Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 684
28. juni 2012
Gældende

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank

I medfør af § 221) i lov nr. 579 af 1. juni 2010 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love (Styrkelse af Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, præcisering af krav til styring og indretning af finansielle virksomheder m.v. og ændring af regler om egnethed og hæderlighed
m.v.) fastsættes:

 

§ 1. I lov nr. 116 af 7. april 1936 om Danmarks Nationalbank foretages følgende ændring:

 

1. Efter § 14 og før overskriften »Bankens øvrige Virksomhed« indsættes:

»§ 14 a. Banken indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger inden for dens kompetenceområde og kan anvende disse oplysninger, når det er nødvendigt for udførelsen af dens opgaver, jf. § 1.

Stk. 2. Banken kan anmode følgende juridiske og fysiske personer om inden for en frist at meddele de nærmere angivne oplysninger, som vedkommende er i besiddelse af, og som er nødvendige for bankens udførelse af de i stk. 1 nævnte opgaver:

1) Juridiske og fysiske personer, som har hjemsted på Grønland, og som udøver finansiel virksomhed i henhold til lov om finansiel virksomhed eller anden finansiel lovgivning.

2) Juridiske og fysiske personer med hjemsted på Grønland, som har økonomiske mellemværender med udlandet. 

3) Juridiske og fysiske personer med hjemsted på Grønland, som har udstedt eller ejer værdipapirer eller forestår handel med eller clearing og afvikling af finansielle produkter. 

4) Filialer el. lign. på Grønland, der ikke betragtes som juridiske og fysiske personer, men som i øvrigt er omfattet af definitionerne i nr. 1-3. 

Stk. 3. Med bøde straffes de personer m.v., som er nævnt i stk. 2, der undlader rettidigt at meddele de oplysninger, banken anmoder om, eller som forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige oplysninger. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 

Stk. 4. Banken kan videregive fortrolige statistiske oplysninger, i det omfang og med den detaljeringsgrad det er nødvendigt for udførelsen af pågældendes opgaver til følgende: 

1) Det Europæiske System af Centralbanker. 

2) European Systemic Risk Board. 

Stk. 5. oplysninger, der kan videregives efter stk. 4, er oplysninger på individniveau, der gør det muligt direkte eller indirekte at identificere de i stk. 2 nævnte personer m.v.«

 

§ 2. Anordningen træder i kraft den 15. august 2012.

 

Givet på Marselisborg Slot, den 28. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

 

---

1) Bestemmelsen har følgende ordlyd: §§ 1-12 og 14-20 gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. §§ 1-9, 12 og 14-20 kan ved
kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de grønlandske forhold tilsiger.