Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 1006
25. august 2017
Gældende

Bekendtgørelse om Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klager over Fødevarestyrelsens og visse af Grønlands Selvstyres afgørelser vedrørende Grønland

I medfør af § 54, stk. 1, og § 65, stk. 1, i anordning nr. 523 af 8. juni 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om fødevarer m.m., § 39, stk. 2, i anordning nr. 524 af 8. juni 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om sygdomme og infektioner hos dyr og § 25, stk. 2, i anordning nr. 525 af 8. juni 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om dyrlægegerning m.v., jf. § 1 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet og efter forhandling med Grønlands Selvstyre fastsættes: 

 

§ 1. Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet i første instans af Fødevarestyrelsen og af Grønlands Selvstyre i forbindelse med udøvelsen af beføjelser og opgaver som nævnt i § 3, § 4, stk. 1, og § 5 i bekendtgørelse om Fødevarestyrelsens og Grønlands Selvstyres opgaver og beføjelser i Grønland på den del af fødevare- og veterinærområdet, der administreres af miljø- og fødevareministeren. 

Stk. 2. Nævnet behandler klager, som er omfattet af stk. 1 og indbragt inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt, i henhold til reglerne i bekendtgørelse om forretningsorden for Miljø- og Fødevareklagenævnet. Forretningsordenen er udstedt af erhvervsministeren i medfør af § 7, stk. 2, § 13 og § 22 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Stk. 3. Klage over afgørelser som er omhandlet i stk.1 og truffet af Fødevarestyrelsen skal indbringes gennem Fødevarestyrelsen. Klage over afgørelser som er omhandlet i stk.1 og truffet af Grønlands Selvstyre kan indbringes gennem Grønlands Selvstyre. 

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan i sager, hvor styrelsen har truffet afgørelse i 1. instans, genoptage en sag efter, at der er indbragt klage, og før klagen videresendes til nævnet. 

Stk. 5. Afgørelser truffet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

 

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2017. 

 

Miljø- og Fødevareministeriet, den 25. august 2017 

 

ESBEN LUNDE LARSEN 

 

/ Esben Egede Rasmussen