Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Sammenskrivning
Nr. 14
16. marts 2024
Gældende

Selvstyrets lovbekendtgørelse af Inatsisartutlov om Grønlands Råd for Menneskerettigheder

Herved bekendtgøres Inatsisartutlov nr. 20 af 27. november 2018 om Grønlands Råd for Menneskerettigheder med de ændringer, der følger af Inatsisartutlov nr. 30 af 13. juni 2023.

 

Kapitel 1

Arbejdsopgaver

 

  § 1.  Denne Inatsisartutlov fastsætter rammerne for Grønlands Råd for Menneskerettigheders (rådets) virke i overensstemmelse med FN’s Parisprincipper, der gælder for nationale menneskerettighedsinstitutioner.

  Stk. 2.  Grønlands Råd for Menneskerettigheder er et uafhængigt råd, der skal medvirke til generel videns- og kompetenceopbygning om menneskerettigheder i Grønland.

 

  § 2.  Grønlands Råd for Menneskerettigheder har til opgave at fremme og beskytte menneskerettighederne i Grønland ved at drøfte menneskeretlige udfordringer i det grønlandske samfund og foreslå aktiviteter for Institut for Menneskerettigheder, herunder for eksempel:

1)  deltage i overvågning af og rapportering om menneskerettighedssituationen i Grønland,

2)  drøfte udarbejdelse af analyser af og forskning på menneskerettighedsområdet,

3)  yde rådgivning til Inatsisartut, Naalakkersuisut, samt andre offentlige myndigheder og private aktører om menneskerettigheder,

4)  fremme koordination af og bistand til civilsamfundets arbejde med menneskerettigheder,

5)  støtte og fremme undervisning i menneskerettigheder,

6)  medvirke til formidling af information om menneskerettigheder,

7)  foreslå aktiviteter til styrkelse af menneskerettigheders gennemførelse i Grønland, og

8)  vurdere forløbet af hidtidige aktiviteter på menneskerettighedsområdet i Grønland.

  Stk. 2.  Grønlands Råd for Menneskerettigheder udpeger et medlem til bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder.

 

Kapitel 2

Rådets sammensætning, indstilling, ledelse og sekretariat

 

Sammensætning og udpegning

 

  § 3.  Grønlands Råd for Menneskerettigheder skal sammensættes således, at rådet afspejler de synspunkter, som gør sig gældende blandt civilsamfundsorganisationer, der beskæftiger sig med menneskerettigheder. Endvidere skal særligt berørte offentlige myndigheder være repræsenteret ved rådets møder.

  Stk. 2.  Følgende er faste medlemmer af Grønlands Råd for Menneskerettigheder:

1)  Børnetalsmanden,

2)  Handicaptalsmanden, og

3)  Formanden for Ligestillingsrådet

  Stk. 3.  Inatsisartut udpeger, ud over de faste medlemmer, jf. stk. 2, 10 medlemmer til Grønlands Råd for Menneskerettigheder efter indstilling fra organisationer, foreninger, institutioner m.v. Af de 10 medlemmer skal:

1)  1 medlem repræsentere NGO’er på børne- og ungeområdet,

2)  1 medlem repræsentere NGO’er på handicapområdet,

3)  1 medlem repræsentere retsvæsen og retssikkerhed,

4)  1 medlem repræsentere uddannelse og forskning,

5)  1 medlem repræsentere NGO’er inden for oprindelige folks rettigheder, og

6)  yderligere 5 medlemmer repræsentere menneskeretlige interesser.

 

  § 4.  De 10 medlemmer udpeget efter § 3, stk. 3, udpeges for en periode på 4 år, således at 5 medlemmer udpeges hvert 2. år.

  Stk. 2.  Såfremt et medlem af Grønlands Råd for Menneskerettigheder udtræder før udløbet af perioden, jf. stk. 1, udpeger Inatsisartut et nyt medlem blandt de indstillede kandidater, som indtræder i det fratrædende medlems resterende udpegningsperiode.

  Stk. 3.  Medlemmer udpeget efter § 3, stk. 3, og § 4, stk. 2, kan genudpeges 1 gang. Derefter kan de først udpeges på ny efter mindst 4 års forløb.

 

  § 5.  Følgende interessenter kan som tilforordnede deltage på møder i Grønlands Råd for Menneskerettigheder med taleret, men uden stemmeret:

1)  Institut for Menneskerettigheder

2)  Det ressortansvarlige departement

3)  1 repræsentant for kommunerne i forening

  Stk. 2.  Grønlands Råd for Menneskerettigheder kan beslutte, at yderligere foreninger, organisationer og myndigheder m.v. kan deltage i rådets møder med eller uden taleret.

  Stk. 3.  Grønlands Råd for Menneskerettigheder kan beslutte at åbne sine møder for offentligheden.

 

Indstilling

 

  § 6.  Rådet skal annoncere i et landsdækkende medie samt offentliggøre på rådets hjemmeside, at organisationer, foreninger, institutioner m.v. kan indstille medlemmer til Grønlands Råd for Menneskerettigheder. Annoncering skal ske senest 6 måneder før, der skal ske udpegning af medlemmer til rådet, jf. § 3, stk. 3.

  Stk. 2.  Indstillende organisationer, foreninger, institutioner mv. kan indstille op til 2 kandidater til Grønlands Råd for Menneskerettigheder. Der skal så vidt muligt indstilles en kandidat af hvert køn.

  Stk. 3.  Indstillinger skal indsendes til Grønlands Råd for Menneskerettigheder, som skal fremsende en liste med de relevante informationer om de indstillede kandidater til Inatsisartut.

 

Ledelse

 

  § 7.  Grønlands Råd for Menneskerettigheder vælger selv sin formand, blandt de medlemmer som Inatsisartut udpeger, jf. § 3, stk. 3.

  Stk. 2.  Grønlands Råd for Menneskerettigheder fastsætter selv forretningsorden for sit virke, som offentliggøres på rådets hjemmeside. Forretningsordenen skal som minimum fastsætte:

1)  regler om ansvar og dispositionsret over for tredjemand,

2)  regler for medlemmers udtræden,

3)  regler for budgetlægning, regnskab og revision, og

4)  procedure for ændring af forretningsordenen.

  Stk. 3.  Der skal afholdes mindst 2 årlige rådsmøder.

  Stk. 4.  Der skal afholdes mindst et årligt møde med relevante offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger m.v. samt med øvrige relevante interessenter på menneskerettighedsområdet.

 

Sekretariat

 

  § 8.  Grønlands Råd for Menneskerettigheder skal etablere et sekretariat.

  Stk. 2.  Sekretariatet varetager administrationen for og yder bistand til rådet.

  Stk. 3.  Rådet har kompetence til at ansætte og afskedige sekretariatets personale.

  Stk. 4.  Sekretariatets ansatte er med hensyn til vilkår og øvrige forhold for ansættelser, forhold under ansættelser og afskedigelser omfattet af de bestemmelser, der til enhver tid er gældende for ansatte i Grønlands Selvstyres centraladministration.

  Stk. 5.  Der kan ske ansættelse på tidsbegrænsede vilkår af fagpersoner til at varetage specifikke opgaver i henhold til stk. 2.

 

Kapitel 3

Finansiering

 

  § 9.  Grønlands Råd for Menneskerettigheder finansieres gennem tilskud fra Landskassen.

  Stk. 2.  Tilskud fra Landskassen skal finansiere:

1) sekretariatsbetjening,

2)  vederlag til formanden,

3)  mødeafholdelse, herunder udgifter til lokaler, tolkning, forplejning, dagpenge samt rejseudgifter i forbindelse med møderne, og

4) udgifter til informations- og undervisningsmateriale.

  Stk. 3.  Rådet kan søge midler fra andre offentlige myndigheder og private organisationer, foreninger, virksomheder m.v. til dets virksomhed.

  Stk. 4.  Grønlands Råd for Menneskerettigheder kan inden for de lovfæstede opgaver drive virksomhed, der medfører indtægter. Indtægterne medgår til varetagelse af rådets lovfæstede opgaver.

 

  § 10.  Medlemmer af Grønlands Råd for Menneskerettigheder modtager, dagpenge og godtgørelse for rejseudgifter efter reglerne i Landstingslov om vederlag mv. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut mv. Formanden for rådet modtager desuden vederlag for sit arbejde i rådet.

 

Kapitel 4

Budget og regnskab

 

  § 11.  Grønlands Råd for Menneskerettigheder skal hvert år senest den 15. april afgive et forslag til budget for det følgende finansår til Naalakkersuisut.

  Stk. 2.  Forslaget skal indeholde budget over forventede indtægter og udgifter.

  Stk. 3.  Rådet afgiver samtidig forslag til størrelsen af Landskassens tilskud for det nævnte finansår.

 

  § 12.  Grønlands Råd for Menneskerettigheders regnskabsår følger finansåret.

  Stk. 2.  Årsregnskabet skal revideres af den revisor, der reviderer Landskassens årsregnskab.

  Stk. 3.  Rådet skal senest 4 uger efter, at der foreligger et revideret regnskab offentliggøre dette på rådets hjemmeside.

 

Kapitel 5

Årsberetning og evalueringsrapport

 

  § 13.  Grønlands Råd for Menneskerettigheder skal hvert år senest 1. juli udarbejde en beretning over rådets virksomhed i det forgangne år, samt hvilke initiativer der planlægges igangsat på menneskerettighedsområdet.

  Stk. 2.  Beretningen skal offentliggøres på rådets hjemmeside. Beretningen skal samtidig med offentliggørelsen sendes til Naalakkersuisut, Inatsisartut og kommunerne.

 

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 

  § 14.  Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. januar 2019, jf. dog stk. 2-3. Samtidig ophæves Inatsisartutlov nr. 23 af 3. december 2012 om Grønlands Råd for Menneskerettigheder.

  Stk. 2.  § 3 i Inatsisartutlov nr. 23 af 3. december 2012 om Grønlands Råd for Menneskerettigheder forbliver i kraft, indtil Inatsisartut har udpeget nye medlemmer til Grønlands Råd for Menneskerettigheder i henhold til denne Inatsisartutlov.

  Stk. 3.  Udpegning af medlemmer til rådet efter § 3, stk. 3, nr. 6, sker første gang kun for en periode på 2 år.

 

 

 

 

Inatsisartutlov nr. 30 af 13. juni 2023 (Sproglig rettelse af det grønlandske ord for talsmand)[i] indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

 

§ 6

 

Inatsisartutloven træder i kraft dagen efter Inatsisartutlovens kundgørelse.

 

 

 

 

Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender, den 14. marts 2024

 

 

Martha Abelsen (sign.)

Departementschef

 

 

/ Karen K. Jakobsen (sign.)[i] Lovændringen vedrører § 3, stk. 2.