Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 627
29. maj 2018
Gældende

Bekendtgørelse for Grønland om offentliggørelse af meddelelser fra statslige aktieselskaber

I medfør af § 355 i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 486 af 14. maj 2018, fastsættes: 

 

Offentliggørelse af meddelelser fra statslige aktieselskaber

 

§ 1. Meddelelser fra statslige aktieselskaber, jf. § 97, stk. 3, 2. pkt., § 101, stk. 8, § 130, stk. 3, og § 354 i selskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, skal indeholde oplysning om selskabets navn og CVR-nr. 

Stk. 2. Meddelelserne fra statslige aktieselskaber skal hurtigst muligt offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system via Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v., medmindre Erhvervsstyrelsen i særlige tilfælde dispenserer herfra. Meddelelsen skal underskrives med digital signatur, medmindre Erhvervsstyrelsen i særlige tilfælde dispenserer herfra. 

Stk. 3. Ved »hurtigst muligt« i stk. 2 forstås den dag, hvor det væsentlige forhold i selskabet, der nødvendiggør meddelelsen, indtræder, jf. § 354 i selskabsloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning. 

 

§ 2. Erhvervsstyrelsen kan tilbagekalde offentliggjorte meddelelser, hvis væsentlige omstændigheder taler herfor. Anmodningen om tilbagekaldelse skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 7 dage efter offentliggørelsen. En tilbagekaldelse af en meddelelse forudsætter, at selskabet foretager en ny indberetning, hvoraf det fremgår, at selskabet har tilbagekaldt en offentliggjort meddelelse samt begrundelserne herfor. 

 

Ikrafttræden mv.

 

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 783 af 10. juli 2008 for Grønland om visse aktiebesiddelser i selskaber, som anvender reglerne for statslige aktieselskaber, og om indsendelse og offentliggørelse af meddelelser fra sådanne selskaber ophæves.

 

Erhvervsstyrelsen, den 29. maj 2018

 

HENNING STEENSIG

 

/ Henrik Davidsen