Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 620
14. december 1977
Gældende

Lov om ændring af mortifikationsloven m.v.
(Afskaffelse af den autoriserede trækningsliste)

§ 1

 

I lov nr. 145 af 13. april 1938 om mortifikation af værdipapirer, som ændret ved § 175 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 om aktieselskaber, foretages følgende ændringer:

 

1. § 10 affattes således:

"§ 10. Når massegældsbreve amortiseres ved udtrækning, skal skyldneren efter hver, lodtrækning fremstille en fortegnelse, der foruden de udtrukne numre angiver numrene på de gældsbreve af samme art, for hvilke der er anmeldt indkaldelse til mortifikation."

 

2. § 16, stk. 3, affattes således:

"Stk. 3. Når massegældsbreve, der er omsætningspapirer, i henhold til særlig vedtagelse mortificeres uden dom, skal indkaldelsen i det mindste give 1 års frist."

 

§ 2

 

lov nr. 370 af 13. juni 1973 om aktieselskaber, som ændret senest ved § 14 i lov nr. 299 af 8. juni 1977, affattes § 24, stk. 3, nr. 2, således:

"2) mindst seks måneder ved mortifikation af andre aktiebreve."

 

§ 3

 

lov nr. 123 af 15. april 1930 om aktieselskaber med senere ændringer affattes § 27, 2. pkt., således: "Ved aktier, der er omsætningspapirer, skal varslet være mindst 1 år."

 

§ 4

 

Loven træder i kraft den 1. juli 1978. Har meddelelse om indkaldelse til mortifikation før lovens ikrafttræden været optaget i den autoriserede trækningsliste over obligationer, finder de hidtidige regler dog fortsat anvendelse.