Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Sammenskrivning
Nr. 39
3. juli 2024
Gældende

Selvstyrets lovbekendtgørelse af landstingslov om afgift af visse drikkevarer fremstillet i Grønland

Herved bekendtgøres landstingslov nr. 20 af 11. december 2003 om afgift på ethanolholdige drikke, der er fremstillet i Grønland med de ændringer, der følger af landstingslov nr. 1 af 26. april 2007, landstingslov nr. 9 af 19. oktober 2007, Inatsisartutlov nr. 2 af 24. maj 2019 og Inatsisartutlov nr. 69 af 20. november 2023.

 

  § 1.  Der betales afgift af ethanolholdige drikkevarer fremstillet her i landet efter reglerne i denne lov og efter følgende satser:

1)  1,21-3,09 volumenprocent pr. liter: 3 kr. 50 øre

2)  3,10-4,09 volumenprocent pr. liter: 8 kr. 00 øre

3)  4,10-5,09 volumenprocent pr. liter: 21 kr. 00 øre

4)  5,10-7,09 volumenprocent pr. liter: 30 kr. 00 øre

5)  7,10-9,09 volumenprocent pr. liter: 43 kr. 00 øre

6)  9,10-11,09 volumenprocent pr. liter: 56 kr. 00 øre

7)  11,10-13,09 volumenprocent pr. liter: 66 kr. 00 øre

8)  13,10-15,09 volumenprocent pr. liter: 92 kr. 00 øre

9)  15,10-18,09 volumenprocent pr. liter: 114 kr. 00 øre

10)  18,10-22,09 volumenprocent pr. liter: 147 kr. 00 øre

11)  22,10-26,09 volumenprocent pr. liter: 187 kr. 00 øre

12)  26,10-30,09 volumenprocent pr. liter: 230 kr. 00 øre

13)  30,10-35,09 volumenprocent pr. liter: 280 kr. 00 øre

14)  35,10-45,09 volumenprocent pr. liter: 361 kr. 00 øre

15)  45,10-60,09 volumenprocent pr. liter: 495 kr. 00 øre

16)  60,10-100 volumenprocent pr. liter: 591 kr. 00 øre.

 

  § 1 a.  Ved erhvervsmæssig fremstilling her i landet af mineralvand, sodavand, limonader og andre kulsyreholdige, ikke ethanolholdige læskedrikke, svares følgende afgift pr. liter: 3 kr. 50 øre.

 

  § 2. Der betales afgift ved overgang til forbrug, det vil sige når varerne ikke længere er omfattet af en ordning, hvortil der er givet tilladelse til suspension af afgiften. Sælges eller forbruges varerne i den virksomhed, der fremstiller varerne, anses de at være overgået til forbrug, når varerne er færdigproduceret.
 

  § 3.  Virksomheder, der fremstiller afgiftspligtige varer, skal registreres som oplagshaver hos skatteforvaltningen.
  Stk. 2.  Registrerede virksomheder er berettiget til at fremstille og oplægge afgiftspligtige varer under suspension af afgiften.

 

  § 4.  Lokaler, som registrerede oplagshavere benytter til fremstilling, behandling, aftapning og opbevaring af varer, hvoraf afgiften ikke er berigtiget, skal være godkendt af skatteforvaltningen.
  Stk. 2.  Godkendelse og registrering kan tilbagekaldes, hvis lokalerne anvendes eller indrettes på en sådan måde, at skatteforvaltningens kontrol efter § 58, stk. 4, i landstingslov om forvaltning af skatter ikke kan udføres på en rimelig måde.

 

  § 5.  Afgiftsperioden er måneden.

 

  § 6.  Registrerede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, der er udleveret fra virksomhedens godkendte lokaler med tillæg af svind og lignende.
  Stk. 2.  Opgørelsen specificeres efter regler, der fastsættes af Landsstyret.
  Stk. 3.  Landsstyret kan fastsætte regler om, hvorledes de afgiftspligtige varers mængde bestemmes.

 

  § 7.  I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 6, stk. 1, fradrages:
1)  varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt, som følge af brand, brækage eller lignende,
2)  varer, der returneres, såfremt køberen godtgøres prisen indbefattet afgiften,
3)  varer, der udføres til steder uden for Grønland, og

4)  ethanolholdige drikkevarer fremstillet i Grønland, der destilleres efter at have overskredet sidste salgsdato eller en tilsvarende frist, der gør, at varerne ikke længere må sælges til forbrugerne.
  Stk. 2.  Landsstyret kan fastsætte kontrolforskrifter for fradrag efter stk. 1.

 

  § 8.  Registrerede oplagshavere skal føre regnskab over fremstilling og udlevering af afgiftspligtige varer.
  Stk. 2.  De nærmere bestemmelser herom fastsættes af Landsstyret.

  § 9.  Registrerede oplagshavere skal efter udløbet af hver måned og senest den 15. i den måned, der følger efter afgiftsperioden, til skatteforvaltningen angive mængden af de varer, hvoraf der skal betales afgift, jf. §§ 6 og 7. Angivelsen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.
  Stk. 2.  Afgives angivelsen ikke inden udløbet af den nævnte frist, kan skatteforvaltningen inddrage registreringen, indtil den manglende angivelse er skatteforvaltningen i hænde.
  Stk. 3.  Landsstyret kan fastsætte bestemmelser vedrørende angivelsen.

 

  § 10.  Afgiften forfalder til betaling den 1. i den måned, der følger efter afgiftsperioden, og den registrerede oplagshaver skal indbetale afgiften til skatteforvaltningen senest den 15. i forfaldsmåneden.

  Stk. 2.  Landsstyret kan fastsætte bestemmelser for afgiftens indbetaling.

 

  § 11.  Skatteforvaltningen kan pålægge en registreret oplagshaver, der ikke betaler afgiften rettidigt, at afgive angivelse for en kortere periode end en måned.
  Stk. 2.  Skatteforvaltningen kan endvidere pålægge en registreret oplagshaver, der ikke betaler afgiften rettidigt, en kortere betalingsfrist end den i § 10 nævnte.

 

  § 12.  Betales forfalden afgift ikke senest den 14. dag efter betalingsfristens udløb, kan skatteforvaltningen inddrage registreringen, indtil de forfaldne afgifter er betalt.
  Stk. 2.  Er der efter § 11 sket forkortelse af afgiftsperioden eller betalingsfristen, kan registreringen inddrages straks efter betalingsfristens udløb.

 

  § 13.  Såfremt det konstateres, at en registreret oplagshaver har afgivet urigtig angivelse til skatteforvaltningen, således at der er betalt for lidt i afgift, afkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.
 

  § 14.  (ophævet).

 

  § 15. (ophævet).

 

  § 16.  Landsstyret kan fastsætte regler om kontrolforanstaltninger, herunder om lokalers indretning, om montering af måleudstyr og lignende foranstaltninger, der har til formål at sikre en korrekt opgørelse af afgiften.

 

  § 17. (ophævet).

 

  § 18. (ophævet).

 

  § 19.  Bøde idømmes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed:

1)  afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgifts-kontrollen,

2)  overtræder § 1, § 1 a, § 2, § 3, stk. 1, § 6, stk. 1, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1 eller § 10, stk. 1,

3)  undlader at efterkomme et pålæg meddelt efter § 11, stk. 1,

4)  fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed efter at Skattestyrelsen har inddraget registreringen i henhold til § 9, stk. 2 eller § 12, stk. 1 og 2, eller

5)  overdrager, erhverver, opbevarer, forbruger, transporterer eller tilegner sig varer, hvoraf der ikke er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven.
  Stk. 2.  I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes foranstaltninger i form af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder bestemmelser i forskrifterne.
  Stk. 3.  Er en af de i stk. 1 eller stk. 2 nævnte overtrædelser begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der idømmes den juridiske person som sådan bøde.
  Stk. 4.  Bøden tilfalder Landskassen.

 

  § 20.  Landsstyret kan tilkendegive overfor den, der overtræder bestemmelserne i denne lov, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.
  Stk. 2.  Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejeloven om indholdet af anklageskrift tilsvarende anvendelse.
  Stk. 3.  Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet, bortfalder videre forfølgning.

 

  § 21.  Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

 

 

 

 

Landstingslov nr. 1 af 26. april 2007 om ændring af landstingslov om afgift på ethanolholdige drikke, der er fremstillet i Grønland (Konsekvensændringer som følge af centralisering af skatteforvaltningen)[i] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. juli 2007.

 


Landstingslov nr. 9 af 19. oktober 2007 om ændring af landstingslov om afgift på ethanolholdige drikke, der er fremstillet i Grønland (Afgiftsforhøjelse og afgift på sodavand)[ii]
indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

Loven træder i kraft den 22. oktober 2007.

 

 

Inatsisartutlov nr. 2 af 24. maj 2019 om ændring af landstingslov om afgift af visse drikkevarer fremstillet i Grønland (Præcisering af sanktionsbestemmelsen)[iii] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juni 2019.

 

 

Inatsisartutlov nr. 69 af 20. november 2023 om ændring af landstingslov om afgift af visse drikkevarer fremstillet i Grønland (Afgiftsrefusion ved destillering af forældede ethanolholdige drikke fremstillet i Grønland)[iv] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2024.

 

 

 

Departementet for Finanser og Skatter, den 26. juni 2024

 

 

Nikolai Sten Christensen (sign.)

Departementschef

 

 

/ Morten Wenzel Selvejer (sign.)[i] Lovændringen ophæver § 8, stk. 3, § 9, stk. 3, § 10, stk. 2, § 13, stk. 2-3, § 14, § 15, § 17 og § 18, overalt i loven ændres ”Skattedirektoratet” til ”skatteforvaltningen” og ændrer i § 4, stk. 2, § 10, stk. 1, § 16 og § 19, stk. 1, nr. 2.

[ii] Lovændringen giver loven en ny titel og ændrer satserne i § 1 og indsætter ny § 1 a.

[iii] Lovændringen vedrører § 19, stk. 1.

[iv] Lovændringen indsætter ny § 7, stk. 1, nr. 4 og ændrer den grønlandske tekst af § 19, stk. 1, nr. 2.