Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 685
27. juni 2008
Gældende

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

 

I medfør af § 21 i lov nr. 457 af 10. juni 2003 om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, § 10 i lov nr. 1171 af 19. december 2003 om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed med flere love (Gennemførelse af direktiv om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse, Haagerkonventionen om lovvalg, administration af SP-ordningen, solvenskrav og kapitalkrav for livsforsikringsselskaber samt tilsyn med betalingsoverførsler), § 6, stk. 4, i lov nr. 491 af 9. juni 2004 om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med flere love (Ændring af Finanstilsynets og Fondsrådets kompetenceområder, Fondsrådets sammensætning, kontrol af visse virksomheders overholdelse af regler for finansiel information, SE-selskaber), § 18 i lov nr. 1383 af 20. december 2004 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, lov om mærkning og skiltning med pris m.v. med flere love (Mulighed for anvendelse af internationale regnskabsstandarder, indførelse af regler om solvensbehov, ændring af reglerne om tavshedspligt, harmonisering af ophørsreglerne, elektroniske penge, ændret opkrævningsmetode for en garantifond for skadesforsikringsselskaber, ændrede hæftelsesregler mellem investeringsforeningers afdelinger, overdragelse af kompetence vedrørende prismærkning til økonomi- og erhvervsministeren) og § 23 i lov nr. 108 af 7. februar 2007 om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om aktieselskaber, årsregnskabsloven, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, lov om forsikringsformidling og forskellige andre love (Gennemførelse af direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFIDdirektivet) og gennemsigtighedsdirektivet, oplysningskrav ved pengeoverførsler, indbetaling af bidrag til skadesgarantifonden, forsikringsagenters registrering m.v.) bestemmes, at lovene skal gælde for Grønland. Lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber gælder således for Grønland i følgende affattelse:

 

Kapitel 1

Garantifondens status og formål og lovens anvendelsesområde

 

§ 1. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber (Fonden) er en privat, selvejende institution.

Stk. 2. Fonden skal yde dækning i henhold til § 5, når et direkte tegnende skadesforsikringsselskab, der har fået Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, bliver erklæret konkurs.

 

§ 2. Fonden dækker de i § 1, stk. 2, nævnte forsikringsselskabers virksomhed i Grønland og Danmark.

 

Kapitel 2

Bidragspligt og fastsættelse af bidrag

 

§ 3. De i § 1, stk. 2, nævnte forsikringsselskaber skal være medlem af og yde bidrag til Fonden.

Stk. 2. Fondens formue skal udgøre mindst 300 mio. kr.

Stk. 3. Forsikringsselskaberne har pligt til at bidrage til Fonden. Forsikringsselskabernes bidrag udgøres af summen af et af Finanstilsynet årligt fastsat beløb pr. police inden for forbrugerforsikringer, jf. stk. 6.

Stk. 4. Finanstilsynet skal inden 1. juli meddele størrelsen af det beløb pr. police, der skal anvendes ved selskabernes beregning af bidrag for næste år.

Stk. 5. Fonden kan optage lån med garanti fra den danske stat.

Stk. 6. Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om forsikringsselskabernes bidrag til Fonden og om, hvilke typer af forsikringer der er omfattet af bidragspligten.

Stk. 7. Økonomi- og erhvervsministeren kan ændre kravet til størrelsen af Fondens formue i henhold til stk. 2.

Stk. 8. (Sættes ikke i kraft for Grønland.)

 

§ 4. En forsikringstager kan, indtil Fondens formue udgør 300 mio. kr., ikke opsige en forsikringsaftale på grund af en forhøjelse af præmien, som alene anvendes til betaling af bidrag til Fonden.

Stk. 2. Hvis økonomi- og erhvervsministeren udnytter hjemmelen til at stille krav om en større formue i Fonden end 300 mio. kr., finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.

 

Kapitel 3

Dækningsområde og anmeldelse af krav

 

§ 5. Fonden dækker erstatningskrav, der er udækkede som følge af et skadesforsikringsselskabs konkurs, til følgende:

1) Forsikringstagere med privatforsikringer (forbrugerforsikringer),

2) tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer,

3) tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer,

4) kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer, samt

5) bygningsbrandskader på alle typer af ejendomme.

Stk. 2. Fonden dækker udækkede erstatningskrav, der er opstået før konkursdekretets afsigelse og indtil 4 uger efter, at kurator har givet meddelelse om forsikringsselskabets konkurs til fordringshaverne, jf. § 124 i konkursloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelige anordning.

Stk. 3. Fonden dækker præmier, som er indbetalt før konkursdekretets afsigelse, dog med en selvrisiko på 1.000 kr. pr. police.

Stk. 4. (Sættes ikke i kraft for Grønland.)

Stk. 5. Fonden dækker ikke erstatningskrav og præmier fra det pågældende forsikringsselskabs direktører eller bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 6. Erstatningskrav, der ønskes dækket af Fonden, og som ikke er anmeldt til det forsikringsselskab, der er erklæret konkurs, skal anmeldes til Fonden snarest muligt og senest 6 måneder efter konkursdekretets afsigelse. Erstatningskrav, som er anmeldt til det selskab, der er erklæret konkurs, inden konkursdekretets afsigelse, anses for anmeldt til Fonden.

Stk. 2. Fonden kan ikke under henvisning til den i stk. 1 nævnte frist afslå at foretage udbetalinger til en berettiget, jf. § 5, som ikke har været i stand til i tide at påberåbe sig sin ret til at få erstatningsbeløb udbetalt.

 

Kapitel 4

Udbetalinger fra Fonden

 

§ 7. Udbetalinger fra Fonden skal finde sted snarest muligt og senest 3 måneder efter anmeldelse af kravet. Har Fonden ikke været i stand til at indhente de oplysninger, der er fornødne til bedømmelse af kravet og fastsættelse af udbetalingens størrelse, skal Fonden inden for den i 1. pkt. nævnte frist meddele den sikrede, hvilke oplysninger Fonden skal indhente.

Stk. 2. Finanstilsynet kan efter anmodning fra Fonden forlænge den i stk. 1 nævnte frist.

 

Kapitel 5

Offentliggørelse

 

§ 8. Finanstilsynet skal straks efter afsigelse af konkursdekret indrykke meddelelse om følgende i Atuagagdliutit/Grønlandsposten:

1) Forsikringsselskabets konkurs,

2) forsikringsdækningens ophør,

3) nytegning af lovpligtige forsikringer og forsikringer, der kan sidestilles hermed, samt

4) anmeldelse af erstatningskrav til Fonden, jf. § 6, stk. 1, og hvortil anmeldelse kan ske.

Stk. 2. Kurator skal i den meddelelse, som sendes til fordringshaverne i henhold til § 124, stk. 1, i konkursloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelige anordning, oplyse forsikringstagere og skadelidte om følgende:

1) Fonden vil tilbagebetale præmie, mens selvrisikoen på 1.000 kr. pr. police kan anmeldes til konkursboet, jf. § 5, stk. 3,

2) Fonden vil udbetale erstatninger for erstatningskrav anmeldt inden konkursdekretets afsigelse, jf. § 6, stk. 1, 2. pkt.,

3) anmeldelse af erstatningskrav skal ske i overensstemmelse med § 6, stk. 1, 1. pkt., og

4) Fondens adresse, hvortil anmeldelse af erstatningskrav skal ske.

 

Kapitel 6

Regres

 

§ 9. Fonden indtræder, i det omfang den har ydet dækning, i forsikringstagerens eller den sikredes krav mod det forsikringsselskab, der er gået konkurs.

Stk. 2. Beløb, der indgår i boet fra dækning ved genforsikring, anvendes forlods til dækning af krav fra Fonden, når denne har betalt erstatninger, som udløser betaling fra genforsikringsselskaber. Kravet viger dog for de fordringer, som er nævnt i §§ 93 og 94 i konkursloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelige anordning, i det omfang disse fordringer ikke kan dækkes af boets øvrige midler.

 

Kapitel 7

Fondens ledelse og administration

 

§ 10. Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der udnævnes af økonomi- og erhvervsministeren. Medlemmerne og stedfortræderne for disse udnævnes for 3 år.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer skal repræsentere juridisk, forsikringsteknisk og regnskabsmæssig viden.

Stk. 3. Som formand eller næstformand kan ikke vælges personer, der deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en sådan tilknytning til et skadesforsikringsselskab, at der vil kunne opstå modsatrettede interesser mellem dette og Fonden.

Stk. 4. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

 

§ 11. Fondens vedtægter og bestyrelsens forretningsorden godkendes af Finanstilsynet.

Stk. 2. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om aflæggelse af regnskab samt revision.

 

§ 11 a. Fondens midler anbringes i Danmarks Nationalbank til forvaltning efter nærmere aftale mellem Fonden og Danmarks Nationalbank.

 

§ 12. Bestyrelsen antager fornøden medhjælp og afgiver inden 3 måneder efter et kalenderårs udløb regnskab for det forløbne år med beretning om Fondens virksomhed til Finanstilsynet.

 

§ 13. Udgifterne ved Fondens administration afholdes af Fonden.

Stk. 2. Fonden betaler afgift til Finanstilsynet. Afgiften fastsættes efter kapitel 22 i lov om finansiel virksomhed.

 

§ 14. Fonden skal underrette Finanstilsynet, hvis et forsikringsselskab undlader at opfylde de forpligtelser, der påhviler forsikringsselskabet som medlem af Fonden.

Stk. 2. Finanstilsynet kan tilbagekalde et forsikringsselskabs tilladelse til at drive virksomhed, hvis forsikringsselskabet ikke overholder lovens regler, regler udstedt i medfør af loven eller bestemmelser i Fondens vedtægter.

Stk. 3. Forsikringsselskaber skal i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet indsende en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor til Fonden om, at de indbetalte bidrag er korrekt beregnet.

Stk. 4. Uanset stk. 3 kan forsikringsselskabet, hvis det årlige bidrag til garantifonden ikke overstiger 50.000 kr., alene indsende en erklæring fra selskabets ansvarlige ledelse til fonden om, at de indbetalte bidrag er korrekt beregnet.

 

Kapitel 8

Tilsyn

 

§ 15. Finanstilsynet fører tilsyn med Fonden. Finanstilsynet og Fonden kan af de omfattede forsikringsselskaber forlange alle oplysninger, som skønnes nødvendige for at sikre, at lovens regler, regler udstedt i medfør af loven og bestemmelser i Fondens vedtægter overholdes.

Stk. 2. § 354 i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse på Finanstilsynets tilsyn efter denne lov. Som part i forhold til Finanstilsynet anses alene Fonden.

 

Kapitel 9

Videregivelse af oplysninger

 

§ 16. Medlemmer af Fondens bestyrelse, revisorer, direktører og øvrige ansatte må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med.

 

Kapitel 10

Klageadgang

 

§ 17. Afgørelser om udbetalinger truffet af Fonden kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring senest 3 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

 

Kapitel 11

Sanktionsbestemmelser

 

§ 18. For overtrædelser foranstaltes efter kriminallov for Grønland den, der

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger ved anmeldelsen, opgørelsen eller udbetalingen af erstatningskrav,

2) undlader at give Finanstilsynet eller Fonden de i henhold til § 15 krævede oplysninger eller i øvrigt afgiver vildledende oplysninger til brug for kontrollen med Fonden eller

3) uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger i strid med § 16.

Stk. 2. På samme måde idømmes foranstaltninger til et forsikringsselskab, der undlader at opfylde de forpligtelser, der påhviler det som medlem af Fonden.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

 

Kapitel 12

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

 

§ 19. Anordningen træder i kraft den 1. juli 2008.

 

§ 20. (Sættes ikke i kraft for Grønland.)

 

§ 21. (Sættes ikke i kraft for Grønland.)

 

Givet på Amalienborg, den 27. juni 2008

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

 

MARGRETHE R.

 

/ Bendt Bendtsen