Landstingsforordning nr. 4 af 15. april 2003 om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri
(Ændret støtte til kommunale udlejningsboliger og ydelse af tilskud til renovering, udvidelse eller forbedring af boligstøttehuse, hvori restgæld og forfaldne ydelser er blevet eftergivet)

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri som ændret bl.a. ved landstingsforordning nr. 3 af 30. oktober 1998 og senest ved landstingsforordning nr. 3 af 21. maj 2002 foretages følgende ændringer:

 

1. § 1, stk. 1, nr. 1 affattes således:
"1) Tilskud til kommuner til opførelse af udlejningsboliger, herunder enfamiliehuse, jf. kap. 3."

2. § 7 affattes således:
"§ 7. Til opførelse af kommunale udlejningsboliger kan der ydes kommunen et fast tilskud. Det er en forudsætning for ydelse af tilskud, at en bolig som minimum udgør 45 kvadratmeter boligareal. Der kan maksimalt ydes tilskud til 130 kvadratmeter, uanset om boligen er større.
Stk. 2. Tilskud til kommunale udlejningsboliger, fastsættes således:
1) indtil 60 kvadratmeter boligareal udgør tilskuddet 9.700 kr. pr. kvadratmeter,
2) i intervallet fra 60 til 85 kvadratmeter boligareal udgør tilskuddet 8.500 kr. pr. kvadratmeter,
3) i intervallet fra 85 til 110 kvadratmeter boligareal udgør tilskuddet 8.000 kr. pr. kvadratmeter, og
4) i intervallet fra 110 til 130 kvadratmeter boligareal udgør tilskuddet 7.500 kr. pr. kvadratmeter.
Stk. 3. Tilskud efter stk. 2 kan kun ydes såfremt følgende krav til antal rum opfyldes:
1) en to rums bolig skal som minimum udgøre 45 kvadratmeter og som maksimum 60 kvadratmeter boligareal,
2) en tre rums bolig skal som minimum udgøre 60 kvadratmeter og som maksimum 85 kvadratmeter boligareal,
3) en fire rums bolig skal som minimum udgøre 85 kvadratmeter og som maksimum 110 kvadratmeter boligareal, og
4) en bolig med flere end fire rum skal som minimum udgøre 110 kvadratmeter.
Stk. 4. Landkassens tilskud bortfalder, såfremt der indgås bindende kontrakter, eller byggeriet igangsættes, forinden bevillingen endeligt er frigivet af Hjemmestyret."

3. § 9, stk. 2, nr. 1 affattes således:
"1) at beboede udlejningsboliger tilbydes til de lejere, der har lejekontrakt på boligerne,"

4. I § 17 ophæves stk. 5.

5. Efter § 21a indsættes:
"§ 21b. Personer, der i de 2 seneste slutlignede år har haft en skattepligtig årlig husstands-indkomst under 128.000 kr., og som har fået eftergivet forfaldne ydelser og restgæld efter § 21a, kan ansøge om tilskud til renovering, udvidelse eller modernisering af deres bolig. Tilskuddet kan maksimalt andrage 50.000 kr.
Stk. 2. For hvert hjemmeboende barn under 18 år, der er tilmeldt folkeregisteradressen, dog maksimalt for 6 børn, forhøjes indkomstgrænsen, jf. stk. 1, med 4.000 kr. pr. barn.
Stk. 3. Ansøgninger om tilskud indsendes til Landsstyret. Ved bedømmelse af ansøgningerne skal der tages hensyn til omfanget af den ønskede renovering, udvidelse eller modernisering i relation til ansøgerens formueforhold og forventede evne til selv at forestå arbejdet samt husets alder og markedsmæssige værdi.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte regler om administration af ansøgninger om tilskud til renovering, udvidelse eller modernisering af en bolig."

6. I § 22 indsættes som stk. 5:
"Stk. 5. Ved tildeling af lån kan der meddeles låntager frist for opførelse af huset. Overskrides fristen, mister låntager retten til byggesættet, og lånet annulleres, medmindre Landsstyret bestemmer andet."

 

§ 2.

Forordningen træder i kraft den 1. juni 2003.
Grønlands Hjemmestyre, den 15. april 2003
Hans Enoksen

/

Mikael Petersen


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)