Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 1733
27. december 2016
Gældende

Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil
(Forhøjelse af det beløb, der årligt overføres til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

 

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

 

§ 1

 

I lov for Grønland om visse spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 7. april 2016, foretages følgende ændringer: 

 

1. § 35, stk. 1, 2. pkt., affattes således: 

»Beløbet fastsættes til 43.250.000 kr. (2015-niveau).« 

 

2. § 35, stk. 3, ophæves. 

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4. 

 

3. I § 35, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »jf. dog stk. 5.« til: »jf. dog stk. 4.« 

 

§ 2

 

Loven træder i kraft den 1. januar 2017.

 

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2016

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

 

MARGRETHE R.

 

/ Karsten Lauritzen