Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 798
28. juli 2008
Ophævet

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers garantistillelse og ansvarsforsikring

I medfør af § 3, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 6, i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 623 af 23. juni 2008, fastsættes: 

 

Garantistillelse

 

§ 1. Det er en betingelse for, at en revisor kan få beskikkelse som statsautoriseret eller registreret revisor, at der foreligger en erklæring (garanti) fra en tredjemand (garantistiller) om, at vedkommende som selvskyldner indestår for opfyldelsen af økonomiske krav, som måtte følge af udførelsen af opgaver i henhold til § 1, stk. 2, i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning. 

Stk. 2. Garantien skal afgives i en af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fastsat form. 

Stk. 3. Garantien skal registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

 

§ 2. Garantien skal efter sit indhold give sikrede et direkte krav mod garantistiller og må ikke være underkastet andre begrænsninger end de, der er tilladt efter denne bekendtgørelse. 

 

§ 3. Garantien skal dække krav, som vedrører forhold, som omhandlet i § 1, stk. 1, der er udvist fra og med den dato, garantien træder i kraft, og indtil den bringes til ophør (garantiperioden). 

Stk. 2. Garantien kan kun bringes til ophør ved registrering heraf i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Registrering sker på anmodning af garantistiller med virkning fra en bestemt dato, som ikke kan indtræde tidligere end en måned efter anmodningens modtagelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Garantistiller kan dog forlange, at garantien bringes til ophør dagen efter anmodningens modtagelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis anmodningen er begrundet i den statsautoriserede eller registrerede revisors svigagtige forhold. 

Stk. 3. Anmodning om registrering i henhold til stk. 2 skal afgives i en form, som er fastsat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

 

§ 4. Garantien kan begrænses beløbsmæssigt således, at samtlige krav vedrørende hvert enkelt år af garantiperioden kun dækkes med et vist beløb, som skal være mindst 500.000 kr. pr. statsautoriseret eller registreret revisor. 

Stk. 2. Beløbsgrænsen i stk. 1 reduceres ikke, selvom garantien stilles for en kortere periode end 1 år. 

 

§ 5. Garantien kan begrænses tidsmæssigt således, at den kun dækker krav, der rejses over for garantistiller senest 5 år efter afslutningen af den opgave eller det forhold, som udløser kravet. 

Stk. 2. Fristen i stk. 1 suspenderes ved sikredes retsforfølgning mod revisoren, herunder ved indgivelse af klage til disciplinærnævnet (Revisornævnet), som behandler klager over statsautoriserede og registrerede revisorer i medfør af lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning. 

 

§ 6. Garantien kan begrænses i forhold til den i § 8 nævnte ansvarsforsikring, således at garantien ikke dækker krav, hvis manglende dækning under ansvarsforsikringen alene skyldes dennes sumbegrænsning. 

 

§ 7. Garantistiller skal være et forsikringsselskab, et pengeinstitut eller andet finansielt institut, hvis garanti indebærer en tilsvarende sikkerhed. 

Stk. 2. Garantiforholdet reguleres af den lovgivning, der gælder i Grønland. Søgsmål vedrørende garanti skal anlægges ved Grønlands Landsret. 

Stk. 3. Er garantien for den enkelte revisor etableret som led i en kollektiv ordning omfattende flere revisorer, kan garantistiller dog være en selvstændig fond eller forening. Det er dog en betingelse, at fonden eller foreningens tilsagn er således afdækket, at der til hver en tid foreligger en tilsvarende sikkerhed som efter stk. 1. Vurderingen heraf foretages af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

 

Ansvarsforsikring

 

§ 8. Det er en betingelse for, at en revisor kan få beskikkelse som statsautoriseret eller registreret revisor, at der foreligger en erklæring fra et forsikringsselskab om, at vedkommende revisor er dækket af en ansvarsforsikring, og at forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for det erstatningsansvar, den statsautoriserede revisor eller registrerede revisor ifalder ved simpelt uagtsomt forhold udvist af revisoren selv eller nogen, denne hæfter for i forbindelse med udførelsen af opgaver i henhold til § 1, stk. 2, i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning. 

Stk. 2. I virksomheder, jf. § 12, stk. 1 og 8, i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, med 10 eller flere statsautoriserede eller registrerede revisorer skal ansvarsforsikringen efter stk. 1 have en samlet dækningssum pr. forsikringsår på mindst 20 mio. kr.

Stk. 3. I virksomheder med under 10 statsautoriserede eller registrerede revisorer skal ansvarsforsikringen efter stk. 1 have en samlet dækningssum pr. forsikringsår på mindst 2 mio. kr. multipliceret med det samlede antal statsautoriserede og registrerede revisorer i virksomheden, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. I virksomheder med under 6 statsautoriserede eller registrerede revisorer kan ansvarsforsikringen efter stk. 1 tegnes uden kumulering af dækningssummen og med en dækningssum pr. forsikringsår pr. statsautoriseret eller registreret revisor på mindst 2 mio. kr. Denne dækningssum er det højeste beløb, som forsikringsselskabet skal udrede for en enkelt skade, selvom en eller flere statsautoriserede eller registrerede revisorer er erstatningsansvarlige for den pågældende skade.

Stk. 5. Erklæringen skal afgives i en form, der er fastsat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 6. Erklæringen skal registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

 

§ 9. Er ansvarsforsikringen efter § 8, stk. 1, for den enkelte revisor etableret som led i en kollektiv ordning, der omfatter flere revisionsvirksomheder og mere end 9 revisorer, skal ansvarsforsikringen have en samlet dækningssum pr. forsikringsår på mindst 20 mio. kr. Det er en betingelse for etablering af kollektive ansvarsforsikringsordninger, at forsikringen omfatter dækning for en genikrafttrædelse af forsikringssummen i tilfælde af, at denne måtte blive udtømt som følge af en eller flere skader i et forsikringsår (policedækket reinstatement).

 

§ 10. I forhold til skadelidte kan en ansvarsforsikring kun bringes til ophør ved registrering heraf i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Registrering sker på anmodning af forsikringsselskabet med virkning fra en bestemt dato, som ikke kan indtræde tidligere end en måned efter anmodningens modtagelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 2. Anmodning om registrering i henhold til stk. 1 skal afgives i en form, der er fastsat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

 

§ 11. Forsikringsselskabet skal enten have hjemsted i Grønland eller Danmark eller drive forsikringsvirksomhed i Grønland eller Danmark gennem en filial, som er etableret i Grønland eller Danmark.

Stk. 2. Forsikringsforholdet reguleres af den lovgivning, der gælder i Grønland.

 

Ikrafttræden m.v.

 

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2008.

Stk. 2. Forsikring mod økonomiske krav (ansvar og garanti), der er tegnet i henhold til bekendtgørelse nr. 767 af 22. august 1994 om statsautoriserede revisorers og registrerede revisorers sikkerhedsstillelse, vil dog fortsat gælde indtil det udløbstidspunkt, som er aftalt i forsikringsaftalen, dog længst indtil den 1. august 2009.

 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 28. juli 2008

 

OLE BLÖNDAL

 

/ Grethe Krogh Jensen