Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 37
20. juni 2024
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om euforiserende stoffer

I medfør af §§ 1, 2 og 4, og § 5, stk. 2 og 3, i Inatsisartutlov nr. 24 af 25. november 2022 om euforiserende stoffer, fastsættes:

 

Definitioner

 

  § 1.  Ved euforiserende stoffer forstås i denne bekendtgørelse de midler, vækster og droger, der er opført på de til bekendtgørelsen tilføjede liste A, B, C, D og E uagtet om disse har en konkret dokumenteret euforiserende virkning eller ej, samt salte og simple derivater med euforiserende virkning af de nævnte stoffer. Dette inkluderer estere og ætere, uanset om stofferne, deres salte eller derivater er fuldstændig rene, om de er delvis fabrikerede, af naturlig oprindelse eller syntetisk fremstillede. Ved euforiserende stoffer forstås endvidere alle tilberedninger, der indeholder eller er fremstillet af de på listerne nævnte stoffer, vækster og droger samt salte og simple derivater heraf, jf. dog stk. 4.

  Stk. 2.  Det påhviler Landslægeembedet at holde departementet med ressortansvaret for sundhed informeret om behovet for at opdatere listerne som nævnt i stk. 1.

  Stk. 3.  Ved tilberedninger forstås: opløsninger, fortyndinger, ekstrakter, koncentrater, tinkturer, farmaceutiske præparater af enhver art, samt i det hele taget forarbejdninger af de pågældende stoffer og droger, hvorved der ikke er tilvejebragt kemiske ændringer af stofferne.

  Stk. 4.  Til de i stk. 1 nævnte stoffer henregnes ikke droger af den på liste B som nr. 59 opførte slægt og tilberedninger heraf, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1)  drogen eller tilberedningen enten er uden indhold af tetrahydrocannabinol eller har et indhold af tetrahydrocannabinol på højst 0,2 procent,

2)  drogen eller tilberedningen er indført til landet af en juridisk person, som har modtaget tilladelse af Landslægeembedet, jf. § 9, og

3)  drogen eller tilberedningen indføres i partier med henblik på distribution efter produktet er modtaget på et lager eller lignende her i landet, der er under den juridiske persons rådighed.

 

Almindelige bestemmelser for euforiserende stoffer opført på liste A, B, C, D og E

 

  § 2.  De på liste A opførte euforiserende stoffer må ikke forefindes her i landet, medmindre Landslægeembedet under ganske særlige omstændigheder og på nærmere fastsatte vilkår meddeler tilladelse dertil.

  Stk. 2. Bortset fra forhold omfattet af en tilladelse efter stk. 1 er indførsel, udførsel, salg, køb, udlevering, modtagelse, fremstilling, forarbejdning og besiddelse af de i stk. 1 nævnte stoffer forbudt.

 

  § 3.  Euforiserende stoffer må her i landet kun anvendes i medicinsk eller videnskabeligt øjemed.

Stk. 2.  Indførsel, udførsel, salg, køb, udlevering, modtagelse, dyrkning, fremstilling, forarbejdning og besiddelse af euforiserende stoffer må kun finde sted i overensstemmelse med denne bekendtgørelses bestemmelser.

 

Udlevering

 

  § 4. Udlevering af euforiserende stoffer til medicinsk brug er kun tilladt i overensstemmelse med de fastsatte regler herom i medfør af landstingsforordning om lægemidler.

 

Modtagelse og besiddelse

 

  § 5.  Modtagelse og besiddelse af euforiserende stoffer er kun tilladt for følgende:

1)  Personer og institutioner m.v., der modtager stofferne i henhold til en efter de til enhver tid gældende regler udfærdiget recept eller rekvisition, eller som modtager stofferne af dyrlæge eller læge i henhold til de om disses distribuering af lægemidler gældende regler.

2)  Personer, der som led i en behandling modtager stofferne af en læge, tandlæge, skibsfører eller luftkaptajn.

3)  Offentligt ejede naturvidenskabelige, lægevidenskabelige og tekniske laboratorier og institutioner, der modtager stofferne i henhold til en af lederen af vedkommende laboratorium eller institution udfærdiget skriftlig rekvisition med henblik på stoffernes anvendelse i videnskabeligt øjemed.

4)  Landsapoteket, regionssygehuse, sundhedscentre, sundhedsstationer m.v., og dyrlæger.

5)  Personer, virksomheder, laboratorier og institutioner, som har fået Landslægeembedets tilladelse hertil.

 

Opbevaring

 

  § 6.  Landsapoteket, regionssygehuse og andre, der er berettiget til at udlevere euforiserende stoffer, må ikke opbevare større beholdninger af de pågældende euforiserende stoffer end påkrævet for at opretholde den almindelige drift.

  Stk. 2.  Hos Landsapoteket, regionssygehuse, sundhedscentre, sundhedsstationer m.v., og dyrlæger skal euforiserende stoffer opbevares efter de gældende regler herom fastsat i medfør af landstingsforordning om lægemidler.

  Stk. 3.  Euforiserende stoffer skal overalt opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende personer samt adskilt fra nærings- og nydelsesmidler.

  Stk. 4.  Opbevaring af euforiserende stoffer skal ske i forsvarlig emballage mærket med indholdets navn.

 

Forhandling

 

  § 7.  Forhandling af euforiserende stoffer er kun tilladt for Landsapoteket og regionssygehuse i overensstemmelse med de fastsatte regler herom i medfør af landstingsforordning om lægemidler samt for personer og virksomheder, der har fået Landslægeembedets tilladelse hertil.

  Stk. 2.  Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen, omfatter denne kun adgang til her i landet at forhandle euforiserende stoffer i form af farmaceutiske specialiteter eller i andre former for ubrudte originalpakninger, der skal videresælges i den emballage, hvori de er modtaget, uden at ompakning eller udvejning må finde sted. Medmindre andet fremgår af tilladelsen, omfatter denne heller ikke adgang til indførsel og udførsel af euforiserende stoffer.

  Stk. 3.  Tilladelse til forhandling af euforiserende stoffer er, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i tilladelsen, begrænset til forhandling fra den i tilladelsen anførte adresse. Forhandling fra filialer kræver særlig tilladelse og må kun finde sted i den fra hovedoplaget modtagne, ubrudte emballage.

Indførsel og udførsel

 

  § 8.  Indførsel og udførsel af euforiserende stoffer opført på liste A, B, C, D og E er kun tilladt i overensstemmelse med de fastsatte regler herom i medfør af landstingsforordning om lægemidler.

  Stk. 2.  Stk. 1 finder ikke anvendelse på euforiserende stoffer på liste D og E, der i overensstemmelse med de herom fastsatte bestemmelser findes i medicinkister på skibe eller i nødhjælpskasser i luftfartøjer eller ved forsendelser til den øvrige del af Rigsfællesskabet.

 

  § 9.  Landslægeembedet kan efter modtagelse af skriftlig ansøgning meddele en generel eller individuel tilladelse til indførsel af droger af den på liste B som nr. 59 opførte slægt og tilberedninger heraf, som efter det oplyste enten er uden indhold af tetrahydrocannabinol eller har et indhold af tetrahydrocannabinol på højst 0,2 procent.

  Stk. 2.  Ansøgninger jf. stk. 1 skal indeholde de informationer Landslægeembedet vurderer er nødvendige for at kunne udstede tilladelse, herunder:

1)  Informationer der gør drogen eller tilberedningen identificerbar som anvendt i et klart beskrevet og identificerbart produkt, og
2)  dokumentation for at produktet opfylder kravet i § 1, stk. 4, nr. 1.

  Stk. 3.  Tilladelser i henhold til stk. 1 kan kun meddeles juridiske personer.

  Stk. 4.  De juridiske personer, der får tilladelse til indførsel af droger, jf. stk. 1, er ansvarlige for, at alle de indførte produkter overholder grænsen på højst 0,2 procent tetrahydrocannabinol jf. § 1, stk. 4, nr. 1. 

  Stk. 5.  Landslægeembedet kan fastsætte nærmere vilkår for udstedelse af en tilladelse. Ved manglende overholdelse af en tilladelse kan Landslægeembedet tilbagekalde denne.

 

  § 10.  Ind- og udførsel af euforiserende stoffer må kun ske gennem et land i rigsfællesskabet.

 

Fremstilling, dyrkning og ompakning

 

  § 11.  Dyrkning eller fremstilling af de på liste A, B, C, D og E opførte euforiserende stoffer, hvorved forstås frembringelse af sådanne euforiserende stoffer gennem kemisk ændring af et andet stof eller ved isolering fra naturligt forekommende råmaterialer, samt omdannelse af sådanne euforiserende stoffer er kun tilladt i overensstemmelse med de gældende regler herom i medfør af landstingsforordning om lægemidler.

  Stk. 2. Stk. 1 finder ligeledes anvendelse på forsøg med dyrkning, fremstilling eller omdannelse af euforiserende stoffer.

  Stk. 3. Den i stk. 1 nævnte virksomhed skal foregå under sådanne forhold, at uvedkommende personer ikke får adgang til de euforiserende stoffer, og under iagttagelse af kontrolforanstaltninger til sikring mod uretmæssig fjernelse af sådanne euforiserende stoffer.

  Stk. 4.  Pakninger med de i stk. 1 nævnte euforiserende stoffer, beregnet til såvel detail- som engrosforhandling, skal være lukket på en sådan måde, at brud på pakningen let ses.

  Stk. 5.  Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på fremstilling eller omdannelse af de på liste D og E opførte euforiserende stoffer til videnskabeligt formål på offentligt ejede naturvidenskabelige, lægevidenskabelige og tekniske laboratorier og institutioner.

 

Regnskab

 

  § 12.  Landsapoteket, regionssygehuse, sundhedscentre, dyrlæger, samt skibsførere og de for luftfartøjers nødhjælpsudstyr ansvarlige skal føre regnskab med deres beholdninger af euforiserende stoffer opført på liste A, B, C, D og E i overensstemmelse med bestemmelserne herom, som er fastsat i og i medfør af landstingsforordning om lægemidler.

  Stk. 2.  Personer, virksomheder, laboratorier og institutioner, der af Landslægeembedet har fået tilladelse til virksomhed med de i stk. 1 nævnte euforiserende stoffer, skal føre regnskab med disse euforiserende stoffer på en sådan måde, at følgende oplysninger til enhver tid umiddelbart fremgår:

1)  Indkøb, herunder indførsel, med angivelse af art, mængde, leverandør, dato for indgang på lageret, henvisning til faktura og eventuelt indførselscertifikatnummer.

2)  Salg, herunder udførsel, med angivelser svarende til de under nr. 1 opførte.

3)  Forbrug til tilberedninger. Ved enhver fremstilling af tilberedninger skal der føres regnskab over forbruget af de nævnte euforiserende stoffer og droger. For de tilberedningers vedkommende, som falder ind under denne bekendtgørelses bestemmelser, skal der angives udbyttet af den pågældende tilberedning og afvigelsen fra det teoretiske udbytte ved fremstillingen og påfyldningen.

4)  Afvigelse fra det teoretiske udbytte ved udvejninger eller udstykninger af de nævnte euforiserende stoffer i mindre, til salg beregnede, påfyldninger.

5)  Udførsel af de under nr. 3 nævnte tilberedninger, som ikke henregnes til de i stk. 1 nævnte euforiserende stoffer og til hvis udførsel, der ikke kræves tilladelse.

6)  Forbrug til analytisk formål og forsøg med angivelse af art, mængde og dato for hvert enkelt forbrug tillige med en almindelig identificerende beskrivelse af den analyse eller det forsøg, hvortil de pågældende euforiserende stoffer har været anvendt.

7)  Den destruerede mængde af de nævnte euforiserende stoffer.

8)  Mængden og arten af de nævnte euforiserende stoffer, der er omdannet til andre euforiserende eller ikke euforiserende stoffer, samt udbyttet heraf.

9)  Den fremstillede eller dyrkede mængde af de nævnte euforiserende stoffer.

10)  Mængden af de særlige råstoffer, der anvendes ved fremstilling af de nævnte euforiserende stoffer.

11)  Mængden af de nævnte euforiserende stoffer, som haves på lager, specificeret således, at det fremgår, hvor meget der findes i form af euforiserende stof eller droge, under forarbejdning, som færdig tilberedning og som færdige salgspakninger.

12)  Mængden af planter, der anvendes ved dyrkning af de nævnte euforiserende stoffer.

  Stk. 3.  Forhandles de i stk. 1 nævnte euforiserende stoffer gennem filialer, skal disse føre selvstændigt regnskab.

  Stk. 4.  Regnskaber og andre dokumenter vedrørende virksomhed med de i stk. 1 nævnte euforiserende stoffer skal opbevares i mindst 3 år.

  Stk. 5.  Lageropgørelse vedrørende de i stk. 1 nævnte euforiserende stoffer skal foretages med passende mellemrum, dog mindst 1 gang hvert kvartal.

 

Anden virksomhed med euforiserende stoffer

 

  § 13.  Andre former for virksomhed med euforiserende stoffer end ind- og udførsel, udlevering, fremstilling eller forhandling er kun tilladt personer, virksomheder, laboratorier og institutioner, som af Landslægeembedet har fået tilladelse hertil.

  Stk. 2.  Uanset bestemmelsen i stk. 1 er det tilladt offentligt ejede naturvidenskabelige, lægevidenskabelige og tekniske laboratorier og institutioner uden særskilt tilladelse at anvende euforiserende stoffer til formål, som falder inden for institutionens naturlige virksomhedsområde.

 

Tilbagekaldelse af tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer

 

  § 14.  En af Landslægeembedet meddelt tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer kan til enhver tid tilbagekaldes. En meddelt tilladelse vil navnlig kunne forventes tilbagekaldt, såfremt de til tilladelsen knyttede betingelser og vilkår ikke overholdes, såfremt de af Landslægeembedets tilsynsførende givne påbud ikke efterkommes, eller såfremt der udvises uforsigtighed eller forsømmelighed ved udøvelsen af virksomheden med euforiserende stoffer.

  Stk. 2.  Landslægeembedet kan til enhver tid indskrænke eller ændre en meddelt tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer.

  Stk. 3.  Tilbagekaldes en meddelt tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer, træffer Landsapoteket nærmere bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med eventuelle beholdninger af euforiserende stoffer.

 

Tilsyn

 

  § 15.  Personer, virksomheder, laboratorier og institutioner, der har Landslægeembedets tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer, skal udpege en person, som er ansvarlig for, at der drages korrekt omsorg for de euforiserende stoffer.

 

  § 16.  Landslægeembedet fører tilsyn med Landsapotekets, regionssygehuses og sundhedscentres virksomhed med euforiserende stoffer.

  Stk. 2.  Der føres tilsyn med dyrlægers virksomhed med euforiserende stoffer i henhold til de gældende regler herom.

  Stk. 3.  Landslægeembedet fører tilsyn med personer, virksomheder og laboratorier, der af Landslægeembedet har fået særlig tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer.

  Stk. 4.  Landslægeembedet kan føre tilsyn med offentligt ejede naturvidenskabelige, lægevidenskabelige og tekniske laboratorier og institutioner, for så vidt angår disses virksomhed med euforiserende stoffer.

  Stk. 5.  Landslægeembedet kan bestemme, at en anden tilsynsmyndighed skal udføre de i stk. 2 nævnte tilsyn, når det findes nødvendigt og relevant.

  Stk. 6.  De i stk. 1-4 omtalte tilsyn udføres så ofte, som det findes påkrævet. Den tilsynsførende myndighed har uhindret adgang til de lokaler, beholdninger, bøger og forretningspapirer, som er nødvendige for at udføre tilsynet med den nævnte virksomhed.

  Stk. 7.  Personen, virksomhedens indehaver, laboratoriets eller institutionens leder er til enhver tid forpligtet til at udlevere de oplysninger vedrørende virksomheden med euforiserende stoffer, som den tilsynsførende myndighed måtte ønske.

  Stk. 8. Mangler, der er påvist ved tilsynene, skal straks afhjælpes.

 

Dispensation

 

  § 17.  Landslægeembedet kan meddele dispensation fra § 5, § 10, § 12, stk. 2, 4 og 5, og § 15, såfremt dispensationen vurderes ikke at udgøre en væsentlig sundhedsmæssig risiko, og der foreligger særlige omstændigheder, som taler herfor.

  Stk. 2.  Landslægeembedet må først meddele dispensation fra § 10 jf. stk. 1, efter at der er sket orientering til Lægemiddelstyrelsen i Danmark. I orienteringen skal Landslægeembedet anmode Lægemiddelstyrelsen om at udstede et indførsels- eller udførselscertifikat og den relevante myndighed i udførsels- eller indførselslandet om at udstede et modsvarende udførsels- eller indførselscertifikat.

 

Foranstaltninger

  § 18.  Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der overtræder §§ 2-8 og § 9, stk. 3, § 10, § 11, 12, stk. 2-5, § 13, stk. 1, § 14, stk. 3, § 15, og § 16, stk. 7 og 8.

 

Ikrafttrædelse- og ophævelsesbestemmelser

 

  § 19.  Bekendtgørelsen træder i kraft dagen efter kundgørelsen.

  Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 20. april 2024 om

euforiserende stoffer.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 17. juni 2024

 

 

Agathe Fontain (sign.)

Naalakkersuisoq for Sundhed

 

 

/ Nike Berthelsen (sign.)