Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 657
30. december 1985
Gældende

Bekendtgørelse om sikkerhedszoner og zoner til overholdelse af orden og forebyggelse af fare

I medfør af § 4, stk. 2 og 3, og § 5, stk. 3, i lov om kontinentalsoklen, jfr. lovbekendtgørelse nr. 182 af 1. maj 1979, og § 5 i lov om skibsfartens betryggelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 309 af 3. august 1965, fastsættes efter samråd med industriministeren: 

 

§ 1. Faste anlæg, boreplatforme, boreskibe og andre anlæg, som anvendes til eller i forbindelse med efterforskning og indvinding af råstoffer i undergrunden under havbunden på dansk kontinentalsokkelområde, er omgivet af en sikkerhedszone, medmindre anlægget er under forsejling eller bugsering.

Stk. 2. Tilsvarende anlæg, der befinder sig på dansk søterritorium, er omgivet af en zone til overholdelse af orden og forebyggelse af fare.

 

§ 2. Et anlæg, der ikke er umiddelbart synligt på havoverfladen, skal afmærkes med bøje eller anden let synlig afmærkning, godkendt af farvandsdirektoratet.

 

§ 3. De i § 1, stk. 1 og 2, nævnte zoner har en udstrækning på 500 m omkring anlægget, målt fra ethvert punkt på dettes ydre kant eller fra den i § 2 nævnte afmærkning.

Stk. 2. Energistyrelsen kan efter indhentet udtalelse fra fiskeriministeren foreskrive afvigelser fra den i stk. 1 fastsatte udstrækning af de i § 1, stk. 1 og 2, nævnte zoner. Meddelelse herom offentliggøres af energistyrelsen i Efterretninger for Søfarende.

 

§ 4. Det er forbudt skibe og andre fartøjer uden ærinde til anlægget at bevæge sig ind i de i § 1, stk. 1 og 2, nævnte zoner. Forbudet gælder tillige for fangstredskaber og lignende.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til danske skibes uretmæssige gennemsejling af, ophold eller fiskeri i en sikkerhedszone oprettet på en fremmed stats kontinentalsokkelområde.

Stk. 3. Energistyrelsen kan i særlige tilfælde undtage fra bestemmelserne i stk. 1.

Stk. 4. Tilladelse efter stk. 3 til at drive fiskeri eller fiskeri- og havforskning i de i § 1, stk. 1 og 2, nævnte zoner gives efter indhentet udtalelse fra fiskeriministeren.

 

§ 5. Energistyrelsen giver efter samråd med farvandsdirektoratet oplysning i Efterretninger for Søfarende om de i § 1, stk. 1 og 2, omhandlede anlægs position.

 

§ 6. Overtrædelse af § 4 straffes med bøde.

 

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for rørledninger omfattet af bekendtgørelse nr. 327 af 29. oktober 1962 om beskyttelse af søkabler og undersøiske ledninger.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 421 af 24. august 1976 om sikkerhedszone ved olieindvindingsanlæg på »Danfeltet« på kontinentalsoklen i Nordsøen og bekendtgørelse nr. 29 af 27. januar 1978 om forbud mod gennemsejling eller ophold i sikkerhedszoner ophæves.

 

ENERGIMINISTERIET, DEN 30. DECEMBER 1985

 

KNUD ENGGAARD

 

/ Jørgen Staffeldt