Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
International regel
Nr. 41
12. november 1998
Gældende

Bekendtgørelse af overenskomst af 11. november 1997 med Island om afgrænsning af kontinentalsoklen og fiskerizonerne i området mellem Grønland og Island

Den 11. november 1997 undertegnedes i Helsingfors en overenskomst mellem Danmarks regering sammen med Grønlands landsstyre på den ene side og Islands regering på den anden side om afgrænsning af kontinentalsoklen og fiskerizonerne i området omkring Grønland og Island. 

 

Samtidig undertegnedes en tillægsprotokol mellem Danmarks regering og Norges regering til overenskomst af 18. december 1995 mellem Danmark og Norge om afgrænsning af kontinentalsoklen i området mellem Grønland og Jan Mayen og om grænsen mellem fiskerizonerne i området, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 14 af 28. marts 1996, Lovtidende C.

 

Overenskomsten har følgende ordlyd:

 

Overenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering sammen med Grønlands landsstyre på den ene side og Republikken Islands regering på den anden side om afgrænsning af kontinentalsoklen og fiskerizonerne i området mellem Grønland og Island

 

Kongeriget Danmarks regering sammen med Grønlands landsstyre på den ene side og Republikken Islands regering på den anden side er ud fra ønsket om at fastholde og styrke det gode naboforhold mellem Danmark/Grønland og Island blevet enige om følgende:

 

Artikel 1

 

Grænselinien mellem parternes dele af kontinentalsoklen og fiskerizonerne i området mellem Grønland og Island er baseret på midtlinien mellem de relevante grønlandske og islandske kyststrækninger samt på det opnåede forhandlingsresultat af 28. juni 1997 og er fastsat som rette linier mellem følgende punkter i den rækkefølge, som er angivet nedenfor:

A: 69°35´.0 N 13°16´.0 W

B: 69°21´.4 N 13°33´.6 W

C: 69°05´.1 N 15°21´.3 W

D: 69°03´.0 N 15°45´.1 W

E: 68°45´.8 N 17°20´.2 W

F: 68°24´.5 N 20°00´.0 W

G: 68°08´.2 N 21°45´.0 W

H: 67°49´.5 N 23°21´.6 W

I: 67°37´.8 N 24°26´.5 W

J: 67°22´.9 N 25°36´.0 W

K: 67°03´.9 N 26°33´.4 W

L: 66°57´.3 N 26°59´.7 W

M: 66°38´.4 N 27°45´.9 W

N: 66°12´.7 N 28°58´.7 W

O: 65°13´.0 N 29°51´.4 W

P: 63°55´.4 N 30°34´.9 W

Q: 63°18´.8 N 30°51´.8 W

Alle rette linier er geodætiske linier.

Den aftalte linie er defineret i geografisk bredde og længde i henhold til World Geodetic System 1984 (WGS84). Linien vil være genstand for en teknisk revision inden 1. januar 1999.

Grænselinien og ovennævnte punkter er til illustration indtegnet på den kortskitse, som er vedlagt denne overenskomst.

Grænsepunktet A er fastlagt i samarbejde med Kongeriget Norge og skal bekræftes i bilaterale aftaler med Kongeriget Norges regering.

 

Artikel 2

 

Dersom der konstateres en naturforekomst i eller på den ene parts kontinentalsokkel, og den anden part er af den opfattelse, at forekomsten strækker sig ind på dennes kontinentalsokkel, kan den sidstnævnte part gennem fremlæggelse af det materiale, hvorpå opfattelsen støttes, f.eks. geologiske og geofysiske data, gøre dette gældende over for den førstnævnte part.

Dersom en sådan opfattelse gøres gældende, skal parterne indlede drøftelser om forekomstens udstrækning og muligheden for udnyttelse med fremlæggelse af hver af parternes viden herom. Dersom det ved disse drøftelser konstateres, at forekomsten strækker sig over begge parters kontinentalsokkel, samt at forekomsten på den ene parts område helt eller delvist vil kunne udnyttes fra den anden parts område, eller at udnyttelsen af forekomsten på den ene parts område vil påvirke mulighederne for udnyttelsen af forekomsten på den anden parts område, skal der på begæring af en af parterne træffes aftale om udnyttelsen af forekomsten.

 

Artikel 3

 

Denne overenskomst er uden præjudice for andre afgrænsningsspørgsmål mellem Kongeriget Danmark og Republikken Island.

 

Artikel 4

 

Denne overenskomst træder i kraft, når parterne skriftligt har meddelt hinanden, at de hertil nødvendige procedurer er afsluttet, idet dog bestemmelsen om koordinaterne for grænsepunktet A først træder i kraft, når Kongeriget Norges regering skriftligt har meddelt parterne, at fastlæggelsen af dette punkt er bekræftet.

 

Udfærdiget i Helsingfors den 11. november 1997 i to eksemplarer på dansk og islandsk, således at de to tekster har samme gyldighed.

 

For Kongeriget Danmarks regering

Niels Helveg Petersen

 

For Grønlands landsstyre

Jonathan Motzfeldt

 

For Republikken Islands regering

Halldor Ásgrimsson

 

Overenskomsten trådte i medfør af artikel 4 i kraft den 27. maj 1998.

 

 

Udenrigsministeriet, den 12. november 1998

Niels Helveg Petersen