Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 22. august 1996 om kvoter for fiskeri i 1996

I medfør af § 4, § 8, § 12, stk. 2, § 28, stk. 2 og § 29, stk. 3 i landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri (Erhvervsfiskeriloven) som ændret ved Landstingslov nr. 10 af 4. november 1991, Landstingslov nr. 24 af 30. oktober 1992 og Landstingslov nr. 4 af 2. maj 1996 fastsættes:

 

Gyldighedsområder

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssigt fiskeri på Grønlands fiskeriterritorium.
Stk. 2. Grønlands fiskeriterritorium omfatter:
1) "Vestgrønland" vest for 44°00'W som er en del af NAFO-underområde l,
2) "Nordvestgrønland" som er den del af NAFO-underområde l, som ligger nord for 68°00'N.
3) "Sydvestgrønland" som er den del af NAFO-underområde l, som ligger syd for 68°00'N.
4) "Østgrønland" øst for 44°00'W som er en del af ICES-områderne II, V, XII og XIV.
Stk. 3. "Basislinjerne" er fastsat i statsministeriets bekendtgørelse nr. 629 af 22. december 1976, nr. 176 af 14. maj 1980 og nr. 637 af 6. september 1991 om fiskeriterritoriet ved Grønland.
Stk. 4. Med det havgående fiskeri menes det fiskeri, der foregår i områderne som er nævnt i stk. 2 nr. 2-4 og som udøves med fartøjer, som ifølge deres målebrev er 75 BRT/BT 120 og derover medmindre andet er bestemt i anden bekendtgørelse.
Stk. 5 Med det kystnære fiskeri menes det fiskeri, der foregår i området, som er nævnt i stk. 2 nr. l og som udøves med fartøjer, som ifølge deres målebrev er mindre end 75 BRT/120BT medmindre andet er bestemt i anden bekendtgørelse.

 

Fangstmængder

§ 2. For de bestande, der er nævnt i bilag l (havgående fiskeri samt det i erhvervsfiskerilovens § 6 omtalte ikke-grønlandske fiskeri) og bilag 2 (kystnære fiskeri), fastsættes de samlede fangstmængder som anført i bilagenes kolonne l.

§ 3. Af de bestande, der er nævnt i bilag l, må grønlandske fartøjer jf. § l, stk. 4 samt jf. Erhvervsfiskerilovens § 5 ikke fiske større kvoter end anført i bilagets kolonne 2.
Stk. 2 Grønlandske fartøjer, der har licens og årskvote til rejefiskeri i kvoteområdet "Nordvestgrønland" kan tillige fiske denne årskvote af rejer i "Sydvestgrønland".

§ 4. Af de bestande, der er nævnt i bilag 2 må grønlandske fartøjer jf. § l, stk. 5 samt jf. erhvervsfiskerilovens § 5 ikke fiske større kvoter end anført i bilagets kolonne 1.

§ 5. Fartøjer registreret i EU-lande må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilag l, kolonne 3.

§ 6. Fartøjer registreret på Færøerne må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilag l, kolonne 4.

§ 7. Fartøjer registreret i Island må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilag l, kolonne 5.

§ 8. Fartøjer registreret i Norge må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilag l, kolonne 6.

§ 9. Fartøjer registreret i Rusland må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilag l, kolonne 7.

§ 10. Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug bemyndiges til at revidere bilagene til denne bekendtgørelse, såfremt landsstyret ændrer den samlede fangstmængde (bilagenes kolonne 1), eller der som resultat af internationale aftaler sker en omfordeling af de samlede fangstmængder (bilag l 's kolonner 2 - 7).

§ 11. Antallet og gyldighedsperioden af de licenser, som landsstyremedlemmet udsteder til fartøjer nævnt i §§ 3 - 8 skal modsvare størrelsen af kvoterne, og udstedelsen skal ske under hensyn til de nævnte fartøjers fiskerikapacitet.

 

Ophør af fiskeri

§ 12. Landsstyremedlemmet standser, som følge af udnyttelsen af de kvoter, der er angivet i bilagene, det fiskeri på de pågældende bestande, som udøves af hver af de grupper af fartøjer, som er nævnt i §§ 3 - 9, idet hvert lands kvote opgøres for sig og EU i denne forbindelse betragtes som ét land.
Stk. 2. For grønlandske fartøjer der fisker på en fælleskvote vil tidspunktet for standsning så vidt muligt blive meddelt i radio og presse.
Stk. 3. For ikke-grønlandske fartøjer jf. §§5-9, vil tidspunktet for standsning blive meddelt pr. telex eller telegram til det pågældende fartøj. For EU-fartøjer sendes tilsvarende meddelelse til EU-kommissionen. For øvrige ikke-grønlandske fartøjer sendes tilsvarende meddelelse til det pågældende lands fiskerimyndighed.
Stk. 4. Fartøjer skal ophøre med at fiske på det af landsstyremedlemmet fastsatte tidspunkt.

 

Foranstaltninger

§ 13. Overtrædelse af §§ 3-9 og § 12 kan medføre bøde. Ved ulovlig fiskeri fra et fartøj kan der ske konfiskation af de anvendte fiskeredskaber, af hele fartøjets fangst eller værdien heraf, med undtagelse af fangst, der godtgøres at hidrøre fra lovlig virksomhed. Sager herom behandles i øvrigt efter reglerne i Erhvervsfiskeriloven.

 

Ikrafttræden

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1996. Samtidigt ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 38 af 29. december 1995 om kvoter for havgående fiskeri i 1996.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. august 1996
Pâviâraq Heilmann

/

Bent Buch


Bilag 1

Bilag 2