Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 1082
20. december 1995
Gældende

Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje, lov om rettens pleje i Grønland og forskellige andre lovbestemmelser om procesbevillinger
(Ændringer som følge af oprettelsen af Procesbevillingsnævnet)

---

 

§ 4

 

I lov om mortifikation af værdipapirer, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 16. september 1986, foretages følgende ændringer:

 

1. I § 8, stk. 2, 2. pkt., ændres »justitsministeren« til: »Procesbevillingsnævnet«.

 

2. § 8, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Der kan ikke meddeles tilladelse til, at en dom, der giver mortifikation, ankes til landsret eller Højesteret efter udløbet af de almindelige ankefrister.«

 

---

 

§ 14

Stk. 1. Loven træder for Danmark og Grønland i kraft den 1. januar 1996. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden for Færøerne.

Stk. 2. Er ansøgning om anke- eller kæretilladelse indgivet før lovens ikrafttræden, finder de hidtil gældende regler anvendelse.

 

---

 

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bjørne Westh