorvidt byggeriet er igangsat eller ej. Såfremt byggeriet er igangsat, skal der vedlægges en erklæring herom udstedt af andelsboligforeningen, der er bekræftet af kommunen. Andelsboligforeningen skal inden 3 år fra datoen for udstedelse af tilsagnsskrivelse tilsende Landsstyret kopi af ibrugtagningstilladelse.
Stk. 5. Landsstyret kan i særlige tilfælde dispensere fra de i stk. 3 anførte tidsgrænser. I givet fald rykker de i stk. 4 anførte tidspunkter i overensstemmelse med dispensationen."

2. § 11, stk. 5 affattes således:
"Stk. 5. En andelsboligforenings lån i henhold til stk. 3 og § 10, stk. 6, kan samlet maksimalt andrage 6.000 kr. pr. m²."

 

§ 2.

Denne landstingsforordning træder i kraft den 1. maj 2003 med virkning for lånetilsagn afgivet efter landstingsforordningens ikrafttræden.
Stk. 2. En andelsboligforening, der har modtaget lånetilsagn forud for denne landstingsforordnings ikrafttræden, kan ved meddelelse til Grønlands Hjemmestyre og kommunalbestyrelsen vælge at finansiere opførelse af andelsboliger i overensstemmelse med denne landstingsforordning § 1 nr. 2.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. april 2003
Hans Enoksen

/

Mikael Petersen


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)