Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 838
14. august 2012
Gældende

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed

Ændret ved:

1) L 1553 21/12 2010 (§ 2) delvist sat i kraft v. A 1675 16/12 2015,

2) L 1556 21/12 2010 (§ 1) delvist sat i kraft v. A 1676 16/12 2015,

3) L 456 18/5 2011 (§ 229) delvist sat i kraft v. A 1677 16/12 2015,

4) L 616 14/6 2011 (§ 2) delvist sat i kraft v. A 1678 16/12 2015,

5) L 155 28/2 2012 (§ 1) delvist sat i kraft v. A 1679 16/12 2015,

6) L 273 27/3 2012 (§ 2) delvist sat i kraft v. A 1680 16/12 2015,

7) L 557 18/6 2012 (§ 2) sat i kraft v. A 1681 16/12 2015,

8) L 1231 18/12 2012 (§ 35) delvist sat i kraft v. A 1682 16/12 2015,

9) L 1287 19/12 2012 (§ 1) delvist sat i kraft v. A 1683 16/12 2015,

10) L 1383 23/12 2012 (§ 5) sat i kraft v. A 1684 16/12 2015,

11) L 615 12/6 2013 (§ 1) delvist sat i kraft v. A 1685 16/12 2015,

12) L 617 12/6 2013(§ 2) delvist sat i kraft v. A 1686 16/12 2015,

13) L 1613 26/12 2013 (§ 1) delvist sat i kraft v. A 1687 16/12 2015,

14) L 268 25/3 2014 (§ 1) delvist sat i kraft v. A 1688 16/12 2015,

15) L 403 28/4 2014 (§ 1) delvist sat i kraft for Grønland v. A 1330 6/12 2019,

16) L 1490 23/12 2014 (§ 1) delvist sat i kraft for Grønland v. A 1327 6/12 2019,

17) L 334 31/3 2015 (§ 1) delvist sat i kraft v. A 1323 6/12 2019,

18) L 532 29/4 2015 (2) delvist sat i kraft for Grønland v. A 1324 6/12 2019,

19) L 1374 13/12 2019 (§ 18) sat i kraft for Grønland v. A 68 29/1 2020.

 

-----

 

Tilhørende bekendtgørelser:

1) B 429 24/8 1984 Gensidig hæftelsesordning for bygningsbrandforsikringer, N. 96 p. 637.

2) B 436 19/7 1988 Beføjelser til Finanstilsynet, N. 96 p. 647.

3) B 102 19/2 1990 Anmeldelse til registeret for gensidige forsikringsselskaber, N. 96 p. 653.

4) B 834 11/12 1990 Regnskab for forsikringer efter arbejdsskadeforsikringsloven, N. 96 p. 657, B 40 1/2 1993, N. 96 p. 684.

5) B 461 18/6 1991 Opgørelse af, meddelelse om og offentliggørelse af betydelige andele i børsnoterede selskaber, N. 96 p. 671.

6) B 39 1/2 1993 Fællesordning (pool) for løntalsregulering af løbende ydelser, N. 96 p. 677.

7) B 219 27/3 1995 Fællesordning (pool) til overtagelse af erhvervssygdomsrisici, N. 96 p. 755.

8) B 986 14/12 1995 for Grønland om Erhvervs- og Selskabsstyrelsens takster for anmeldelser m.v., N. 95 p. 260.

9) B 987 14/12 1995 for Grønland om gebyrer for oplysninger og dokumenter, N. 95 p. 264.

10) B 988 14/12 1995 for Grønland om Erhvervs- og Selskabsstyrelsens EDB-system og om takster herfor, N. 95 p. 268.

11) B 989 14/12 1995 for Grønland om Erhvervs- og Selskabsstyrelsens offentliggørelse af registreringer m.v., N. 95 p. 278.

12) B 693 31/8 1999 Systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler på forsikrings- og pensionsområdet, N. 99 p. 169.

13) B 1021 15/12 1999 Indholdet i aktuarens beretning, N. 99 p. 261.

14) B 72 11/2 2002 Anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, N. 02 p. 79.

15) B 889 31/10 2002 for Grønland om pengeinstitutters indberetning og månedsbalancer, N. 02 p. 318.

16) B 976 3/12 2003 Hvilke fysiske og juridiske personer der kan udføre tjenesteydelser i forbindelse med værdipapirhandel på erhvervsmæssigt grundlag uden tilladelse efter lov om finansiel virksomhed.

17) B 977 3/12 2003 Ansvarshavende aktuar, N. 04 p. 850.

18) B 979 4/12 2003 Tilladelsesproceduren for udenlandske kreditinstitutter og investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for EU, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med og som ønsker at udføre tjenesteydelser med værdipapirhandel i Danmark, N. 04 p. 855.

19) B 984 5/12 2003 Hvilke instrumenter og kontrakter ud over dem, der er nævnt i bilag 5 til lov om finansiel virksomhed, pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber må udføre tjenesteydelser med, N. 04 p. 857.

20) B 1183 15/12 2003 Revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner, N. 04 p. 867.

21) B 1400 13/12 2004 for Grønland om udjævningsreserver inden for kredit- og kautionsforsikring, N. 04 p. 596.

22) B 46 17/1 2005 for Grønland om sædvanlige kundeoplysninger i finansielle virksomheder, N. 05 p. 80.

23) B 47 17/1 2005 for Grønland om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring, N. 05 p. 84.

24) B 48 17/1 2005 for Grønland om medlemshæftelse i gensidige forsikringsselskaber ved deltagelse i coassurancevirksomhed, N. 05 p. 86.

25) B 49 17/1 2005 for Grønland om koncerninterne transaktioner, N. 05 p. 87.

26) B 53 17/1 2005 for Grønland om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper, N. 05 p. 100.

27) B 54 17/1 2005 for Grønland om overdragelse af grønlandske forsikringsselskabers forsikringsbestande tegnet ved filial eller ved udøvelse af virksomhed i form af grænseoverskridende tjenesteydelser, N. 05 p. 104.

28) B 55 17/1 2005 for Grønland om kongruens og lokalisering, N. 05 p. 107.

29) B 56 17/1 2005 for Grønland om information fra forsikringsselskabet til forsikringstager ved indgåelse af en livsforsikringsaftale, N. 05 p. 112.

30) B 173 17/3 2005 for Grønland om information til forsikringstageren i tilfælde hvor en skadesforsikringsaftale tilbydes efter reglerne om fri etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser, N. 05 p. 190.

31) B 174 17/3 2005 for Grønland om tilladelse til livsforsikringsselskaber, N. 05 p. 192.

32) B 175 17/3 2005 for Grønland om tilladelse til skadesforsikringsselskaber. N. 05 p. 197.

33) B 252 1/4 2005 for Grønland om god skik for finansielle virksomheder, N. 05 p. 217.

34) B 273 15/4 2005 for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber, N. 05 p. 232.

35) B 274 18/4 2005 for Grønland om filialer af kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et land uden for EU, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som ikke har indgået aftale med Grønland m.v., N. 05 p. 244.

36) B 434 3/6 2005 for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for EU, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som ikke har indgået aftale med Grønland m.v., N. 05 p. 265.

37) B 1468 13/12 2006 for Grønland om grundlagsrente for livsforsikringsvirksomhed, N. 06 p. 459.

38) B 1469 13/12 2006 for Grønland om registrering af aktiver i forsikringsselskaber m.v., N. 06 p. 463.

39) B 1470 13/12 2006 for Grønland om, hvilke fysiske og juridiske personer, der kan udføre tjenesteydelser i.f.m. værdipapirhandel på erhvervsmæssigt grundlag uden tilladelse, N. 06 p. 471.

40) B 375 23/4 2007 for Grønland om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed, N. 07 p. 8.

41) B 376 23/4 2007 for Grønland om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed, N. 07 p. 10.

42) B 1500 12/12 2007 for Grønland om kontributionsprincippet, N. 07 p. 56.

43) B 1345 3/12 2010 for Grønland om afviklingsberedskab.

44) B 257 14/3 2017 for Grønland om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder samt forsikringsholdingvirksomheder.

45) B 258 14/3 2017 for Grønland om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder.

46) B 259 14/3 2017 for Grønland om opgørelse af kvalificerede andele.

47) B 260 14/3 2017 for Grønland om opgørelse af indikatorer og faktorer til udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter m.v.

48) B 263 14/3 2017 for Grønland om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

49) B 265 14/3 2017 for Grønland om overgangsregler ifølge Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

50) B 361 23/4 2018 For Grønland om gennemførelse af EuropaKommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter.

51) B 2701 28/12 2021 For Grønland om anmeldelse, registrering, gebyrer samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen.