Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 178
10. marts 2008
Gældende

Bekendtgørelse om forsvarets varetagelse af politimæssige opgaver til søs

I medfør af § 15 i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om forsvarets formål, opgaver og organisation mv. og efter forhandling med Justitsministeriet fastsættes følgende: 

 

§ 1. Forsvaret bemyndiges til i forbindelse med sin øvrige opgavevaretagelse til søs at bistå politiet med at varetage politimæssige opgaver til søs.

Stk. 2. Politimæssige opgaver omfatter

1) forebyggelse og afværgelse af fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed,

2) at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold, samt

3) at udføre kontrol- og tilsynsopgaver efter gældende lovgivning.

Stk. 3. Varetagelsen af de i stk. 2 nævnte opgaver sker i overensstemmelse med de regler, der gælder for politiets varetagelse af de pågældende opgaver. Forsvarets gældende tekniske, operative og sikkerhedsmæssige bestemmelser finder i øvrigt anvendelse.

 

§ 2. Forsvarets varetagelse af politimæssige opgaver til søs sker under politiets ledelse. Dette indebærer, at politiet instruerer om rammerne for opgavens løsning, herunder om eventuel anvendelse af magt og magtmidler.

 

§ 3. Konstaterer forsvaret forhold til søs, som indebærer, at der er behov for politimæssig indgriben, rettes der straks henvendelse til politiet i overensstemmelse med de retningslinjer, der aftales i medfør af § 6.

Stk. 2. Henvendelse sker til Rigspolitiet eller, hvis der er tale om forhold i færøsk eller grønlandsk farvand, til henholdsvis Politimesteren på Færøerne eller Politimesteren i Grønland.

 

§ 4. Er der nærliggende fare for, at indgrebets øjemed ellers vil forspildes, kan forsvaret, uden at afvente politiets instruktioner, foretage de handlinger, som er nødvendige til varetagelse af de i § 1, stk. 2, nævnte opgaver. Forsvaret skal hurtigst muligt herefter kontakte politiet med henblik på videre instruktion, jf. § 2.

 

§ 5. Personer, genstande eller gods, som kommer i forsvarets varetægt i forbindelse med udførelsen af politimæssige opgaver til søs, overdrages hurtigst muligt til politiet med henblik på videre efterforskning og retsforfølgning.

 

§ 6. Forsvarskommandoen og Rigspolitiet aftaler nærmere retningslinjer for samarbejdet i henhold til denne bekendtgørelse, herunder om uddannelse af forsvarets personel med henblik på varetagelsen af politimæssige opgaver til søs.

 

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2008.

Stk. 2. Kgl. anordning nr. 513 af 2. oktober 1940 angaaende Politimyndighed for Søværnets Skibe og Luftfartøjer ophæves.

 

Forsvarsministeriet, den 10. marts 2008

 

Søren Gade

 

/ Jens H. Garly