Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Sammenskrivning
Nr. 1186
18. september 2023
Gældende

Bekendtgørelse af retsplejelov for Grønland

Tilhørende bekendtgørelser:

1) B 1178 9/12 2008 Forretningsorden for Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd.

2) B 1179 9/12 2008 Forretningsorden for Rådet for Grønlands Retsvæsen.

3) B 1176 7/12 2009 Tilbageholdte.

4) B 1351 14/12 2009 Forsvarere, der kan beskikkes i visse sager om indgreb i meddelelseshemmeligheden i Grønland.

5) B 1353 15/12 2009 Meddelelse af udskrifter i kriminalsager i Grønland.

6) B 1354 15/12 2009 Massemediers aktindsigt i og opbevaring af kopier af anklageskrifter m.v. i Grønland.

7) B 1355 15/12 2009 Underretning af kommunen om afhøringer af sigtede under 18 år i Grønland.

8) B 1366 16/12 2009 for Grønland om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige, B 864 20/7 2011.

9) B 1367 16/12 2009 for Grønland om advokatselskaber.

10) B 1368 16/12 2009 for Grønland om pligtmæssig deltagelse for ejere af et advokatselskab, der ikke er advokater, i en prøve i de regler, der er af særlig betydning for advokaterhvervet (partnerprøven).

11) B 1369 16/12 2009 for Grønland om ydelser og godtgørelse til domsmænd og vidner m.v.

12) B 321 29/3 2010 Tilbageholdelse og domfældte i politiets detentioner.

13) B 604 15/12 2010 Godkendelse af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler.

14) B 656 21/6 2012 for Grønland om kommunefogeders vederlag.

15) B 1429 23/12 2012 for Grønland om kredsretternes tingsteder, B 176 2/3 2018.

16) B 1170 20/9 2016 Forsvareruddannelsen og efteruddannelse af forsvarere i Grønland.

17) B 299 29/3 2017 Forkyndelse af processuelle meddelelser i Grønland.

18) B 111 20/2 2017 Grønlands inddeling i retskredse

19) B 266 6/4 2018 Politimesteren i Grønlands adgang til at frafalde tiltale.

20) B 225 7/3 2019 For Grønland om uddannelse af kredsdommere.

21) B 932 7/6 2022 Overførsel til forvaringsafdeling eller åben afdeling under Kriminalforsorgen i Grønland af personer, der efter kriminalloven er dømt eller overført til anbringelse i forvaring i Danmark m.v.

22) B 1532 16/12 2022 Politidirektørens og statsadvokaternes adgang til at frafalde tiltale.

23) B 1533 16/12 2022 Politiets og anklagemyndighedens pligt til at vejlede og orientere forurettede i kriminalsager og til at udpege en kontaktperson for forurettede. 

24) B 1558 19/12 2022 Kredsråd vedrørende politiets virksomhed.

25) B 1559 19/12 2022 Rådet for Politiklager i Grønlands virksomhed.

26) B 1560 19/12 2022 Underretning ved udgang og løsladelse mv. samt ved medvirken i tv- eller radioprogrammer eller portrætinterview.

Relationer
Sammenskrivning af

Hjemmelslov til

Ophæver