Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 991
14. december 1992
Gældende

Bekendtgørelse om adgang for ældre rentemodtagere til omsætning af rente efter lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m. fl. til kapitalbeløb

Efter § 11, stk. 4, i lov nr. 80 af 8. marts 1978 om erstatning til skadelidte værnepligtige m. fl., som senest ændret ved lov nr. 924 af 25. november 1992, fastsættes: 

 

§ 1. Modtagere af invaliditetsrente eller efterladterente efter lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m. fl., der er fyldt 67 år, kan begære renten omsat til kapitalbeløb.

Stk. 2. Retten til kapitalbeløb indtræder den 1. i måneden efter det fyldte 67. år.

Stk. 3. Kapitalbeløbet beregnes på grundlag af den rente, der ville komme til udbetaling efter rentenedsættelse på 20 pct. efter § 21, stk. 4, eller § 22, stk. 6, i lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m. fl.

 

§ 2. Umiddelbart før en rentemodtager opnår retten til at begære renten omsat til kapitalbeløb, skal Arbejdsskadestyrelsen underrette pågældende herom og samtidig oplyse kapitalbeløbets omtrentlige størrelse.

Stk. 2. Begæring om omsætning af rente til kapitalbeløb skal indsendes til Arbejdsskadestyrelsen inden 3 måneder efter det tidspunkt, hvor rentemodtageren opnår retten hertil.

 

§ 3. Tilkender Arbejdsskadestyrelsen invaliditetsrente eller efterladterente efter den renteberettigedes fyldte 67. år, skal det af kendelsen fremgå, at den renteberettigede inden for en frist af 3 måneder kan begære renten omsat til kapitalbeløb. Samtidig skal styrelsen oplyse kapitalbeløbets størrelse.

 

§ 4. Omsætning af rente til kapitalbeløb foretages efter reglerne i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 179 af 18. maj 1967. For efterladtes vedkommende beregnes kapitalbeløbet efter en invaliditetsgrad på 100 pct. og uden det i bekendtgørelsens § 2 nævnte fradrag.

 

§ 5. Kapitalbeløbet udbetales til den berettigede. Er den berettigede en umyndig person, forvaltes over kapitalbeløbet efter reglerne om forvaltning af umyndiges midler.

 

§ 6. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 1993. Samtidig ophæves Sikringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 103 af 16. marts 1978 om regler for omsætning af rente til kapitalbeløb for ældre rentemodtagere i henhold til lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m. fl. og lov om invalideforsørgelse.

 

Arbejdsskadestyrelsen, den 14. december 1992

 

F. B. Svarrer

 

/ O. Pontoppidan