Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 1138
5. december 2011
Gældende

Bekendtgørelse om afgifter af visse spil i Grønland

I medfør af § 34 og § 46 i lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil, fastsættes:

 

Kapitel 1

Registrering

 

§ 1. En registrering for afgiftspligtigt udbud af spil vil ikke skulle fornys, hvis to tilladelser til udbud af spil følger direkte efter hinanden uden tidsmæssigt ophold.

 

Kapitel 2

Bestemmelser om regnskab og afgiftsangivelse

 

§ 2. Personer og selskaber m.v. (juridiske personer), der er registreret for udbud af spil, skal føre et regnskab for hver afgiftsperiode, således at den afgift, som ved udgangen af hver afgiftsperiode skal angives, fremgår heraf. Regnskabet skal være ført inden indberetning af afgiftsangivelsen. 

Stk. 2. Regnskabet skal føres i det almindelige forretningsregnskab. Registrerede personer og selskaber m.v. (juridiske personer) skal, selvom de ikke er bogføringspligtige efter bogføringsloven, opfylde de krav, der er fastsat i bogføringsloven, jf. dog stk. 3. Bestemmelserne om bogføring ved hjælp af edb i bogføringsloven finder også anvendelse på regnskabsføring m.v. efter denne bekendtgørelse. 

Stk. 3. Afgiftspligtige personer, etableret i et andet EUeller EØS-land, kan i stedet for at opfylde kravene fastsat i den danske bogføringslov vælge at opfylde de krav om bogføring, som er fastsat i etableringslandet. 

Stk. 4. Har en spiludbyder flere tilladelser til udbud af spil, skal indehaveren af tilladelserne føre det i stk. 1 nævnte regnskab adskilt for hver spilletilladelse, jf. dog stk. 5 

Stk. 5. Har en spiludbyder ensartede tilladelser til udbud af spil i Danmark og i Grønland, kan regnskabet nævnt i stk. 1 føres samlet. 

 

§ 3. Regnskabsmaterialet skal altid indeholde daterede oplysninger om: 

1) Indskud foretaget af spillerne, som betaling for deltagelse i spil. 

2) Udbetalte gevinster. 

3) Kommission taget i forbindelse med spil. 

 

§ 4. Indehavere af tilladelse til udbud af væddemål på heste- og hundevæddeløb skal føre regnskab for hver enkelt bane og eventuelle spillesteder uden for banerne. 

 

§ 5. Indehaveren af tilladelse til udbud af lotterier skal føre særlige dokumenterede regnskaber over gevinster og gevinstbeløb på usolgte lodder og over uafhentede gevinster, hvor gevinsterne efterfølgende anvendes i et nyt tilsvarende lotterispil, hvis der ikke er betalt afgifter af gevinsterne efter lovens § 28, stk. 4. 

 

§ 6. Regnskabet skal føres i den valuta, som det enkelte spil foregår i. 

Stk. 2. Opgørelse af afgiftstilsvaret og indbetaling af afgiften efter lovens §§ 28 og 29 skal ske i danske kroner. Er regnskabet helt eller delvist ført i anden valuta, skal summen af de relevante regnskabstal for hver valuta (afgiftsgrundlaget) omregnes til danske kroner. Omregningen foretages på angivelsestidspunktet. Som omregningskurs anvendes enten dagskursen for den pågældende valuta fastsat af Danmarks Nationalbank eller den seneste toldkurs fastsat af den danske told- og skatteforvaltning. Valget mellem de nævnte omregningskurser er bindende for en periode på mindst 2 år. 

 

§ 7. Regnskaber, regnskabsbilag og andet regnskabsmateriale skal opbevares af den registrerede virksomhed i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår. 

Stk. 2. Er en udenlandsk virksomhed registreret ved en herboende repræsentant efter § 20 i lov om afgifter af spil, skal regnskabet opbevares her i landet af repræsentanten. 

 

§ 8. Afgiftsangivelsen skal ud over afgiftsbeløbet indeholde oplysninger om det eller de beløb, som har dannet grundlag for beregningen af afgiften (afgiftsgrundlaget). 

 

Kapitel 3 

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser 

 

§ 9. Forsætlige eller groft uagtsomme overtrædelser af bestemmelserne i denne bekendtgørelse straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter lovens kapitel 14. 

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i kapitel 5 i kriminallov for Grønland. 

 

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

 

Skatteministeriet, den 5. december 2011

 

THOR MÖGER PEDERSEN

 

/ Lars Henry Nielsen