Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 396
24. juni 1986
Gældende

Bekendtgørelse for Grønland om stoffer og materialer

I henhold til § 13, stk. 3, § 29, stk. 1, § 33, stk. 1, § 39, stk. 1, og § 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes:

 

Kapitel 1

Område og definitioner

 

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter stoffer og materialer, der anvendes ved erhvervsmæssigt arbejde, og som

a) er optaget i arbejdstilsynets liste over grænseværdier for stoffer og materialer og bilag hertil,

b) direktøren for arbejdstilsynet bestemmer skal anses som farlige for eller forringende for sikkerhed eller sundhed, jfr. stk. 2.

Stk. 2. Direktøren for arbejdstilsynet kan bestemme, at stoffer og materialer, hvorom der foreligger oplysninger om en særlig risiko ved deres anvendelse, skal anses for farlige for eller i øvrigt forringende for sikkerhed eller sundhed. Afgørelsen skal offentliggøres.

 

§ 2. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal følgende definitioner lægges til grund:

1) stoffer: grundstoffer og deres forbindelser

2) materialer: sammensætninger af to eller flere stoffer, herunder biologiske materialer.

 

Kapitel 2

Erstatningsstoffer og -materialer (substitution)

 

§ 3. Et stof eller materiale må ikke anvendes, hvis det kan erstattes af et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende stof eller materiale.

Stk. 2. Når brugen af et erstatningsstof eller -materiale vil medføre ikke uvæsentlige forskelle i tekniske egenskaber eller udgifter, skal der foretages en samlet afvejning af de tekniske og økonomiske konsekvenser over for de sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn.

Stk. 3. Hvis erstatning ikke kan foretages efter stk. 1 eller undlades, fordi en samlet afvejning efter stk. 2 viser, at brugen af et erstatningsstof eller -materiale vil medføre urimelige merudgifter, skal dette på forlangende dokumenteres over for arbejdstilsynet.

 

Kapitel 3

Emballering

 

§ 4. Stoffer og materialer skal, for så vidt der ikke er foreskrevet andet, være emballeret således, at emballagen med hensyn til modstandsdygtighed og uigennemtrængelighed opfylder følgende krav:

1) emballagen skal være udført så solidt og være således udformet og tillukket, at indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud,

2) emballagens materiale må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå farlige forbindelser med dette,

3) emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde,

4) emballagen skal bære advarselspåskrifter på grønlandsk og dansk, eventuelt ved anerkendte symboler.

 

Kapitel 4

Tekniske datablade

 

§ 5. Tekniske datablade og lignende om stoffer og materialer skal indeholde alle væsentlige oplysninger om stoffets eller materialets virkning på sikkerhed og sundhed i arbejdsmiljøet.

 

Kapitel 5

Brugsanvisninger

 

§ 6. Den, der overdrager eller overlader et stof eller et materiale, skal sørge for, at det er forsynet med en letforståelig brugsanvisning, når det leveres.

Stk. 2. En brugsanvisning skal indeholde oplysninger om:

1) andelsnavn samt et eventuelt produktregistreringsnummer (PR-nr. ) tildelt af arbejdstilsynet,

2) anvendelsesområder,

3) anvendelsesbegrænsninger,

4) krav om særlig uddannelse,

5) sundhedsfarlige egenskaber, herunder evt. symptomer ved indtagelse eller optagelse i organismen,

6) forholdsregler ved omgang med stoffet eller materialet, herunder personlige værnemidler og særligt arbejdstøj,

7) førstehjælp,

8) egenskaber ved opvarmning og brand,

9) forholdsregler ved brand,

10) forholdsregler ved spild og bortskaffelse,

11) sikkerhedsforskrifter ved oplagring og

12) mærkning.

Stk. 3. En brugsanvisning skal være affattet på grønlandsk og dansk. Arbejdstilsynet kan tillade eller stille krav om et andet sprog.

 

§ 7. Hvor der beskæftiges ansatte ved arbejde med stoffer og materialer skal arbejdsgiveren sørge for, at der for hvert enkelt stof eller materiale udarbejdes en brugsanvisning med følgende oplysninger, såfremt dette er teknisk og fagligt muligt:

1) handelsnavn samt et eventuelt produktregistreringsnummer (PR-nr.) tildelt af arbejdstilsynet,

2) anvendelsesområder på virksomheden,

3) anvendelsesbegrænsninger på virksomheden,

4) krav om særlig uddannelse,

5) sundhedsfarlige egenskaber, herunder evt. symptomer ved indtagelse eller optagelse i organismen,

6) forholdsregler ved omgang med stoffet eller materialet, herunder om personlige værnemidler og særligt arbejdstøj samt eventuelt forbud mod enegang,

7) førstehjælp,

8) egenskaber ved opvarmning og brand,

9) forholdsregler ved brand,

10) forholdsregler ved spild og bortskaffelse,

11) sikkerhedsforskrifter ved oplagring og

12) mærkning.

Stk. 2. Brugsanvisninger skal opbevares tilgængeligt for de ansatte.

Stk. 3. De ansatte, der er beskæftiget med stoffet eller materialet, skal vejledes i brugen heraf og have brugsanvisningen udleveret med effektiv instruktion.

 

§ 8. Brugsanvisninger efter § 6 og § 7 skal være affattet på grønlandsk og dansk. Arbejdstilsynet kan tillade eller stille krav om et andet sprog.

 

Kapitel 6

Bemyndigelse og dispensation

 

§ 9. Direktøren for arbejdstilsynet bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for stoffer og materialer.

 

§ 10. Arbejdstilsynet fastsætter og bekendtgør grænseværdier for stoffer og materialer samt bekendtgør listen over stoffer og materialer jfr. § 1, stk. 1, a).

 

§ 11. Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse i enkelttilfælde samt for særlige grupper af stoffer og materialer, når det skønnes rimeligt og forsvarligt.

 

Kapitel 7

Kriminalretlige foranstaltninger

 

§ 12. Den, der overtræder § 3, stk. 1, og §§ 4-8, idømmes bøde.

 

§ 13. For overtrædelser, der begås af aktie- eller anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende, kan selskabet som sådant idømmes bøde. For overtrædelser, der begås af hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, gælder tilsvarende.

 

Kapitel 8

Ikrafttræden

 

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1986.

 

Arbejdsministeriet, den 24. juni 1986

 

Henning Dyremose

 

/Henrik Grove