Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Sammenskrivning
Nr. 1187
18. september 2023
Gældende

Bekendtgørelse af kriminallov for Grønland

Tilhørende bekendtgørelser og cirkulære:

1) C 113 (MT) 7/12 2006 Vejledning om adgang til og vilkår for færdsel i visse dele af Grønland, N. 06 p. 525.

2) B 1142 7/12 2009 Behandlingen af ansøgninger om udsættelse med fuldbyrdelse af idømt anstaltsanbringelse (udsættelsesbekendtgørelsen).

3) B 1148 7/12 2009 Iværksættelse af anbringelse i anstalt.

4) B 1149 7/12 2009 Tilsyn og samfundstjeneste.

5) B 1150 7/12 2009 Den administrative behandling af sager om benådning m.v. (benådningsbekendtgørelsen)

6) B 1151 7/12 2009 Beregningen af foranstaltningstidens ophør m.v.

7) B 1152 7/12 2009 Anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå dom til anbringelse i anstalt (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen).

8) B 1153 7/12 2009 Indsattes adgang til fællesskab m.v. i anstalter (fællesskabsbekendtgørelsen).

9) B 1154 7/12 2009 Gennemførelsen af medindflydelse for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (medindflydelsesbekendtgørelsen).

10) B 1156 7/12 2009 Arbejde og uddannelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen).

11) B 1157 7/12 2009 Udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen).

12) B 1158 7/12 2009 Adgangen til brevveksling og telefonering i kriminalforsorgens institutioner (brev- og telefonbekendtgørelsen).

13) B 1159 7/12 2009 Adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner.

14) B 1160 7/12 2009 Fotografering og optagelse af fingeraftryk i kriminalforsorgens institutioner (foto- og fingeraftryksbekendtgørelsen).

15) B 1164 7/12 2009 Disciplinære foranstaltninger og disciplinærsagers behandling i anstalter.

16) B 1165 7/12 2009 Behandlingen af sager om konfiskation i kriminalforsorgens institutioner (konfiskationsbekendtgørelsen).

17) B 1166 7/12 2009 Behandlingen af sager om modregning af erstatningsbeløb over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (modregningsbekendtgørelsen).

18) B 1167 7/12 2009 Løsladelse af dømte, der udstår dom til anbringelse i anstalt i en af kriminalforsorgens institutioner (løsladelsesbekendtgørelsen).

19) B 1168 7/12 2009 Forvaring, der fuldbyrdes i Grønland (forvaringsbekendtgørelsen).

20) B 1169 7/12 2009 Erstatning og godtgørelse til indsatte i anstalter og pensioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste som følge af ulykkestilfælde m.v.

21) B 1170 7/12 2009 Betaling for ophold i kriminalforsorgens institutioner.

22) B 1172 7/12 2009 Behandlingen af 15-17 årige, der anbringes i kriminalforsorgens institutioner.

23) B 1173 7/12 2009 Fuldbyrdelse af en foranstaltning med anstaltsanbringelse i detention.

24) B 1176 7/12 2009 Tilbageholdte.

25) B 1177 7/12 2009 Tilladelse til midlertidig afbrydelse af anstaltsanbringelse (afbrydelsesbekendtgørelsen).

26) B 138 8/2 2010 Adgang til og vilkår for færdsel i visse dele af Grønland.

27) B 800 26/5 2014 Personer indlagt på psykiatrisk afdeling i Grønland i henhold til kriminalretlig afgørelse, B 1401 1/7 2021.

28) B 366 19/4 2016 Bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland.

29) Sb 12 1/6 2016 Beskyttelse af Grønlands internationalt udpegede vådområder og beskyttelse af visse vandfuglearter.

30) B 618 29/5 2019 Indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen).

31) B 619 3/6 2019 Anvendelse af magt over for indsatte i anstalter (magtanvendelsesbekendtgørelsen)

32) B 748 1/7 2019 Overførsel af indsatte til sundhedsmæssig behandling i Danmark.

33) B 932 7/6 2022 Overførsel til forvaringsafdeling eller åben afdeling under Kriminalforsorgen i Grønland af personer, der efter kriminalloven er dømt eller overført til anbringelse i forvaring i Danmark m.v.

34) B 1111 1/7 2022 Undersøgelse af indsattes person og opholdsrum i kriminalforsorgens institutioner (undersøgelsesbekendtgørelsen).

35) B 1112 1/7 2022 Adgangen til besøg til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (besøgsbekendtgørelsen).

36) B 1113 1/7 2022 Udelukkelse fra fællesskab, herunder anbringelse i observationscelle m.v. i anstalter.

37) B 1114 1/7 2022 Anvendelse af sikringsmidler i anstalter (sikringsmiddelbekendtgørelsen).

Relationer
Sammenskrivning af

Hjemmelslov til

Ændret ved

Ophæver