Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 749
7. december 1988
Gældende

Lov om Kort- og Matrikelstyrelsen

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

 

§ 1. Kort- og Matrikelstyrelsen er central myndighed for opmåling og kortlægning samt for matrikel- og landinspektørvæsenet.

 

§ 2. Kort- og Matrikelstyrelsen skal

1) varetage den geodætiske opmåling og den topografiske kortlægning af Danmark, herunder Færøerne og Grønland, samt kortlægning af farvandene heromkring,

2) forestå matrikel- og landinspektørvæsenet i overensstemmelse med lovgivningen herom,

3) varetage den seismiske tjeneste i Danmark, herunder Færøerne og Grønland,

4) udføre forsknings- og udviklingsarbejder inden for geodæsi og seismologi og, når det er hensigtsmæssigt af hensyn til styrelsens virksomhed, inden for øvrige fagområder.

Stk. 2. Boligministeren kan pålægge Kort- og Matrikelstyrelsen at varetage andre opmålings-, kortlægnings- og registreringsopgaver end de i stk. 1 nævnte.

 

§ 3. Kort- og Matrikelstyrelsen varetager efter boligministerens bestemmelse herom koordinationen af offentlig opmåling og kortlægning og af anden offentlig registrering af stedbestemte oplysninger i Danmark.

Stk. 2. Kort- og Matrikelstyrelsen kan efter forhandling med berørte offentlige myndigheder og private organisationer fastlægge standarder og normer for gennemførelsen af offentlig opmåling og kortlægning og af anden offentlig registrering af stedbestemte oplysninger.

Stk. 3. Offentlige myndigheder og institutioner samt koncessionerede selskaber skal efter anmodning give Kort- og Matrikelstyrelsen oplysning om igangværende og påtænkte aktiviteter inden for de arbejdsopgaver, som er nævnt i stk. 2.

 

§ 4. Kort- og Matrikelstyrelsen har eneret til fremstilling af søkort og kan gennemføre søopmåling til brug for søkortproduktionen i danske farvande, herunder farvandene ved Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Kort- og Matrikelstyrelsen kan efter udtalelse fra Forsvarsministeriet bemyndige andre til på styrelsens vegne at gennemføre søopmåling med henblik på fremstilling af søkort.

 

§ 5. Boligministeren beslutter, hvilke af Kort- og Matrikelstyrelsens produkter der kan udbydes til salg.

Stk. 2. Boligministeren fastsætter regler om betaling for Kort- og Matrikelstyrelsens produkter og ydelser.

 

§ 6. Personer, der af Kort- og Matrikelstyrelsen er bemyndiget hertil, har til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til enhver ejendom og lokalitet for at udføre opgaver efter loven.

 

§ 7. Boligministeren kan fastsætte nærmere regler for Kort- og Matrikelstyrelsens organisation og virksomhedens udøvelse.

 

§ 8. Loven træder i kraft den 1. januar 1989.

Stk. 2. Lovens § 3 gælder ikke for Færøerne, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

Stk. 3. Lov nr. 82 af 31. marts 1928 om Geodætisk Institut ophæves.

 

Givet på Christiansborg Slot, den 7. december 1988

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

 

I Dronningens Navn:

FREDERIK

Kronprins

 

/ Agnete Laustsen