Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 228
8. april 1992
Gældende

Lov om tilvejebringelse af befordringsmidler til det militære forsvar og civilforsvaret

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

 

§ 1. Ejere af befordringsmidler af enhver art (motorkøretøjer, luftfartøjer, flydende materiel m.v.) er forpligtet til at stille disse til rådighed for det militære forsvar og civilforsvaret i tilfælde af krig eller krise samt ved mønstringer eller øvelser af særlig art.

Stk. 2. Udskrivning efter stk. 1 kan ske til eje eller til brug.

Stk. 3. Befordringsmidler, jf. stk. 1, kan udpeges og synes i fredstid.

 

§ 2. Forsvarsministeren fastsætter efter forhandling med indenrigsministeren nærmere regler for udpegning og udskrivning af de befordringsmidler, der er nævnt i § 1, stk. 1.

 

§ 3. Udskrivning sker mod fuld erstatning.

Stk. 2. Forsvarsministeren fastsætter efter forhandling med indenrigsministeren nærmere regler for erstatningens fastsættelse.

 

§ 4. Opnås der ikke enighed mellem ejeren og den modtagende myndighed om erstatningens størrelse, afgør et særligt nævn, der er nedsat af forsvarsministeren, spørgsmålet.

Stk. 2. Nævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Nævnet består af 5 medlemmer. Forsvarsministeren udnævner efter forhandling med indenrigsministeren nævnets formand, der skal være dommer. Forsvarsministeren udnævner en repræsentant for henholdsvis det militære forsvar, forsikringsselskaberne og motororganisationerne. Ved behandling af sager vedrørende luftfartøjer eller flydende materiel udnævnes en repræsentant for henholdsvis luftfartens eller skibsfartens organisationer i stedet for repræsentanten for motororganisationerne. Indenrigsministeren udnævner en repræsentant for civilforsvaret.

Stk. 4. Forsvarsministeren fastsætter efter forhandling med indenrigsministeren nærmere regler om nævnets nedsættelse og virksomhed.

 

§ 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller hæfte den, der overtræder § 1, stk. 1.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde eller hæfte for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

 

§ 6. Forsvarsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 337 af 21. september 1939 angående tilvejebringelse af befordringsmidler til brug for krigsmagten og ved beskyttelsen af civilbefolkningen mod følgerne af luftangreb.

 

Givet på Christiansborg Slot, den 8. april 1992

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

 

MARGRETHE R.

 

/ Knud Enggaard

Noter
Sat i kraft ved bekendtgørelse nr. 854 af 23. oktober 1992.