Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 1395
12. december 2007
Gældende

Bekendtgørelse om Lovtidende i elektronisk form

I medfør af § 1 a, stk. 2, og § 7 i lov om udgivelsen af en Lovtidende og en Ministerialtidende, jf. lovbekendtgørelse nr. 842 af 16. december 1991, som ændret ved lov nr. 305 af 19. april 2006, fastsættes:

 

Administration og publicering

 

§ 1. Civilstyrelsen er udgiver af Lovtidende og Ministerialtidende.

Stk. 2. Udgiver varetager redaktion og administration af Lovtidende og Ministerialtidende og stiller publikationerne til rådighed for offentligheden på netstederne lovtidende.dk og ministerialtidende.dk.

Stk. 3. Udgiver varetager drift og udvikling af Lex Dania klient, som er det fælles produktionssystem til forskrifter, der publiceres på lovtidende.dk, ministerialtidende.dk og retsinformation.dk.

 

§ 2. Forskrifter optages til publicering på lovtidende.dk og ministerialtidende.dk på alle hverdage med kundgørelse henholdsvis offentliggørelse det følgende døgn.

Stk. 2. Udgiver kan optage forskrifter til kundgørelse henholdsvis offentliggørelse ud over det i stk. 1 fastsatte omfang.

 

§ 3. Folketinget og alle ministerier er oprettet som informationsleverandører i Lex Dania klient.

Stk. 2. Optagelsesanmodning kan alene ske i Lex Dania klient eller en særligt begrænset version af Lex Dania klient af personer hos informationsleverandøren, som er bemyndiget hertil. Informationsleverandøren kan ikke bemyndige personer hos tredjemand til at anmode om optagelse af forskrifter i Lovtidende eller Ministerialtidende.

 

§ 4. Udgiver skal sikre, at lovtidende.dk og ministerialtidende.dk er frit tilgængelige for offentligheden, jf. dog § 10, stk. 2. Udgiver skal endvidere sikre, at Lex Dania klient er tilgængelig for autoriserede brugere hos informationsleverandørerne.

Stk. 2. Tilgængeligheden må kun i kortere perioder begrænses eller afskæres i forbindelse med ajourføring, systemvedligeholdelse m.v.

 

§ 5. Udgiver skal sikre de publicerede forskrifters autenticitet og integritet.

Stk. 2. Udgiver opbevarer en eksakt elektronisk kopi af alle publicerede forskrifter i et bestandigt format.

Stk. 3. Der foretages ikke sletning af publicerede forskrifter.

 

§ 6. Når en forskrift er publiceret i Lovtidende, påhviler det Folketinget eller vedkommende ministerium at drage omsorg for opbevaring af de underskrevne originaldokumenter i papirform i overensstemmelse med arkivloven.

 

§ 7. Udgivers systemer føres og opbevares på den af udgiver antagne driftsansvarliges anlæg.

 

Fælles sikkerhedsbestemmelser

 

§ 8. For anlæg og systemer, som benyttes til produktion og publicering af forskrifter, gælder bestemmelserne i §§ 9-16.

Stk. 2. Sikkerhedsbestemmelserne i §§ 9-16 gennemgås hvert år med henblik på at sikre, at de er fyldestgørende og afspejler de faktiske forhold.

 

§ 9. Udgiver skal sikre, at anlæg og systemer opfylder alle krav efter offentlige standarder for datasikkerhed.

Stk. 2. Udgiver skal sikre, at der findes et identisk anlæg med identiske systemer, der kan anvendes i tilfælde af nedbrud eller anden skade.

 

Sikkerhed i Lovtidende og Ministerialtidende

 

§ 10. Der må ikke foretages registrering af en bruger, således at det efterfølgende er muligt at identificere brugeren eller konstatere, hvilke forskrifter brugeren har haft adgang til, jf. dog stk. 3 og § 11.

Stk. 2. Forsøger en bruger at hindre adgang til eller manipulere netstederne lovtidende.dk eller ministerialtidende.dk eller forskrifter, der er publiceret på netstederne, kan udgiver helt eller delvis afskære den pågældende bruger fra at få adgang.

Stk. 3. Udgiver skal foretage registrering af brugeres og egne handlinger, der er omfattet af stk. 2.

 

§ 11. En person, der ønsker at abonnere på forskrifter, som publiceres på lovtidende.dk eller ministerialtidende.dk, skal tilmelde sig med brugernavn, adgangskode og e-postadresse.

 

Sikkerhed i Lex Dania klient

 

§ 12. Kun de personer, som er autoriseret hertil, må have adgang til Lex Dania klient.

Stk. 2. Udgiver autoriserer personer, der af informationsleverandørerne er bemyndiget til brugerprofilerne ”ressortadministrator” og ”kontaktperson”.

Stk. 3. Udgiver autoriserer egne brugere samt personer, der er bemyndigede af udgiver med henblik på gennemførelse af revision eller varetagelse af drifts- og systemtekniske opgaver.

Stk. 4. Informationsleverandørernes ”ressortadministrator” autoriserer personer med øvrige brugerprofiler, herunder ”optagelsesanmoder”.

Stk. 5. Udgiver autoriserer personer, der af informationsleverandører, som ikke selv anvender Lex Dania klient, er bemyndiget til at anmode om optagelse af forskrifter i Lovtidende eller Ministerialtidende.

 

§ 13. Udgiver skal træffe foranstaltninger til at sikre, at kun autoriserede brugere kan få adgang til Lex Dania klient, og at disse kun kan få adgang til de dokumenter og anvendelser, som de er autoriserede til.

Stk. 2. Alle brugere af Lex Dania klient tildeles et individuelt brugernavn og adgangskode eller offentligt anbefalet digital signatur løsning.

 

§ 14. Informationsleverandøren skal fastsætte nærmere interne bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger i myndigheden til uddybning af de regler, der fremgår af denne bekendtgørelse. Bestemmelserne skal navnlig omfatte organisatoriske forhold og fysisk sikring, herunder sikkerhedsorganisation, administration af adgangskontrolordninger og autorisationsordninger samt kontrol med autorisationer. Desuden skal der fastsættes retningslinier for informationsleverandørens tilsyn med overholdelsen af de sikkerhedsforanstaltninger, der er fastsat for informationsleverandøren.

Stk. 2. De interne bestemmelser skal gennemgås mindst én gang hvert år med henblik på at sikre, at de er fyldestgørende og afspejler de faktiske forhold hos informationsleverandøren.

 

§ 15. Eksterne kommunikationsforbindelser til Lex Dania klient skal etableres efter udgivers anvisning.

 

§ 16. Udgiver skal foretage maskinel registrering (logning) af den enkelte brugers anvendelse af Lex Dania klient.

Stk. 2. Hvis der er registreret tre afviste adgangsforsøg med samme brugeridentifikation i træk, skal der blokeres for yderligere forsøg.

 

Ikrafttræden

 

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 902 af 12. oktober 2001 om priser m.v. på Lovtidende og Ministerialtidende, som ændret ved bekendtgørelse nr. 96 af 14. februar 2006. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse på udgivelse af publikationer for tidligere år.

 

Justitsministeriet, den 12. december 2007

 

Lene Espersen

 

/ Søren Broberg Nielsen