Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 395
24. juni 1986
Gældende

Bekendtgørelse for Grønland om arbejdets udførelse

I henhold til § 33, § 45 og § 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland fastsættes:

 

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

 

§ 1. Ved udførelsen af arbejdet skal det sikres,

1) at der er truffet effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for sammenstyrtning, nedstyrtning, sammenskridning, ulykker hidrørende fra elektrisk strøm, rystelser og lignende,

2) at fare for eksplosion, brand, forgiftning, kvælning m.v. er effektivt forebygget,

3) at der træffes effektive foranstaltninger for at hindre udslip, lækage samt udvikling af støv, røg, damp, lugt, gas m.v., hvor dette kan medføre fare for sikkerhed eller sundhed,

4) at der træffes effektive beskyttelsesforanstaltninger, hvor arbejdsprocessen eller de forhold, hvorunder arbejdet foregår, rummer mulighed for sygdomssmitte,

5) at klima- og belysningsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige under hensyntagen til det arbejde, der skal udføres, herunder at der træffes foranstaltninger til beskyttelse mod træk samt stærk hede eller kulde.

 

§ 2. Manuel transport skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Byrdens vægt, form og overflade samt dens placering før og efter transporten og det antal gange, byrden flyttes, skal afpasses således, at den manuelle transport ikke medførerfare for sikkerhed og sundhed. Egnede tekniske hjælpemidler skal bruges, når det er hensigtsmæssigt.

 

§ 3. Ved arbejde, som virker fysisk eller psykisk skadeligt eller belastende på kort eller langt sigt, kan arbejdstilsynet stille krav om, at særlige arbejdsmæssige foranstaltninger gennemføres. Sådanne foranstaltninger kan bestå i særlige velfærdsforanstaltninger og andre arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, som er nødvendige for at forebygge sygdom, nedslidning, ulykker m.v.

Stk. 2. Hvor arbejdet i særlig grad kan bringe sikkerhed eller sundhed i fare, kan arbejdstilsynet, hvis denne fare ikke kan imødegås på anden måde, stille krav om pauser og begrænset arbejdstid for dette arbejde. Samme krav kan stilles, hvor der anvendes personlige værnemidler og særligt arbejdstøj.

 

§ 4. Hvis den ansatte går alene ved en arbejdsproces, og dette kan medføre en særlig fare for den pågældende, skal arbejdet tilrettelægges således, at denne fare imødegås. Kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene.

 

§ 5. Ved arbejdets udførelse skal der tages hensyn til de ansattes alder, indsigt, arbejdsevne og øvrige forudsætninger.

Stk. 2. Hvis den legemlige eller psykiske tilstand hos en ansat ved visse arbejder kan betyde øget fare for den ansatte selv eller dennes omgivelser, skal der træffes rimelige foranstaltninger til imødegåelse af den øgede fare. Hvis faren trods dette ikke kan imødegås, må den ansatte ikke beskæftiges ved sådanne arbejder.

 

§ 6. Unødig påvirkning fra støj, stråling, stoffer og materialer skal undgås. Påvirkningen under arbejdet fra støj, stråling og stoffer og materialer skal nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænseværdier skal overholdes.

Stk. 2. Unødige fysiske belastninger samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller bevægelser skal undgås. Belastningen under arbejdet skal være så lille, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænser skal overholdes

 

Kapitel 2

Særlige arbejder

 

§ 7. Arbejde i eller på kedler, beholdere og rørledninger samt i siloer, brønde, gruber, miner, tunneler m.v. må ikke begyndes, før det ved pålidelige metoder, bl.a. maling med eksplosimeter, gassporeapparat og lignende, er konstateret, at arbejdsstedet er så frit for eksplosions- eller sundhedsfarlige stoffer, at der kan arbejdes uden fare for antændelse, eksplosion eller forgiftning. Ved ophold i rum skal det yderligere være sikret, at iltindholdet er tilstrækkeligt til, at opholdet ikke indebærer fare for kvælning.

Stk. 2. Kan betingelserne 1 stk. 1 ikke opfyldes, f.eks. under rengøring eller i anden særlig anledning, skal der træffes særlige beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. påfyldning af vand, anvendelse af inert gas, brug af luftforsynet åndedrætsværn, gnistsikkert værktøj, eksplosionssikre lamper m.m.

Stk. 3. Ved arbejde i siloer, brønde, gruber, beholdere og lignende vanskeligt tilgængelige steder skal der benyttes løftesele.

 

Kapitel 3

Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj

 

§ 8. Hvis arbejdet ikke på anden måde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, skal der anvendes personlige værnemidler og særligt arbejdstøj. Udgifterne til personlige værnemidler afholdes af arbejdsgiveren. Det samme gælder udgifter til særligt arbejdstøj, medmindre andet er aftalt ved kollektiv overenskomst.

Stk. 2. De anvendte personlige værnemidler og det anvendte særlige arbejdstøj skal være af en standard, som kan godkendes af arbejdstilsynet.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal påse, at de personlige værnemidler og det særlige arbejdstøj anvendes og renholdes tilbørligt.

Stk. 4. De ansatte skal bruge påbudte personlige værnemidler og påbudt arbejdstøj fra det pågældende arbejdes begyndelse og under hele dets udstrækning.

 

Kapitel 4

Bemyndigelse og dispensation

 

§ 9. Direktøren for arbejdstilsynet kan fastsætte nærmere regler om arbejdets udførelse.

 

§ 10. Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og forsvarligt.

 

Kapitel 5

Kriminalretlige foranstaltninger

 

§ 11. Den der overtræder §§ 1-2 og 4-8, idømmes bøde.

Stk. 2. For overtrædelse af §§ 1-2, og § 4, §§ 6-7 og § 8 stk. 3 er en arbejdsgiver ansvarlig, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes den pågældende som forsætlig eller uagtsom.

Stk. 3. For overtrædelser, der begås af aktie- eller anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende kan selskabet som sådant idømmes bøde. For overtrædelser, der begås af hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab, gælder tilsvarende.

 

§ 12. I regler fastsat efter § 9 kan der fastsættes bestemmelser om bøde i henhold til § 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland.

 

Kapitel 6

Ikrafttræden

 

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1986.

Stk. 2. Samtidig ophæves arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 153 af 18. april 1972 for Grønland om arbejde, der rummer eksplosions-, brand- eller sundhedsfare m.v. og arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 154 af 18. april 1972 for Grønland om arbejdstøj og personligt sikkerhedsudstyr (værnemidler).

 

Arbejdsministeriet, den 24. juni 1986

 

Henning Dyremose

 

/Henrik Grove