Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 233
25. marts 2009
Gældende

Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt om klageadgang over visse afgørelser

I medfør af § 159 a i lov om aktieselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 649 af 15. juni 2006, § 61 a i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 652 af 15. juni 2006, § 159 a i lov om aktieselskaber, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 620 af 23. juni 2008, og § 61 a i lov om erhvervsdrivende fonde, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 621 af 23. juni 2008, fastsættes: 

 

Henlæggelse af beføjelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

 

§ 1. Beføjelser, som efter følgende love og anordninger er tillagt økonomi- og erhvervsministeren, udøves af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: 

1) lov om aktieselskaber, 

2) lov om erhvervsdrivende fonde, 

3) lov om aktieselskaber, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, og 

4) lov om erhvervsdrivende fonde, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning. 

 

Klageadgang

 

§ 2. Afgørelser, der er truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter bemyndigelse i medfør af § 1 eller efter bestemmelser fastsat i medfør af denne bemyndigelse, kan indbringes for Erhvervsankenævnet, jf. dog stk. 2 og 3. 

Stk. 2. Følgende afgørelser kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed: 

1) afgørelser truffet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som fondsmyndighed, og 

2) afgørelser om hel eller delvis undtagelse i medfør af § 67, stk. 2, i lov om erhvervsdrivende fonde og § 67, stk. 2, i lov om erhvervsdrivende fonde, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning. 

Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan i forskrifter, der fastsættes efter bemyndigelse i medfør af § 1, bestemme, at afgørelser om overskridelse af frister ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed. 

 

§ 3. Klage over afgørelser, som omhandlet i § 2, skal indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. Klager over afgørelser, som er truffet i medfør af lov om aktieselskaber og lov om erhvervsdrivende fonde, som sat i kraft for Grønland ved kongelige anordninger, skal indbringes for erhvervsankenævnet senest 7 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. 

 

Ikrafttræden

 

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2009. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 747 af 21. august 2003 om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt om klageadgang over visse afgørelser ophæves. 

 

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 25. marts 2009 

 

Lene Espersen 

 

/ Hans Høj