Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 423
10. juni 2003
Gældende

Lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

 

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

 

§ 1. Enhver, der rammes af en ulykke eller en sygdom, der med rimelig sandsynlighed kan henføres til udførelsen af de pligter, der er forbundet med tjenesten, eller til de forhold, hvorunder tjenesten foregår, er berettiget til erstatning fra staten for følgerne heraf efter denne lov.

Stk. 2. Ved tjeneste efter stk. 1 forstås

1)   aftjening af værnepligt, herunder som værnepligtig befalingsmand, ved forsvaret og redningsberedskabet,

2)   aftjening af civil værnepligt,

3)   aftjening af værnepligt ved udførelse af bistandsarbejde i udviklingslande,

4)   tjeneste som frivillig i hjemmeværnet, jf. lov om hjemmeværnet § 6, nr. 1, litra b, eller

5)   tjeneste som frivillig i redningsberedskabet, som kontraktansat menig i det statslige regionale redningsberedskab, jf. beredskabslovens § 55, eller som beredskabspligtig, jf. beredskabslovens § 56.

 

§ 2. Erstatning m.v. efter § 1 fastsættes efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring, medmindre andet følger af denne lov.

Stk. 2. Afgørelser efter § 1 og § 2, stk. 1, træffes af Arbejdsskadestyrelsen og kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse efter reglerne i lov om arbejdsskadesikring.

 

§ 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med forsvarsministeren og indenrigs- og sundhedsministeren regler for, hvorledes anmeldelse skal ske, og hvilke oplysninger anmeldelsen skal indeholde.

 

§ 4. Krav om erstatning skal rejses inden 6 måneder fra hjemsendelsen eller inden 1 år fra ulykken indtrådte eller sygdommen blev påvist. Arbejdsskadestyrelsen kan se bort fra disse frister, når der er særlig grund dertil.

 

§ 5. Hvis det viser sig, at den anmeldte skade ikke er omfattet af § 1, træffer Arbejdsskadestyrelsen afgørelse herom. For sager, der behandles som ulykker, træffes afgørelsen senest 3 måneder efter, at Arbejdsskadestyrelsen har modtaget anmeldelsen. For sager, der behandles som sygdomme, er fristen 6 måneder.

Stk. 2. Afgår tilskadekomne ved døden efter skadens anmeldelse, finder fristerne i stk. 1 tilsvarende anvendelse for meddelelse til de efterladte om, at dødsfaldet ikke er omfattet af loven. Fristerne regnes her fra underretningen om dødsfaldet til Arbejdsskadestyrelsen.

Stk. 3. Kan afgørelse efter stk. 1 og 2 ikke træffes inden for fristerne, skal tilskadekomne eller de efterladte underrettes herom.

 

§ 6. For en indkaldt værnepligtig skal der ved årslønsfastsættelsen tages hensyn til den indtægt, tilskadekomne kunne forvente at opnå, såfremt han var blevet hjemsendt uden følger af ulykken eller sygdommen.

 

§ 7. Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Loven anvendes på

1)   ulykker, der indtræder på ikrafttrædelsesdagen eller senere, og

2)   sygdomme, der anmeldes på ikrafttrædelsesdagen eller senere.

Stk. 3. Samtidig ophæves lov nr. 80 af 8. marts 1978 om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Stk. 4. Lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jf. stk. 3, anvendes fortsat på

1)   ulykker, der er indtruffet før den 1. januar 2004, og

2)   sygdomme anmeldt før den 1. januar 2004.

 

§ 8. Løbende rente efter lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 138 af 26. april 1968, forhøjes fra den 1. januar 2004 til 1.591,2 pct. af grundrenten pr. 1. april 1965. For kapitalerstatninger, der skal udbetales efter lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., og som fastsættes mere end 3 år efter ulykken, anvendes lov om arbejdsskadesikring § 25, stk. 4.

Stk. 2. Løbende ydelse for skader indtruffet mellem den 1. april 1978 og den 31. december 1992 forhøjes fra den 1. januar 2004 til 341,5 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen. Ménerstatning forhøjes fra den 1. januar 2004 til 341,5 pct. af den ydelse, der svarer til grundbeløbet.

Stk. 3. Løbende ydelse for skader indtruffet mellem den 1. januar 1993 og den 30. januar 1995 forhøjes fra den 1. januar 2004 til 130,9 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen.

Stk. 4. Løbende ydelse for skader indtruffet mellem den 31. januar 1995 og den 31. december 2002 forhøjes fra den 1. januar 2004 til 125,4 pct. af den løbende ydelse, der svarer til grundlønnen.

Stk. 5. Renter, løbende ydelser og menerstatninger, jf. stk. 1-4, reguleres efter lov om arbejdsskadesikring § 25.

Stk. 6. Hvis en tilskadekommen, der modtager et rente- eller ydelsesbeløb, dør efter denne lovs ikrafttræden, beregnes og reguleres erstatningen til de efterladte på grundlag af en årsløn, der svarer til det rente- eller ydelsesbeløb, som er fastsat efter stk. 1-4.

Stk. 7. Rentemodtagere, der er fyldt 67 år, kan forlange, at renten, efter at denne er nedsat efter § 21, stk. 4, eller § 22, stk. 6, i lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 138 af 26. april 1968, omsættes til et kapitalbeløb.

Stk. 8. Fristen, inden for hvilken den i stk. 7 nævnte omsætning af rente til kapital kan ske, fastsættes af direktøren for Arbejdsskadestyrelsen, der ligeledes fastsætter regler for omsætning af rente til efterladte.

 

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 2003

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

 

MARGRETHE R.

 

/ Claus Hjort Frederiksen