Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Sammenskrivning
Nr. 5
25. januar 2024
Gældende

Selvstyrets lovbekendtgørelse af Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed

Herved bekendtgøres Inatsisartutlov nr. 11 af 6. juni 2016 om kunstnerisk virksomhed med de ændringer, der følger af Inatsisartutlov nr. 25 af 28. november 2019 og Inatsisartutlov nr. 33 af 13. juni 2023.

 

Kapitel 1

Anvendelsesområde

 

  § 1.  Kunstnerisk virksomhed omfatter aktiviteter inden for følgende kunstområder:

1)  Arkitektur.

2)  Billedkunst.

3)  Film.

4)  Kunsthåndværk og design.

5)  Litteratur.

6)  Musik.

7)  Scenekunst.

  Stk. 2.  Kunstnerisk virksomhed omfatter tillige aktiviteter inden for andre kunstområder, som kan sidestilles med de nævnte kunstområder.

  Stk. 3.  Ved kunstområderne arkitektur og kunsthåndværk og design forstås alene de kunstneriske dimensioner heraf.

  Stk. 4.  Ved kunstområdet billedkunst forstås kunstneriske udtryk indenfor maleri, grafik, tegning, mixed media, installation, skulptur og video.

  Stk. 5.  Ved kunstområdet film forstås levende billeder af enhver art uanset optagelses- og forevisningsform, herunder fotografiske film og videogrammer, bortset fra tv-udsendelser.

  Stk. 6.  Ved kunstområdet litteratur forstås skønlitteratur, herunder prosa, lyrik, dramatik, børne- og ungdomslitteratur og almen kultur- og faglitteratur.

  Stk. 7.  Ved kunstområdet musik forstås organiserede lydbegivenheder, der synges eller spilles på et instrument.

  Stk. 8.  Ved kunstområdet scenekunst forstås teatervirksomhed i form af skuespil, opera, ballet, dans, performance og anden kunstnerisk optræden for et publikum.

 

Kapitel 2

Ansvars- og opgavefordeling

 

  § 2.  Naalakkersuisut skal fremme kunstnerisk virksomhed i Grønland og grønlandsk kunst i udlandet og skal så vidt muligt sikre befolkningens adgang til et bredt og alsidigt udbud af grønlandsk kunst og kunstnerisk virksomhed fra udlandet.

  Stk. 2.  Ved grønlandsk kunst forstås værker, der er udført af grønlandske kunstnere eller kunstnerisk virksomhed udøvet af grønlandske kunstnere.

  Stk. 3.  Ved grønlandske kunstnere forstås kunstnere, der har fast bopæl i Grønland.

 

  § 3.  Naalakkersuisut skal til efterlevelse af sine forpligtelser i henhold til denne Inatsisartutlov yde økonomisk støtte til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf, jf. §§ 8-11.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan til efterlevelse af sine forpligtelser i henhold til denne Inatsisartutlov desuden:

1)  medvirke til tilvejebringelse af egnede lokaler og andre fysiske rammer, jf. §§ 6-7,

2)  stille egnede lokaler og andre fysiske rammer til rådighed, jf. §§ 6-7,

3)  yde faglig konsulenttjeneste og

4)  tilbyde relevante uddannelses-, videreuddannelses- og efteruddannelsestilbud.

 

  § 4.  Kommunalbestyrelsen skal fremme kunstnerisk virksomhed i kommunen og skal så vidt muligt sikre borgere i kommunen tilgang til et bredt og alsidigt udbud af grønlandsk kunst og kunstnerisk virksomhed fra udlandet.

 

  § 5.  Kommunalbestyrelsen skal til efterlevelse af sine forpligtelser i henhold til denne Inatsisartutlov stille egnede lokaler og andre fysiske rammer til rådighed og kan medvirke til tilvejebringelse af egnede lokaler og andre fysiske rammer, jf. §§ 6-7.

  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan til efterlevelse af sine forpligtelser i henhold til denne Inatsisartutlov desuden yde økonomisk støtte og på anden vis stimulere til udøvelse og formidling af kunstnerisk virksomhed, jf. §§ 8-11.

 

Kapitel 3

Støtteberettigende virksomhed og støtteformer

 

Fysiske rammer

 

  § 6.  Naalakkersuisut og kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til anlæg, renovering og drift af bygninger, lokaler og andre fysiske rammer, der anvendes til kunstnerisk virksomhed eller formidling af kunstnerisk virksomhed, herunder udstillingslokaler, biografer, teatre, øvelokaler og møde- og forsamlingshuse.

  Stk. 2.  Hvis kommunalbestyrelsen eller andre yder tilskud til anlæg, renovering og drift af bygninger, lokaler og andre fysiske rammer, der anvendes til kunstnerisk virksomhed eller formidling af kunstnerisk virksomhed, kan Naalakkersuisut refundere tilskuddet helt eller delvist.

 

  § 7.  Naalakkersuisut kan i samråd med kommunalbestyrelsen fastsætte regler om tilskud til anlæg, renovering og drift af bygninger, lokaler og andre fysiske rammer, der anvendes til kunstnerisk virksomhed eller formidling af kunstnerisk virksomhed, herunder om ansvars- og opgavefordeling, betingelser og vilkår for tilskud, ansøgningsprocedure, regnskab og revision.

 

Kunstnerisk virksomhed og formidling heraf

 

  § 8.  Naalakkersuisut og kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til:

1)  udøvelse af kunstnerisk virksomhed, herunder til dækning af rejseomkostninger og udgifter til indkvartering,

2)  udvikling og produktion af kunstneriske værker, herunder til materialer til brug for den kunstneriske virksomhed og

3)  udstilling og formidling i øvrigt af kunstnerisk virksomhed.

  Stk. 2.  Tilskud i henhold til stk. 1 kan ydes som garanti for tilskud, når vilkår i tilskudsbevilling opfyldes.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut fastsætter regler om tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf, herunder om afgrænsning af tilskudsberettigede, prioriteringskriterier, art og omfang af tilskud, tilskudsbetingelser, vilkår for tilskud, krav til ansøgninger, procedurer, administration og klage.

 

  § 8 a.  Naalakkersuisut yder hædersydelser til skabende kunstnere, der har en sådan

kunstnerisk produktion bag sig, at de har placeret sig afgørende som kunstnere.

  Stk. 2.  Hædersydelser tildeles alene på grundlag af en vurdering af kvaliteten af den

kunstneriske produktion.

  Stk. 3.  Der kan tildeles 4 hædersydelser, som tildeles for en 10-årig periode. Når en

hædersydelse bliver ledig, tildeles den på ny for en 10-årig periode.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut fastsætter regler om hædersydelser, herunder kriterier og fordeling

imellem de nævnte kunstområder i § 1, stk. 1.

 

  § 8 b. Grundbeløbet for en hædersydelse er 250.000 kr. pr. år.

  Stk. 2.  Grundbeløbet reguleres for hvert finansår med satstilpasningsprocenten efter reglerne

i Inatsisartutlov om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst.

  Stk. 3.  Hædersydelser er indtægtsregulerede.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut fastsætter regler om indtægtsreguleringen af hædersydelser.

 

  § 8 c.  Naalakkersuisut kan inden for en beløbsramme fastsat på Finansloven yde støtte til

præmiering af kunstnere.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter regler om præmiering af kunstnere, herunder kriterier,

antallet og fordeling imellem de nævnte kunstområder i § 1, stk. 1.

 

  § 9.  Naalakkersuisut og kommunalbestyrelsen kan indkøbe grønlandsk kunst med henblik på etablering af repræsentative samlinger og til udsmykning af det offentlige rum.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om indkøb af grønlandsk kunst, herunder om fordeling, ejerskabsforhold og vedligeholdelse.

 

  § 10.  Naalakkersuisut og kommunalbestyrelsen kan bestille grønlandsk kunst til udsmykning af det offentlige rum (bestillingsværker).

  Stk. 2. Naalakkersuisut og kommunalbestyrelsen kan med henblik på udsmykning af det offentlige rum iværksætte andre initiativer end egentlige bestillingsværker, herunder indkaldelse af skitseforslag, idéindkaldelser, konkurrencer og støtte til allerede projekterede kunstværker i det offentlige rum.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om bestillingsværker og andre initiativer med henblik på udsmykning af det offentlige rum, herunder om fordeling, ejerskabsforhold og vedligeholdelse.

 

  § 11.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om visningsvederlag til kunstnere, hvis værker er udlånt til udstillinger hos offentlige myndigheder og institutioner, herunder afgrænsning af værker, der berettiger til vederlag, vederlagets beregning og vederlagets udbetaling.

 

Kapitel 4

Principper for støtte til kunstnerisk virksomhed

 

  § 12.  Tilskud ydet af Naalakkersuisut til kunstnerisk virksomhed ydes fortrinsvis til landsdækkende og professionel kunstnerisk virksomhed.

  Stk. 2.  Tilskud ydet af kommunalbestyrelsen til kunstnerisk virksomhed ydes fortrinsvis til lokal kunstnerisk virksomhed.

 

§ 13.  Naalakkersuisut og kommunalbestyrelsen yder tilskud til kunstnerisk virksomhed på grundlag af en vurdering af kunstnerisk kvalitet og talent.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut skal ved uddeling af tilskud desuden så vidt muligt tilgodese:

1)  alle kunstneriske genrer og udtryksformer inden for de i § 1 nævnte kunstområder,

2)  kunstnerisk virksomhed, der går på tværs af flere kunstområder,

3)  kunstnerisk virksomhed, der involverer børn og unge eller er målrettet børn og unge og

4)  en geografisk spredning af kunstnerisk virksomhed i hele landet.

 

Kapitel 5

Finansiering og administration

 

  § 14.  Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf sker indenfor en på finansloven hertil fastsat bevilling.

  Stk. 2.  Oprettes der en fond, jf. § 16 a, kan fonden modtage tilskud, arv og gaver fra anden side end landskassen.

 

  § 15.  Naalakkersuisut kan helt eller delvist overlade administrationen af Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf til andre myndigheder og institutioner under Grønlands Selvstyre.

 

  § 16.  Naalakkersuisut kan til hel eller delvis varetagelse af opgaverne vedrørende administrationen af Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf etablere råd, udvalg og lignende.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om formål, opgaver, sammensætning og virke, herunder sekretariatsbetjening for råd, udvalg og lignende, der helt eller delvist varetager opgaverne vedrørende Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at råd, udvalg og lignende, der helt eller delvist varetager opgaverne vedrørende Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf, tillige varetager andre opgaver, der har tilknytning til opgavevaretagelsen, herunder rådgivning i spørgsmål vedrørende kunstnerisk virksomhed.

 

  § 16 a.  Naalakkersuisut kan til hel eller delvis varetagelse af opgaverne vedrørende administrationen af Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf oprette en fond.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om formål, opgaver, ledelse og virke, herunder honorering, finansiering og sekretariatsbetjening for en fond, der helt eller delvist varetager opgaverne vedrørende Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at en fond, der helt eller delvist varetager opgaverne vedrørende Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf, tillige varetager andre opgaver, der har tilknytning til opgavevaretagelsen, herunder rådgivning i spørgsmål vedrørende kunstnerisk virksomhed.

 

  § 17.  Bestemmelserne i landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning og landstingslov om offentlighed i forvaltningen gælder for de i § 16 nævnte råd, udvalg og lignende og for den i § 16 a nævnte fond i det omfang disse, i henhold til denne Inatsisartutlov og regler udstedt i medfør heraf, tillægges beføjelser til at træffe afgørelser.

 

Kapitel 6

Regnskab og revision

 

  § 18.  Modtagere af tilskud til kunstnerisk virksomhed eller formidling heraf skal bekræfte, og efter anmodning herom dokumentere, at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om bekræftelse af og dokumentation for tilskudsanvendelse, herunder krav om aflæggelse af regnskab og revision.

 

  § 19.  Tilsagn om tilskud til kunstnerisk virksomhed eller formidling heraf kan bortfalde, og bevilgede tilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis ansøger har afgivet urigtige oplysninger, betingelserne for tilskuddet ikke er opfyldt, eller tilskuddet anvendes til andet formål end det bevilgede.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om bortfald og tilbagebetaling af tilskud.

 

Kapitel 7

Klage

 

  § 20.  Naalakkersuisuts og Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til denne Inatsisartutlov eller regler, fastsat i medfør heraf, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

  Stk. 2.  Afgørelser truffet af råd, udvalg og lignende, der helt eller delvist varetager administrationen af Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf, jf. § 16, og afgørelser truffet af en fond, der helt eller delvist varetager administrationen af Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf, jf. § 16 a, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. For så vidt angår de retlige rammer for afgørelserne, vil klage herom kunne indbringes for Naalakkersuisut senest 4 uger efter afgørelsens dato.

 

Kapitel 8

Forsøgsordninger

 

  § 21.  Naalakkersuisut kan i særlige tilfælde som en midlertidig ordning fravige inatsisartutlovens bestemmelser i det omfang, det må anses for påkrævet for at fremme forsøgsvirksomhed inden for inatsisartutlovens anvendelsesområde.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan yde tilskud til forsøgsvirksomhed, jf. stk. 1.

 

Kapitel 9

Tilsyn

 

  § 22.  Naalakkersuisut fører overordnet tilsyn med kommunalbestyrelsernes forvaltning af loven.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan afkræve kommunalbestyrelsen oplysninger, der anses for nødvendige for at kunne varetage sine opgaver efter loven.

 

  § 22 a.  Hvis administrationen af Naalakkersuisuts tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf helt eller delvist er overladt til råd, udvalg og lignende eller en fond, jf. § 16, stk. 1, og § 16 a, stk. 1, fører Naalakkersuisut tilsyn med administrationen.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan afkræve de i stk. 1 nævnte råd, udvalg og lignende og den i stk. 1 nævnte fond oplysninger, der anses for nødvendige for at kunne varetage tilsynet.

 

Kapitel 10

Ikrafttræden

 

  § 23.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2017.

 

__________________________________________________________________________

 

Inatsisartutlov nr. 25 af 28. november 2019 (Hjemmel til at oprette en fond til at administrere tilskud til kunstnerisk virksomhed og formidling heraf)[i] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2020.

 

 

Inatsisartutlov nr. 33 af 13. juni 2023 (Hjemmel til at yde støtte i form af hædersydelser og præmiering)[ii] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2023.

 

 

 

Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, den 23. januar 2024

 

 

Karl Davidsen (sign.)

Afdelingschef

 

 

/ Claus Kleemann (sign.)[i] Lovændringen vedrører § 14, stk. 2, § 16 a, § 17, § 20, stk. 2 og § 22 a.

[ii] Lovændringen vedrører § 8 a., § 8 b. og § 8. c.