Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 34
4. juni 2024
Gældende

Inatsisartutlov om lokale mineralaktiviteter

Kapitel 1

Generelle bestemmelser

 

Formål

 

  § 1.  Ved Inatsisartutloven tilstræbes hensigtsmæssig og effektiv efterforskning og udnyttelse af mineraler ved lokale mineralaktiviteter og til brug for materialer til bygge- og infrastrukturprojekter.

Stk. 2.  Ved Inatsisartutloven forudsættes, at aktiviteter omfattet af loven udføres uden at skade befolkningens sundhed, og forsvarligt med hensyn til sikkerhed, miljø, ressourceudnyttelse og samfundsmæssig bæredygtighed, samt hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med anerkendt god international praksis under tilsvarende forhold.

  Stk. 3.  Alle forhold omfattet af Inatsisartutloven varetages som en samlet og integreret

myndighedsbehandling. Den eller de myndigheder, som varetager myndighedsbehandling efter Inatsisartutloven, er de kompetente myndigheder efter andre love og regler med hensyn til aktiviteter og forhold omfattet af Inatsisartutloven. Dette gælder dog ikke i det omfang, det følger af andre love eller regler, at andre myndigheder skal foretage myndighedsbehandlingen.

  Stk. 4.  Myndighedsbehandlingen organiseres efter et princip om, at rettighedshavere og andre, der er omfattet af Inatsisartutloven, kommunikerer med en enkelt myndighed og modtager alle meddelelser, dokumenter og afgørelser med videre fra denne myndighed.

 

  § 2. Grønlands Selvstyre har ejendomsretten til at råde over og udnytte mineraler i undergrunden i Grønland.

 

Anvendelsesområde

 

  § 3.  Inatsisartutloven finder anvendelse i landterritoriet i Grønland og i søterritoriet, kontinentalsokkelområdet og den eksklusive økonomiske zone ved Grønland.

  Stk. 2.  Inatsisartutloven finder anvendelse på anlæg og indretninger med videre, som befinder sig i et område, jf. stk.1, og som anvendes i forbindelse med udførelse af aktiviteter omfattet af Inatsisartutloven.

 

  § 4.  Inatsisartutlovens regler om miljøbeskyttelse omfatter også beskyttelse af klimatiske forhold og beskyttelse af naturen, medmindre andet fremgår af Inatsisartutloven.

  Stk. 2.  Det samme gælder for Inatsisartutlovens regler om erstatningsansvar og andet ansvar for forurening og anden indvirkning på miljøet og for Inatsisartutlovens regler om erstatning for miljøskader.

 

Definitioner

 

  § 5.  Ved mineraler forstås mineraler som defineret i Inatsisartutlov om mineralaktiviteter.

  Stk. 2. Ved lokale mineralaktiviteter forstås aktiviteter, hvor den estimerede udgift til tredjemands gennemførelse af nedlukningsplanen, jf. § 25, udgør højst 250.000 kr. eksklusive transportomkostninger.

  Stk. 3.  Ved fastboende forstås en person med fast bopæl i Grønland og fuld skattepligt til Grønland i de forudgående 5 år, jf. dog § 7, stk. 5.

 

Kapitel 2

Indsamling, brydning og udførsel af mineraler uden tilladelse og guidede ture

 

  § 6.  Aktiviteter der udføres efter dette kapitel, er underlagt de almindeligt gældende miljøbeskyttelsesregler i Inatsisartutlov om beskyttelse af miljøet og naturbeskyttelsesregler i Landstingslov om naturbeskyttelse.

  Stk. 2.  Adgangen til at indsamle, bryde eller udføre mineraler efter dette kapitel omfatter ikke mineraler, der er forbud mod at udnytte efter Inatsisartutlov om forbud mod forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af uran mv.

 

  § 7.  En fastboende kan, med respekt for anden lovgivning, uden tilladelse dertil, foretage indsamling af løstliggende mineraler samt brydning af mineraler med håndholdte hjælpemidler jf. dog §§ 6 og 10.

  Stk. 2.  Ved brydning efter stk. 1 må der ikke etableres skakter eller gruber, vertikalt eller horisontalt, med en dybde på mere end 1 meter målt i forhold til terrænet.

  Stk. 3.  En fastboende, der udfører aktiviteter efter stk. 1, kan ikke derved opnå rettigheder over det område, hvori aktiviteterne udføres.

  Stk. 4.  En fastboende kan uden eksportgodkendelse udføre mineraler.

  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan efter ansøgning bestemme, at en person, der ikke er fastboende, kan omfattes af stk. 1-4, når det skønnes rimeligt ud fra personens tilknytning til Grønland, og personen tillige har opholdt sig uden for Grønland af uddannelsesmæssige årsager eller lignende.

 

  § 8.  En person, der har opholdt sig i Grønland de forudgående 3 måneder, og som ikke er fastboende i Grønland, jf. § 5, stk. 3, kan foretage ikke-erhvervsmæssig indsamling af løstliggende mineraler op til 1 kg i et kalenderår, jf. dog §§ 6 og 10.

  Stk. 2.  En ikke-fastboende person, der har opholdt sig i Grønland de forudgående 3 måneder, kan uden eksportgodkendelse udføre følgende:

1)  Mineraler indsamlet efter stk. 1, dog højst 1 kg i et kalenderår.

2)  Mineraler udover grænseværdien i stk. 1, hvis mineralerne er købt af en fastboende, og købet kan dokumenteres.

 

  § 9.  En person, der ikke er fastboende, jf. § 5, stk. 3, og som ikke har opholdt sig i Grønland de forudgående 3 måneder, må ikke foretage indsamling eller brydning af mineraler, jf. dog § 11.

  Stk. 2.  En person, der ikke er fastboende, jf. § 5, stk. 3, og som ikke har opholdt sig i Grønland de forudgående 3 måneder, må kun foretage udførsel af mineraler, hvis personen er meddelt en eksportgodkendelse dertil, jf. dog stk. 3.

  Stk. 3.  En person, der ikke er fastboende, jf. § 5, stk. 3, og som ikke har opholdt sig i Grønland de forudgående 3 måneder, må uden eksportgodkendelse dertil foretage ikke-erhvervsmæssig udførsel af mineraler, hvis mineralerne er købt af en fastboende, og købet kan dokumenteres.

  Stk. 4.  En person, der ikke er fastboende, jf. § 5, stk. 3, kan dog uden eksportgodkendelse foretage udførsel af mineraler, der er indsamlet eller brudt i videnskabeligt øjemed.

  § 10.  Indsamling og brydning efter §§ 7 og 8 må ikke foretages i følgende områder:

1)  Områder omfattet af en udnyttelsestilladelse eller materialegodkendelse efter Inatsisartutloven.

2)  Områder omfattet af en udnyttelsestilladelse efter Inatsisartutlov om mineralaktiviteter.

3)  Områder omfattet af et kommissorium efter Inatsisartutlov om mineralaktiviteter § 44, efter kommissoriet er sendt i offentlig høring.

4)  Et geologisk fredet område.

  Stk. 2.  Ved brydning af mineraler efter § 7, i et område omfattet af en efterforskningstilladelse efter Inatsisartutlov om mineralaktiviteter, må mineraler omfattet af efterforskningstilladelsen alene brydes som biprodukt.

  Stk. 3.  Indsamling og brydning efter §§ 7 og 8 i områder omfattet af en efterforskningstilladelse efter Inatsisartutlov om mineralaktiviteter, skal udføres med respekt for aktiviteter der udføres efter efterforskningstilladelsen.

  Stk. 4.  Indsamling og brydning efter stk. 1 og 2 kan dog finde sted i områder omfattet af stk. 1, nr. 1-3, og stk. 2, hvis indsamleren kan dokumentere en skriftlig gyldig aftale herom med rettighedshaveren til tilladelsen eller godkendelsen.

 

§ 11.  En fastboende person, jf. § 5, stk. 3, kan uden tilladelse dertil gennemføre guidede ture for fastboende og ikke-fastboende for at fremvise mineraler og geologi.

  Stk. 2.  Under guidede ture efter stk. 1 må ikke-fastboende, uanset bestemmelserne i §§ 8 og 9, foretage indsamling og brydning af mineraler i samme omfang som fastboende.

  Stk. 3.  Hvis ikke-fastboende ønsker at udføre mineraler, der er indsamlet eller brudt under en guidet tur efter stk. 1, finder bestemmelserne herom i §§ 8 og 9 anvendelse.

  Stk. 4.  Ture efter stk. 1 kan ikke omfatte følgende områder:

1)  Områder omfattet af en udnyttelsestilladelse eller materialegodkendelse efter Inatsisartutloven.

2)  Områder omfattet af en udnyttelsestilladelse efter Inatsisartutlov om mineralaktiviteter.

3)  Områder omfattet af et kommissorium efter Inatsisartutlov om mineralaktiviteter § 44, efter kommissoriet er sendt i offentlig høring.

4)  Et geologisk fredet område.

  Stk. 5.  Ture efter stk. 1 kan dog finde sted i områder omfattet af stk. 2, nr. 1-3, hvis indsamleren kan dokumentere en skriftlig aftale herom med rettighedshaveren til tilladelsen eller godkendelsen.

 

§ 12.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om indsamling, brydning og udførsel af mineraler efter dette kapitel og forhold i forbindelse dermed, herunder om bestemte mineraler, bestemte hjælpemidler og bestemte områder.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om, at salg eller udførsel af bestemte mineraler ikke må finde sted, før mineralerne er værdisat.

 

Kapitel 3

Tilladelse med eneret til lokale mineralaktiviteter og overgangen til en udnyttelsestilladelse efter Inatsisartutlov om mineralaktiviteter

 

  § 13.  Naalakkersuisut kan for et nærmere afgrænset område på nærmere fastsatte vilkår meddele en tilladelse med eneret til lokale mineralaktiviteter. Tilladelsen omfatter både efterforskning og udnyttelse af alle mineraler undtagen mineraler, der er forbud mod at udnytte efter Inatsisartutlov om forbud mod forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af uran mv.

  Stk. 2.  Tilladelsen giver rettighedshaver ret til udførsel af mineraler udnyttet efter tilladelsen, jf. dog § 20, stk. 3.

 

  § 14.  Rettighedshaveren til en tilladelse efter dette kapitel skal ved modtagelse af tilladelsen og i hele tilladelsesperioden være registreret som erhvervsdrivende med hjemsted i Grønland efter Inatsisartutlov om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister. Endvidere skal rettighedshaveren være registreret som et af følgende:

1)  Aktieselskab med hjemsted i Grønland,

2)  anpartsselskab med hjemsted i Grønland, eller

3)  enkeltmandsvirksomhed med hjemsted i Grønland.

  Stk. 2.  Den bestemmende indflydelse i selskabet skal ved tilladelsens meddelelse til rettighedsmodtageren og i hele tilladelsesperioden udøves af fysiske personer, der opfylder samtlige af de følgende krav:

1)  Personen skal have folkeregisteradresse i Grønland, samt have opfyldt dette krav i mindst de forudgående 5 år.

2)  Personen skal være fuldt skattepligtig til Grønland, samt have opfyldt dette krav i mindst de forudgående 5 år.

3)  Personen skal være myndig.

Stk. 3.  Naalakkersuisut kan helt eller delvist fravige stk. 2, nr. 1 og 2, når det skønnes rimeligt ud fra personens tilknytning til Grønland, og når personen har opholdt sig uden for Grønland af uddannelsesmæssige årsager eller lignende.

  Stk. 4.  En rettighedshaver kan være meddelt op til 5 tilladelser i et kalenderår. Ingen kan have bestemmende indflydelse i flere end 5 rettighedshaverselskaber samtidigt.

  Stk. 5.  Rettighedshaveren skal i hele tilladelsesperioden have den nødvendige sagkundskab og finansielle kapacitet til at udføre aktiviteterne efter tilladelsen og opfylde forpligtelserne vedrørende tilladelsen og aktiviteterne efter tilladelsen.

 

  § 15.  En tilladelse til lokale mineralaktiviteter meddeles for en tilladelsesperiode på 5 år.

  Stk. 2.  Tilladelsesperioden løber fra meddelelsen af tilladelsen. Ansøgningsåret regnes som år 1. Hvis tilladelsen meddeles den 1. oktober eller senere i et kalenderår, regnes det følgende kalenderår dog som år 1 i tilladelsesperioden.

  Stk. 3.  Rettighedshaveren har ret til forlængelse af tilladelsen, hvis rettighedshaveren har:

1)  påbegyndt udførelse af aktiviteter vedrørende udnyttelse af mineraler eller andre kommercielle aktiviteter, og

2)  opfyldt alle forpligtelser vedrørende tilladelsen.

  Stk. 4.  Tilladelsesperioden forlænges første gang med en periode på 5 år. Tilladelsesperioden forlænges derefter hver gang med en periode på 3 år. Hvis rettighedshaver ved udløbet af en forlænget tilladelsesperiode opfylder kravene i stk. 3 nr. 1-2, har rettighedshaveren ret til en ny forlængelse.

Stk. 5.  Ansøgning om forlængelse skal være Naalakkersuisut i hænde inden tilladelsesperioden udløber.

Stk. 6.  Ændrede tilladelsesvilkår kan fastsættes ved hver forlængelse til en længere samlet tilladelsesperiode end 10 år.

  Stk. 7.  Den samlede tilladelsesperiode kan ikke være længere end 30 år.

 

  § 16.  En tilladelse til lokale mineralaktiviteter ophører, når tilladelsesperioden udløber, eller tilladelsen bortfalder, tilbagekaldes af Naalakkersuisut eller tilbageleveres fra rettighedshaveren til Naalakkersuisut efter Naalakkersuisuts godkendelse deraf.

Stk. 2.  Ved tilladelsens ophør skal rettighedshaveren have:

1)  Afsluttet udnyttelsen og udførelsen af aktiviteter efter tilladelsen,

2)  gennemført en eventuel nedlukningsplan,

3)  afsluttet udførelsen af nedlukningsaktiviteterne, og

4)  opfyldt alle andre nedlukningsforpligtelser end eventuelle forpligtelser vedrørende efterfølgende overvågning af miljøforhold med videre og andre efterfølgende aktiviteter og foranstaltninger.

 

  § 17.  Tilladelsesområdet for en tilladelse til lokale mineralaktiviteter fastsættes for et areal på 1 kvadratkilometer.
Stk. 2.  Tilladelsesområdet kan ikke omfatte følgende områder:

1)  Område omfattet af en udnyttelsestilladelse eller materialegodkendelse efter Inatsisartutloven.

2)  Område omfattet af en tilladelse med eneret efter Inatsisartutlov om mineralaktiviteter.

3)  Et geologisk fredet område.

 

  § 18.  En tilladelse til lokale mineralaktiviteter fritager for opfyldelse af krav om arealtildeling i og uden for tilladelsesområdet til bygninger og anlæg godkendt af Naalakkersuisut.

 

  § 19.  Efterforskning og udnyttelse af mineraler må uden forudgående godkendelse udføres ved anvendelse af håndholdte hjælpemidler. Andre aktiviteter skal inden påbegyndelsen godkendes efter reglerne i kapitel 4.

 

  § 20.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om et højeste antal tilladelser efter dette kapitel.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og træffe afgørelse om, at et nærmere afgrænset område skal reserveres til lokale mineralaktiviteter.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om, at salg eller udførsel af bestemte mineraler ikke må finde sted, før mineralerne er værdisat.

 

  § 21.  Hvis rettighedshaveren efter en tilladelse til lokale mineralaktiviteter har påvist og afgrænset en udnyttelig forekomst af mineraler, som rettighedshaveren vil udnytte, og har opfyldt alle forpligtelser vedrørende tilladelsen og aktiviteter efter tilladelsen, har rettighedshaveren ret til at få meddelt en tilladelse til udnyttelse af mineralerne efter Inatsisartutlov om mineralaktiviteter og andre bestemmelser og vilkår derom.

  Stk. 2. Naalakkersuisut træffer afgørelse om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

  Stk. 3.  Ved meddelelse af en ny tilladelse efter stk. 1, tilbagekaldes tilladelsen til lokale mineralaktiviteter for samme område. Naalakkersuisut kan fastsætte vilkår om, at rettighedshaverens forpligtelser til nedlukning, efterfølgende overvågning af miljøforhold m.v. ikke skal gennemføres forud for overgangen, men at forpligtelsen dertil overdrages til rettighedshaveren efter den nye tilladelse.

 

  § 22.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår om, at rettighedshaveren til en tilladelse til lokale mineralaktiviteter skal indlevere:

1)  Rapporter om aktiviteter udført efter tilladelsen og resultaterne deraf.

2)  Kopier af rapporter, opgørelser, regnskaber og andre dokumenter og data om aktiviteterne, resultaterne deraf og prøver derfra og rettighedshaverens fortolkninger, konklusioner og anbefalinger derom.

Stk. 2.  Rettighedshaverens indleveringer efter stk. 1 er fortrolige i 5 år fra tidsfristen for indleveringen. Fortroligheden bortfalder dog i alle tilfælde ved tilladelsens ophør.

Stk. 3.  Naalakkersuisut kan i fortrolighedsperioden offentliggøre generelle oplysninger om de fortrolige rapporteringer, data, prøver og fortolkninger, konklusioner og anbefalinger med videre. Naalakkersuisut skal inden en offentliggørelse af sådanne generelle oplysninger sende oplysningerne til rettighedshaveren og oplyse rettighedshaveren om, at rettighedshaveren kan sende bemærkninger dertil og en eventuel begrundet indsigelse mod offentliggørelsen af alle eller nogle af oplysningerne inden for en fastsat rimelig tidsfrist på mindst 14 kalenderdage. Hvis rettighedshaveren inden for tidsfristen sender en indsigelse mod offentliggørelse af alle eller nogle af oplysningerne, og hensynet til rettighedshaverens interesse i fortrolighed findes at overstige Naalakkersuisuts interesse i offentliggørelse af de omhandlede oplysninger, offentliggør Naalakkersuisut ikke disse oplysninger.

  Stk. 4.  Når fortrolighedsperioden er ophørt, har både rettighedshaveren og Grønlands Selvstyre ejendomsret til og ret til frit at råde over og anvende de indleverede rapporteringer, resultater, data, prøver og fortolkninger, konklusioner og anbefalinger med videre.

  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser og vilkår om forholdene nævnt i stk. 1-4, herunder om rapporternes format, indhold og indlevering på bestemte tidspunkter og ved udførelse af bestemte aktiviteter og indtrædelse af bestemte begivenheder eller forhold og om Naalakkersuisuts mulighed for offentliggørelse af generelle oplysninger om bestemte aktiviteter, resultater, begivenheder og forhold.

 

Kapitel 4

Godkendelser, nedlukning af aktiviteter og sikkerhedsstillelse med videre

 

  § 23.  En rettighedshaver til en tilladelse til lokale mineralaktiviteter, der vil foretage udnyttelse med andet end håndholdte hjælpemidler, skal udarbejde:

1)  en plan for udnyttelsen og dermed forbundne aktiviteter og foranstaltninger med videre (en udnyttelsesplan) jf. § 24, og

2)  en plan for aktiviteter og foranstaltninger med videre i forbindelse med nedlukning af udnyttelsen og nedlukning af eventuelle anlæg med videre (en nedlukningsplan) jf. § 25.

  Stk. 2.  Planerne skal være godkendt af Naalakkersuisut, inden rettighedshaveren begynder at udføre udnyttelse eller aktiviteter som forberedelse dertil eller i forbindelse dermed.

Stk. 3.  Naalakkersuisut kan i en godkendelse efter stk. 2 fastsætte vilkår, herunder vilkår om varetagelse af sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige, miljømæssige og andre relevante hensyn, herunder vilkår om overvågning i en periode efter nedlukningen.

  Stk. 4.  Foranstaltninger i forbindelse med midlertidig indstilling af udnyttelsesvirksomhed skal inden iværksættelse godkendes af Naalakkersuisut.

  Stk. 5.  Større eller væsentlige aktiviteter, herunder boringer, nedsænkning af skakter og indsættelse af stoller med videre, skal inden iværksættelse godkendes af Naalakkersuisut i hvert enkelt tilfælde.

  Stk. 6.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår om, at bestemte aktiviteter ikke skal godkendes.

 

  § 24.  En udnyttelsesplan skal indeholde en plan for rettighedshaverens udnyttelse af mineraler og aktiviteter og foranstaltninger i forbindelse dermed efter en tilladelse til lokale mineralaktiviteter. En udnyttelsesplan skal blandt andet omfatte de følgende forhold, i det omfang det er relevant:

1)  Etablering, drift og anvendelse af udnyttelsesanlæg, andre anlæg og bygninger med videre.

2)  Udnyttelse, forarbejdning, opbevaring, transport og salg af mineraler.

3)  Aktiviteter og forhold vedrørende sikkerhed, sundhed, miljø, ressourceudnyttelse og samfundsmæssig bæredygtighed.

  Stk. 2.  Når ændrede forhold gør det nødvendigt, eller Naalakkersuisut træffer afgørelse derom, skal rettighedshaveren indlevere og opnå Naalakkersuisuts godkendelse af en opdateret udnyttelsesplan.

 

  § 25.  En nedlukningsplan skal indeholde en plan for rettighedshaverens ophør med og nedlukning af udnyttelsen af mineraler og aktiviteter og foranstaltninger i forbindelse dermed efter en tilladelse til lokale mineralaktiviteter. En nedlukningsplan skal blandt andet omfatte de følgende forhold, i det omfang det er relevant:

1)  Ophør med og nedlukning af udnyttelse, forarbejdning, opbevaring, transport og salg af mineraler og aktiviteter og forhold i forbindelse dermed.

2)  Fjernelse af alle udnyttelsesanlæg, andre anlæg og bygninger.

3)  Fjernelse fra tilladelsesområdet og andre berørte områder af alle ting, materialer, stoffer og affald med videre anvendt, skabt eller udledt i forbindelse med udnyttelse, forarbejdning, opbevaring, transport eller salg af mineraler eller andre aktiviteter efter tilladelsen.

4)  Oprydning og relevant genopretning af natur med videre i tilladelsesområdet og andre berørte områder.

5)  Overvågning af relevante forhold efter gennemførelsen af ophøret med og nedlukningen af aktiviteterne efter tilladelsen med videre, i det omfang og i den periode det er relevant med overvågning.

6)  Sikkerhedsstillelse for opfyldelse af rettighedshaverens forpligtelser efter Inatsisartutloven, tilladelsen og udnyttelsesplanen med videre vedrørende ophøret med og nedlukningen af aktiviteterne og efterfølgende overvågning med videre.

7)  Estimeret udgift til tredjemands gennemførelse af nedlukningsplanen.

  Stk. 2.  Når ændrede forhold gør det nødvendigt, eller Naalakkersuisut træffer afgørelse derom, skal rettighedshaveren indlevere, og opnå Naalakkersuisuts godkendelse af, en opdateret nedlukningsplan.

 

  § 26.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår om, at rettighedshaver skal stille og opretholde sikkerhed for opfyldelsen af sine forpligtelser efter Inatsisartutloven, bestemmelser og vilkår fastsat efter Inatsisartutloven, tilladelsen, aktivitetsplaner, godkendelserne af planerne, aktivitetsgodkendelser og afgørelser truffet af Naalakkersuisut.

  Stk. 2.  Når ændrede forhold gør det nødvendigt, eller Naalakkersuisut træffer afgørelse derom, skal rettighedshaveren snarest muligt ændre sikkerhedsstillelsen efter stk. 1 og opnå Naalakkersuisuts godkendelse af den ændrede sikkerhedsstillelse og sikkerhed.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser og vilkår og træffe afgørelse om sikkerhedsstillelse og sikkerhed efter stk. 1 og 2.

 

  § 27.  Rettighedshaver skal i hele tilladelsesperioden løbende:

1)  Fjerne anlæg og bygninger med videre, som er etableret af rettighedshaveren, og som ikke anvendes af rettighedshaveren.

2)  Foretage oprydning og relevant genopretning af natur med videre i de berørte områder, i det omfang det er muligt, medmindre andet godkendes af Naalakkersuisut.

3)  Sikre at aktiviteter udføres under hensyntagen til mennesker og dyrs færden i området.

  Stk. 2.  Hvis rettighedshaver ikke efterkommer et påbud fra Naalakkersuisut om gennemførelse af aktiviteterne efter stk. 1, kan Naalakkersuisut gennemføre disse for rettighedshaverens regning og risiko.

  Stk. 3.  Hvis rettighedshaver ikke efterkommer et påbud fra Naalakkersuisut om gennemførelse af aktiviteterne efter stk. 1, kan Naalakkersuisut meddele andre virksomheder og personer påbud om at fjerne anlæg og bygninger med videre, som tilhører de pågældende virksomheder og personer, i det omfang aktiverne er blevet anvendt ved udførelsen af aktiviteter efter tilladelsen eller godkendelsen og befinder sig i de berørte områder. Hvis påbuddet ikke efterkommes, kan Naalakkersuisut fjerne anlæg og bygninger med videre for personens eller virksomhedens regning og risiko.

 

  § 28. Naalakkersuisut kan tilbageholde rettighedshaverens aktiver, som fjernes efter § 27, stk. 2, indtil rettighedshaveren har opfyldt sine forpligtelser vedrørende tilladelsen og aktiviteterne efter tilladelse til lokale mineralaktiviteter.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan tilbageholde virksomheder eller personers aktiver, som fjernes efter § 27, stk. 3, indtil den pågældende virksomhed eller person har opfyldt sine forpligtelser overfor Naalakkersuisut vedrørende Naalakkersuisuts foranstaltninger udført efter § 27, stk. 3. 

  Stk. 3. Hvis den forpligtede efter stk. 1 eller 2 ikke indenfor en rimelig frist fastsat af Naalakkersuisut opfylder sine forpligtelser overfor Naalakkersuisut efter stk. 1 eller 2, kan Naalakkersuisut lade aktiverne bortsælge ved en offentlig auktion og anvende auktionssummen til opfyldelse af den forpligtedes forpligtelser efter stk. 1 eller 2.

  Stk. 4.  Inden afholdelse af en offentlig auktion efter stk. 3 skal den forpligtede efter stk. 1 eller 2 og så vidt mulig enhver anden, hvis rettigheder eller forpligtelser med hensyn til aktivet må antages at ville blive berørt af salget, underrettes om auktionen med mindst 2 ugers varsel, for så vidt vedkommendes bopæl er kendt.

  Stk. 5.  Ved offentlig auktion efter stk. 3 udbyder Naalakkersuisut de enkelte aktiver til salg på et auktionsmøde eller ved elektronisk auktion. Hvis Naalakkersuisut skønner, at der kan opnås et væsentligt højere bud på en ny auktion, kan Naalakkersuisut ved afslutningen af den pågældende auktion bestemme, at der skal afholdes en ny auktion.

  Stk. 6.  Den forpligtede efter stk. 1 eller 2 kan indenfor en rimelig frist fastsat af Naalakkersuisut forlange ny auktion mod straks at stille sikkerhed for betalingen af de omkostninger, der er forbundet dermed, for så vidt de ikke måtte blive dækket ved et højere bud. Det samme kan enhver anden, som ikke ved buddet opnår fuld dækning for sine rettigheder i forhold til aktivet.

  Stk. 7. Omkostningerne ved offentlig auktion efter stk. 3 afholdes af den forpligtede efter stk. 1 eller 2 og kan betales af auktionssummen forud for alle andre krav.

  Stk. 8.  Indkommer der ved auktionen et højere salgsprovenu, end der skal anvendes til betaling af auktionsomkostningerne, jf. stk. 7, Naalakkersuisuts krav, jf. stk. 1 eller 2, og andre rettigheder i forhold til aktivet, udbetales den resterende del af salgsprovenuet til ejeren af aktivet. Hvis ejeren af aktivet er ukendt, tilfalder den resterende del af salgsprovenuet landskassen.

 

Kapitel 5

Royalty

 

  § 29.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser eller vilkår for, at rettighedshaver efter en tilladelse til lokale mineralaktiviteter skal betale royalty, herunder blandt andet:

1)  Royalty beregnet på grundlag af de udnyttede mineraler (produktionsroyalty), herunder for eksempel deres vægt (vægtroyalty) eller deres rumfang (volumenroyalty).

2)  Royalty beregnet på grundlag af de udnyttede mineralers salgspris eller anden værdi ved salg (salgsroyalty).

3)  Royalty i form af en andel af det økonomiske udbytte ved rettighedshaverens virksomhed omfattet af tilladelsen (udbytteroyalty).

  Stk. 2. Er der fastsat royalty efter stk. 1, kan Naalakkersuisut godkende, at rettighedshaveren fritages for beskatning af den virksomhed, der er omfattet af tilladelsen, hvis:

1)  virksomheden dermed er pålagt royalty, der er mindst lige så byrdefuld, som beskatningen ville have været, og

2)  royalty fuldt ud er omfattet af § 7 i Lov om Grønlands Selvstyre.

 

Kapitel 6

Materialegodkendelse til udnyttelse af grus, sten og lignende mineraler

 

  § 30.  Naalakkersuisut kan for et nærmere afgrænset område på nærmere fastsatte vilkår meddele godkendelse til udnyttelse af grus, sten, sand og lignende mineraler til brug som byggematerialer eller anlægsmaterialer ved et byggeprojekt eller et infrastrukturprojekt i Grønland samt dermed forbundne aktiviteter.

  Stk. 2.  Tildeling af arealer i byer og bygder til brug for den i stk. 1 nævnte virksomhed meddeles af kommunalbestyrelsen efter reglerne i areallovgivningen.

 

  § 31.  Rettighedshaveren efter materialegodkendelse skal ved meddelelse af godkendelsen og i hele godkendelsesperioden være registreret som erhvervsdrivende i Grønland efter Inatsisartutlov om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister. Endvidere skal rettighedshaveren være registreret som et af følgende:

1)  Aktieselskab med hjemsted i Grønland.

2)  Anpartsselskab med hjemsted i Grønland.

3)  Enkeltmandsvirksomhed med hjemsted i Grønland.

4)  En kommune i Grønland.

 

  § 32.  Aktiviteter efter en materialegodkendelse skal udføres forsvarligt med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår om alle relevante forhold vedrørende godkendelsen og aktiviteterne efter godkendelsen i overensstemmelse med Inatsisartutlovens formål og andre bestemmelser, herunder at aktiviteter efter en materialegodkendelse kræver særskilt godkendelse, samt at bestemmelserne i kapitel 4 og 10 kan finde anvendelse.

 

  § 33.  Aktiviteter i henhold til en materialegodkendelse må ikke udføres i følgende områder:

1)  Områder omfattet af en udnyttelsestilladelse efter denne Inatsisartutlov,

2)  områder omfattet af en tilladelse med eneret efter Inatsisartutlov om mineralaktiviteter, eller

3)  et geologisk fredet område.

 

Kapitel 7

Udførsel af mineraler

 

  § 34.  Naalakkersuisut kan til en anden part end en rettighedshaver efter en tilladelse til lokale mineralaktiviteter meddele en godkendelse af, at den pågældende part udfører mineraler, der er udnyttet lovligt eller udtaget til test.

  Stk. 2.  En godkendelse jf. stk. 1 kan meddeles på nærmere fastsatte vilkår.

 

Kapitel 8

Miljøbeskyttelse, klimabeskyttelse og naturbeskyttelse

 

  § 35.  Inatsisartutlovens regler om miljø-, klima- og naturbeskyttelse skal medvirke til at værne om miljø, klima og natur, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyreliv og planteliv.

  Stk. 2.  Inatsisartutlovens regler om miljø-, klima- og naturbeskyttelse tilsigter at forebygge, begrænse og bekæmpe forurening og anden påvirkning af miljø, klima og natur fra aktiviteter, der kan:

1)  bringe menneskets sundhed i fare,

2)  skade dyreliv, planteliv eller naturværdier på eller i jorden eller havet eller i undergrunden,

3)  være til gene for den retmæssige udnyttelse af jorden, havet, undergrunden eller naturressourcer,

4)  forringe menneskets livsvilkår, eller

5)  forringe rekreative værdier eller aktiviteter.

  Stk. 3.  I forbindelse med det anførte i stk. 2 tilsigtes det særligt at:

1)  forebygge, begrænse og bekæmpe forurening af jord, hav, havbund, undergrund, vand, luft, skadelige indvirkninger på klimatiske forhold samt vibrationsulemper og støjulemper,

2)  begrænse anvendelse og spild af mineraler og andre ressourcer,

3)  fremme anvendelse af renere teknologi, og

4)  fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse.

 

  § 36.  Ved anvendelsen og administrationen af Inatsisartutlovens regler om miljø- klima- og naturbeskyttelse skal der lægges vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende anlæg, maskiner, udstyr, processer, teknologier, råvarer, stoffer og materialer, og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger. Ved denne vurdering skal der lægges særlig vægt på en forebyggende indsats gennem anvendelse af renere teknologi.

  Stk. 2.  Ved bedømmelsen af omfanget og arten af foranstaltninger til forebyggelse og imødegåelse af forurening skal der lægges vægt på de ydre omgivelsers beskaffenhed og forureningens sandsynlige virkning på disse og hele det kredsløb, som stoffer og materialer gennemløber, med henblik på at begrænse spild af ressourcer mest muligt.

 

  § 37. Enhver der vil påbegynde aktiviteter, der er omfattet af Inatsisartutloven, og som kan give anledning til forurening, skal vælge et sådant tidspunkt og sted for udøvelsen, at faren for forurening begrænses mest muligt. Ved valg af tidspunkt og sted for udøvelsen af aktiviteterne skal der tages hensyn til områdets natur og beskaffenhed, herunder den nuværende og planlagte fremtidige udnyttelse og til mulighederne for hensigtsmæssig bortskaffelse af spildevand, affald og andre forurenende stoffer og materialer.

  Stk. 2.  Enhver, der vil påbegynde, påbegynder eller udfører aktiviteter, der kan give anledning til forurening, skal træffe foranstaltninger, der kan forebygge og imødegå denne forurening, og tilrettelægge aktiviteternes etablering, indretning og drift på en sådan måde, at den i mindst muligt omfang medfører forurening, jf. § 36.

  Stk. 3. Enhver, der vil påbegynde, påbegynder eller udøver aktiviteter, der kan give anledning til forurening, skal sikre, at forurening, emissioner, affaldsfrembringelse og ressourceanvendelse begrænses bedst muligt ved valg, etablering og indretning af anlæg med videre, herunder maskiner, udstyr og eventuelle indkvarteringsfaciliteter. Det samme skal sikres ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved valg af efterforskningsprocesser, udnyttelsesprocesser, anvendelsesprocesser, arbejdsprocesser, råvarer, stoffer og materialer til brug i forbindelse med driften og procedurer for beredskab og forureningsbekæmpelse.

 

  § 38.  Når en virksomhed eller person har forpligtelser efter Inatsisartutloven vedrørende miljøbeskyttelse eller forebyggelse, begrænsning eller bekæmpelse af forurening, skal den pågældende ved opfyldelsen af forpligtelserne sikre og fremme anvendelse af den bedste tilgængelige teknik og de bedst mulige forureningsbekæmpende foranstaltninger, i det omfang dette er teknisk, praktisk og økonomisk muligt for den pågældende, jf. §§ 36 og 37.

  Stk. 2.  Når en virksomhed eller person efter Inatsisartutloven skal sørge for, at miljømæssige risici identificeres, vurderes og nedbringes så meget, som det er rimeligt praktisk muligt, skal den pågældende med hensyn til miljøbeskyttelse tillige sikre og fremme anvendelse af den bedste tilgængelige teknik og de bedst mulige forureningsbekæmpende foranstaltninger, i det omfang dette er teknisk, praktisk og økonomisk muligt for den pågældende, jf. stk. 1 og §§ 36 og 37.

  Stk. 3.  Forpligtelserne efter stk. 2 gælder også i følgende situationer:

1)  Når en virksomhed eller en person skal sørge for, at en anden part planlægger og udfører arbejde eller andre aktiviteter således, at miljømæssige risici identificeres, vurderes eller nedbringes så meget, som det er rimeligt praktisk muligt.

2)  Når en virksomhed eller en person skal sørge for, at der føres tilsyn med, at en anden part planlægger og udfører arbejde eller andre aktiviteter således, at miljømæssige risici identificeres, vurderes og nedbringes så meget, som det er rimeligt praktisk muligt.

3)  Når en virksomhed eller en person skal medvirke til, at miljømæssige risici identificeres, vurderes og nedbringes så meget, som det er rimeligt praktisk muligt.

4)  Når en arbejdsgiver eller en anden virksomhed eller en anden person skal sørge for, at en ansat person får nødvendig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet, så miljømæssige risici identificeres, vurderes og nedbringes så meget, som det er rimeligt praktisk muligt.

5)  Når en virksomhed eller en person skal sørge for, at miljømæssige risici fjernes eller nedbringes.

6)  Når en virksomhed eller en person skal sikre sig, at anlæg, indretninger, skibe eller andre fartøjer, herunder den pågældende genstands konstruktion, indretning og udstyr med videre, er i miljømæssig fuldt forsvarlig stand.

 

  § 39.  Ved afgørelser om meddelelse af godkendelse af en aktivitet eller etablering og drift af et anlæg, som er omfattet af Inatsisartutloven, lægges blandt andet vægt på hensynet til at:

1)  Undgå forringelse eller anden negativ påvirkning af miljømæssige, klimatiske og naturmæssige forhold.

2)  Undgå forringelse af naturen samt naturtyperne og levestederne for arterne i udpegede nationale og internationale naturbeskyttelsesområder og forstyrrelse af de arter, for hvilke områderne er udpeget.

 

  § 40. Hvis en aktivitet eller et anlæg, som er omfattet af Inatsisartutloven, må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljømæssige, klimatiske og naturmæssige forhold, kan en godkendelse kun meddeles på baggrund af en vurdering af aktivitetens eller anlæggets virkninger på miljømæssige, klimatiske og naturmæssige forhold, og efter at offentligheden og berørte myndigheder og organisationer har haft lejlighed til at udtale sig derom. Vurderingen sker efter reglerne for vurdering af virkninger på miljøet i kapitel 10.

  Stk. 2.  Hvis en aktivitet eller et anlæg, som er omfattet af Inatsisartutloven, må antages at kunne få væsentlige indvirkninger på et udpeget nationalt eller internationalt naturbeskyttelsesområde, kan en godkendelse kun meddeles på baggrund af en vurdering af aktivitetens eller anlæggets virkninger på lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. Hvis Naalakkersuisut anser det for hensigtsmæssigt, gives offentligheden lejlighed til at udtale sig om vurderingen af virkningerne på lokaliteten, inden en tilladelse eller godkendelse meddeles.

  Stk. 3.  I tilfældene, der er nævnt i stk. 1-2, kan en godkendelse kun meddeles, hvis aktiviteten eller anlægget ikke skader et nationalt eller internationalt naturbeskyttelsesområdes integritet, eller hvis væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art, gør det nødvendigt at udføre aktiviteten eller etablere og drive anlægget, jf. dog stk. 4.

  Stk. 4.  Hvis en aktivitet eller et anlæg må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på et nationalt eller internationalt naturbeskyttelsesområde med en prioriteret naturtype eller en prioriteret art, kan Naalakkersuisut i tilfældet, der er nævnt i stk. 3, kun meddele en godkendelse af aktiviteten eller anlægget, hvis det er nødvendigt af hensyn til menneskers sundhed, den offentlige sikkerhed eller opnåelse af væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller andre væsentlige samfundsinteresser gør det nødvendigt at udføre aktiviteten eller etablere og drive anlægget.

  Stk. 5.  Når Naalakkersuisut meddeler en godkendelse omfattet af stk. 3 eller 4, fastsætter Naalakkersuisut passende kompensationsforanstaltninger, herunder ved vilkår for godkendelsen. Udgifter til eventuelle kompensationsforanstaltninger dækkes af den, der har ansøgt om godkendelsen.

 

  § 41.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser og vilkår eller træffe afgørelser om miljø-, klima- og naturbeskyttelse og forholdene nævnt i §§ 35-40, herunder om anvendelse af nationale regler, aftaler eller retningslinjer vedrørende miljø-, klima- og naturbeskyttelse.

 

  § 42.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår om forhold vedrørende miljø, klima og natur i forbindelse med udførelse af aktiviteter omfattet af Inatsisartutloven i og uden for tilladelsesområdet og om andre aktiviteter og forhold omfattet af Inatsisartutloven.

 

Kapitel 9

Miljøskade og miljøansvar

 

  § 43.  Ved miljøskade forstås:

1)  Forurening af jord, hav, havbund og undergrund, vand eller luft.

2)  Forurening eller anden negativ påvirkning af klimatiske forhold.

3)  Anden betydelig negativ påvirkning eller betydelig forstyrrelse af naturen, herunder mennesker, fauna eller flora.

  Stk. 2.  Ved den ansvarlige efter dette kapitel forstås den, der udfører, leder eller kontrollerer udførelsen af en aktivitet omfattet af Inatsisartutloven.

 

  § 44.  Hvis den ansvarlige efter § 43, stk. 2, er en anden end rettighedshaveren efter en tilladelse eller en godkendelse vedrørende aktiviteten, er rettighedshaveren også ansvarlig for

aktiviteten. De 2 parter er da i fællesskab og hver for sig fuldt ud forpligtede og ansvarlige

efter reglerne i dette kapitel.

  Stk. 2.  Den, der efter stk. 1 er ansvarlig for en aktivitet, der har forårsaget eller medvirket til

en miljøskade eller overhængende fare for miljøskade, er ansvarlig for miljøskaden eller den

overhængende fare for en miljøskade. Det gælder, uanset hvordan miljøskaden eller den overhængende fare for miljøskaden er opstået, og selvom skaden eller den overhængende fare for skaden er opstået som følge af hændelige forhold.

 

  § 45.  Den ansvarlige for en overhængende fare for en miljøskade skal straks iværksætte

nødvendige forebyggende foranstaltninger, der kan afværge den overhængende fare for en

miljøskade og underrette Naalakkersuisut om faren og de iværksatte foranstaltninger.

  Stk. 2. Den ansvarlige for en miljøskade skal straks iværksætte ethvert praktisk gennemførligt tiltag, der kan begrænse skadens omfang og forhindre yderligere skade, og underrette Naalakkersuisut om skaden og tiltagene.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut fører tilsyn med, at forpligtelserne efter stk. 1 og 2 opfyldes og kan

meddele påbud om deres opfyldelse og foretagelse af foranstaltninger i forbindelse dermed.

 

  § 46.  Naalakkersuisut kan meddele påbud om, at den ansvarlige skal give oplysninger, der

har betydning for vurderingen af, om der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare

for en miljøskade. Naalakkersuisut kan blandt andet meddele påbud om, at den ansvarlige for

egen regning skal foretage undersøgelser, analyser, måling af stoffer eller materialer eller lignende med henblik på at klarlægge årsagen til og virkningen af en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade.

  Stk. 2. Påbud efter stk. 1 kan meddeles, uanset om den ansvarlige ikke har rådighed over

den ejendom eller det område, hvor der er påvist forurening, eller hvor aktiviteterne efter påbuddet skal udføres. I påbuddet kan fastsættes en pligt til retablering af den forurenede ejendom eller det forurenede område med videre.

Stk. 3.  Hvis den ansvarlige ikke har rådighed over ejendommen eller området, kan Naalakkersuisut meddele den, der har rådighed over ejendommen eller området påbud om at tåle, at den ansvarlige eller andre foretager undersøgelser eller retablering med videre.

  Stk. 4.  Påbud efter stk. 3 er bindende for den, der til enhver tid har rådighed over den ejendom eller det område, hvor aktiviteterne efter et påbud efter stk. 1 skal udføres.

 

  § 47. Hvis der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, som

er omfattet af reglerne i dette kapitel, træffer Naalakkersuisut afgørelse derom og om eventuelle foranstaltninger med videre efter reglerne i dette kapitel.

Stk. 2.  Naalakkersuisut offentliggør afgørelsen efter stk. 1 på Naalakkersuisuts hjemmeside eller på en anden passende måde. Offentliggørelse af en afgørelse efter stk. 1 om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, sker for den ansvarliges regning.

 

  § 48. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser og vilkår om miljøansvar, herunder om udmøntningen af bestemmelserne nævnt i dette kapitel.

 

Kapitel 10

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB) og miljøvurdering (VVM)

 

  § 49.  Hvis en aktivitet efter Naalakkersuisuts vurdering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, eller væsentlig indvirkning på samfundsmæssige forhold, skal ansøgeren eller rettighedshaveren indsende en projektbeskrivelse til Naalakkersuisut.

  Stk. 2.  På baggrund af projektbeskrivelsen indsendt efter stk. 1 afgør Naalakkersuisut, om rettighedshaver skal foretage en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM) og vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed (VSB). Bestemmelserne i og i medfør af Inatsisartutlov om mineralaktiviteter om forhold af relevans for VVM og VSB, herunder om redegørelser, forhøring og høring, finder i givet fald direkte anvendelse med de tilpasninger, som aktivitetens omfang tilsiger.

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om forholdene efter stk. 1 og 2.

 

  § 50. Hvis der ikke skal foretages en vurdering af virkningerne på miljøet og udarbejdes en VVM-redegørelse for aktiviteten, kan Naalakkersuisut bestemme, at der skal udarbejdes en vurdering af forebyggende tiltag (VFT) og en redegørelse herom (VFT-redegørelse). Bestemmelserne i og i medfør af Inatsisartutlov om mineralaktiviteter om VFT og VFT-redegørelse finder i givet fald direkte anvendelse med de tilpasninger, som aktivitetens omfang tilsiger.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om forholdene efter stk. 1 og 2.

 

Kapitel 11

Generelle forhold

 

  § 51.  Naalakkersuisut kan fastsætte vilkår eller træffe afgørelse om, at en tilladelse eller godkendelse bortfalder eller kan tilbagekaldes.

Stk. 2.  Rettighedshaveren kan ikke rette erstatningskrav eller andre krav mod Naalakkersuisut på grundlag af en tilbagekaldelse af tilladelsen eller godkendelsen eller tab som følge deraf.

 

  § 52.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser og vilkår om formkrav, procedurer m.v. for ansøgninger og øvrig indsendelse af materiale efter Inatsisartutloven, herunder bestemmelser om anvendelse af digitale løsninger.

  Stk. 2.  Tilladelsesdokumenter og godkendelsesdokumenter meddelt i medfør af Inatsisartutloven kan offentliggøres.

 

  § 53.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser og vilkår om mineraler, herunder om efterforskning, udnyttelse, indsamling, brydning, forarbejdning, opbevaring, forsikring, deponering, transport, handel, eksport, import, certificering og bortsalg af mineraler.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår om, at forarbejdning af og handel med bestemte mineraler kun må udføres efter en godkendelse meddelt af Naalakkersuisut.

 

  § 54.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår eller træffe afgørelser med henblik på at gennemføre eller anvende internationale aftaler eller regler om forhold, der er omfattet af Inatsisartutloven.

 

  § 55.  Naalakkersuisut fører tilsyn med rettighedshaveres og andres aktiviteter omfattet af Inatsisartutloven, herunder bestemmelser og vilkår fastsat efter Inatsisartutloven.

  Stk. 2.  Tilsynsmyndighedens medarbejdere har til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til alle dele af virksomheder og aktiviteter omfattet af Inatsisartutloven, i det omfang det er påkrævet for at gennemføre tilsynsopgaver.

 

  § 56.  Naalakkersuisut kan meddele påbud og forbud med henblik på at sikre overholdelse af Inatsisartutloven og bestemmelser og vilkår fastsat efter Inatsisartutloven.

  Stk. 2.  Påbud og forbud kan meddeles til rettighedshavere eller andre parter omfattet af Inatsisartutloven.

 

§ 57. Rettighedshavere og andre parter omfattet af Inatsisartutloven skal meddele alle oplysninger, som er fornødne for myndighedsbehandling af deres aktiviteter omfattet af Inatsisartutloven.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan til gennemførelse af myndighedsbehandlingen pålægge rettighedshavere og andre at indsende oplysninger på den måde og i den form, som Naalakkersuisut finder nødvendig.

 

  § 58.  En direkte eller indirekte overdragelse af en tilladelse eller godkendelse efter Inatsisartutloven er uden retsvirkning i forhold til tilladelsen og Inatsisartutloven, medmindre overdragelsen er godkendt af Naalakkersuisut.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte vilkår for en godkendelse efter stk. 1, herunder vedrørende kravene til en rettighedshaver ved gennemførelsen af overdragelsen og i hele den resterende del af tilladelses- eller godkendelsesperioden.

  Stk. 3.  Tilladelser og godkendelser er undtaget fra retsforfølgning. En retsforfølgning mod en tilladelse eller godkendelse er uden retsvirkning.

 

  § 59.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser og vilkår om, at en ansøger, en rettighedshaver eller andre omfattet af Inatsisartutloven skal betale et beløb til dækning af Naalakkersuisuts udgifter i forbindelse med myndighedsbehandling efter Inatsisartutloven.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan opkræve betalingen af beløbene som gebyrer eller udgiftsrefusion.

Stk. 3.  Hvis en rettighedshaver eller en anden part omfattet af Inatsiartutloven ikke har betalt et skyldigt beløb på 100.000 kr. eller mere til dækning af Naalakkersuisuts udgifter i forbindelse med sagsbehandling og anden myndighedsbehandling efter Inatsisartutloven, jf. stk. 1, kan Naalakkersuisut indstille behandling og afgørelse af enhver sag vedrørende rettighedshaveren eller den anden part, indtil rettighedshaveren eller den anden part har betalt ethvert skyldigt beløb til Naalakkersuisut. Naalakkersuisut kan i et sådant tilfælde også meddele et påbud til rettighedshaveren eller den anden part omfattet af Inatsisartutloven om at indstille sine aktiviteter efter tilladelsen eller Inatsisartutloven, indtil rettighedshaveren eller den anden part har betalt ethvert skyldigt beløb til Naalakkersuisut.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser og vilkår om stk. 2 og 3.

 

  § 60.  Naalakkersuisut kan i nødvendigt omfang tillade, at der gennemføres ekspropriation af ejendom for at kunne udføre aktiviteter efter Inatsisartutloven.
Stk. 2.  Ekspropriation efter stk. 1 udføres efter reglerne i Landstingslov om ekspropriation.

 

  § 61.  Naalakkersuisut kan bestemme, at myndighedsopgaver efter Inatsisartutloven varetages af andre offentlige myndigheder eller private parter i nærmere bestemt omfang.

  Stk. 2.  Medmindre andet bestemmes i bemyndigelsen, har de bemyndigede offentlige myndigheder eller private parter og deres medarbejdere samme beføjelser, som Naalakkersuisut og Naalakkersuisuts ansatte ville have ved varetagelsen af den pågældende opgave.

 

Kapitel 12

Erstatningsansvar og forsikring

 

  § 62.  En rettighedshaver efter en tilladelse eller godkendelse efter Inatsisartutloven skal erstatte skader, der forvoldes ved virksomhed eller aktiviteter omfattet af tilladelsen, også selvom skaderne er hændelige.

  Stk. 2.  Erstatningen efter stk. 1 kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte ved forsæt eller grov uagtsomhed har medvirket til skaden.
  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan for en tilladelse eller godkendelse fastsætte bestemmelser og vilkår om, at:

1)  rettighedshaverens erstatningsansvar skal være omfattet af en forsikring eller anden form for sikkerhedsstillelse, og at rettighedshaverens aktiviteter og forhold i forbindelse dermed skal være omfattet af andre relevante forsikringer.

2)  en rettighedshavers aftaleparters erstatningsansvar skal være omfattet af en forsikring eller en anden form for sikkerhedsstillelse, i det omfang aftaleparternes ydelser og aktiviteter anvendes ved udførelsen af aktiviteter efter tilladelsen.

 

  § 63.  Inatsisartutlovens regler om erstatning for miljøskader gælder for skade, der forvoldes ved forurening af jord, hav, havbund, undergrund, vand eller luft som led i aktiviteter omfattet af Inatsisartutloven.

  Stk. 2.  Inatsisartutlovens regler om erstatning for miljøskader gælder tilsvarende for forurening og anden negativ påvirkning af klimatiske forhold eller naturen og forstyrrelser ved støj, rystelser, varme, lys eller lignende.

 

  § 64.  Efter reglerne i § 63 og §§ 65-68 erstattes følgende skade:

1)  Personskade og tab af forsøger.

2)  Tingskade.

3)  Andet formuetab.

4)  Rimelige omkostninger til:

a)  foranstaltninger til forebyggelse og afværgelse af skade,

b)  genopretning af miljøet og naturen, og

c)  afbødning og neutralisering af forurening og anden negativ påvirkning af miljøet, klimatiske forhold og naturen.

 

  § 65.  Den, der er ansvarlig for en miljøskade efter § 44, og som forårsager en forurening i forbindelse med en aktivitet omfattet af Inatsisartutloven, skal erstatte den skade, som forureningen medfører, selvom skaden er hændelig. Hvis den pågældende er en anden end rettighedshaveren efter en tilladelse eller en godkendelse vedrørende aktiviteten, er rettighedshaveren også ansvarlig for aktiviteten. De 2 parter er da i fællesskab og hver for sig fuldt ud forpligtede og ansvarlige efter reglerne i stk. 2-4 og §§ 66-68.

  Stk. 2.  Ansvar efter stk. 1 indtræder ikke, hvis den ansvarlige beviser, at miljøskaden og forureningen alene er forårsaget af aktiviteter udført i overensstemmelse med ufravigelige forskrifter, der er fastsat af en offentlig myndighed, medmindre forskrifterne følger af påbud, instrukser, afgørelser eller vilkår, som skyldes den ansvarliges egne aktiviteter eller forhold.

  Stk. 3.  Erstatning for personskade eller tab af forsørger kan nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte eller afdøde forsætligt har medvirket til skaden. Erstatningen kan endvidere nedsættes og i særlige tilfælde bortfalde, hvis skadelidte eller afdøde ved grov uagtsomhed har medvirket til skaden.

  Stk. 4.  Erstatning kan i andre tilfælde nedsættes eller bortfalde, hvis skadelidte forsætligt eller ved grov uagtsomhed har medvirket til skaden.

 

  § 66.  En aftale om fravigelse af Inatsisartutlovens regler om erstatning for miljøskader er ugyldig, hvis aftalen er indgået før en skades indtræden, og fravigelsen er til ugunst for skadelidte.

  Stk. 2.  Reglen i stk. 1 gælder ikke for en aftale mellem den ansvarlige og en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, i det omfang aftalen vedrører aftaleparternes indbyrdes forhold. I det omfang en sådan aftale direkte eller indirekte vedrører aftaleparternes forhold til andre parter, gælder reglen i stk. 1.

 

  § 67.  Reglerne om erstatning for miljøskader i dette kapitel begrænser ikke skadelidtes adgang til erstatning efter de almindelige regler om erstatning i eller uden for kontrakt eller andre regler i Inatsisartutloven eller anden lovgivning.

 

  § 68.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere bestemmelser om erstatning for miljøskader og forholdene nævnt i dette kapitel, herunder om anvendelse af nationale eller internationale regler, aftaler eller retningslinjer vedrørende erstatning for miljøskader.

 

Kapitel 13

Rekurs og domstolsprøvelse

 

  § 69.  Er en afgørelse om forhold omfattet af Inatsisartutloven truffet af en styrelse, kan klage over afgørelsen indbringes for Naalakkersuisut.

  Stk. 2.  Klagefristen, jf. stk. 1, er 6 uger. Klagefristen regnes fra dagen for meddelelsen, hvis afgørelsen er meddelt til en part, og fra dagen for offentliggørelse, hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

  Stk. 3.  En klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Snarest muligt efter klagefristens udløb sender myndigheden klagen og myndighedens afgørelse og bemærkninger til klagen til Naalakkersuisut.

  Stk. 4.  En klage over en tilladelse, godkendelse, dispensation, påbud eller forbud har ikke opsættende virkning, medmindre Naalakkersuisut bestemmer andet.

  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om, at bestemte tilladelser, godkendelser og dispensationer ikke må udnyttes inden for klagefristen.

 

  § 70.  En afgørelse om forhold omfattet af Inatsisartutloven kan kun indbringes for domstolene inden for en frist på 1 år.

  Stk. 2.  Fristen, jf. stk. 1, regnes fra dagen for meddelelsen af afgørelsen til en part, hvis afgørelsen er meddelt til en part. Fristen regnes dog altid fra dagen for offentliggørelsen, hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Hvis fristen udløber på en lørdag, en søndag eller en helligdag, forlænges fristen til den første følgende hverdag.
Stk. 3.  Indbringelse for domstolene har ikke opsættende virkning, medmindre Naalakkersuisut bestemmer andet.
Stk. 4.  En afgørelse, der indbringes for domstolene, skal indbringes for Retten i Grønland som 1. instans.

 

  § 71.  Retten til at indbringe en sag for domstolene efter § 70 består efter tilladelsens ophør, herunder tilladelsens udløb, bortfald eller tilbagekaldelse af Naalakkersuisut eller rettighedshaverens tilbagelevering af tilladelsen efter Naalakkersuisuts godkendelse deraf.

 

Kapitel 14

Sanktioner og konfiskationer

 

  § 72.  Naalakkersuisut kan pålægge daglige eller ugentlige tvangsbøder til de følgende:

1)  Den, der undlader at give de oplysninger rettidigt, som denne skal afgive, eller som Naalakkersuisut kan kræve afgivet efter § 22, stk. 1, § 24, stk. 2, § 25, stk. 2, § 26, stk. 2, § 49, stk. 1 og 2, § 50, stk. 1, og § 57, stk. 1.

2)  Den, der undlader at efterkomme et påbud eller et forbud meddelt efter § 56, stk. 1, eller § 59, stk. 3.

3)  Den, der undlader at stille sikkerhed rettidigt efter § 26, stk. 2.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter nærmere bestemmelser om størrelsen af tvangsbøder, som kan pålægges efter stk. 1.

 

  § 73.  Medmindre højere foranstaltning er forskyldt efter den øvrige lovgivning, sanktioneres med bøde den, der udfører aktiviteter som nævnt i § 6, § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1-2, § 10, stk. 1-3, § 11, stk. 1, § 30, stk. 1, eller § 34, stk. 1, uden tilladelse dertil eller godkendelse deraf efter Inatsisartutlovens bestemmelser derom.

Stk. 2.  Medmindre højere foranstaltning er forskyldt efter den øvrige lovgivning, sanktioneres med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt:

1)  Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som en myndighed har krav på efter Inatsisartutloven eller efter bestemmelser eller vilkår fastsat efter Inatsisartutloven.

2)  Overtræder bestemmelser eller vilkår for tilladelser eller godkendelser meddelt efter Inatsisartutloven eller bestemmelser fastsat efter Inatsisartutloven.

3)  Undlader at efterkomme påbud eller forbud meddelt af Naalakkersuisut efter § 56, stk. 1, eller § 59, stk. 3, eller bestemmelser eller vilkår for tilladelser eller godkendelser meddelt efter Inatsisartutloven eller bestemmelser fastsat efter Inatsisartutloven.

Stk. 3.  I bestemmelser fastsat efter Inatsisartutloven kan det bestemmes, at den, der overtræ¬≠der bestemmelserne, kan sanktioneres med bøde eller andre foranstaltninger efter Kriminallov for Grønland.

Stk. 4.  Er overtrædelsen begået af en virksomhed, som helt eller delvist ejes af Grønlands Selvstyre, staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, som er omfattet af Inatsisartutlov om den kommunale styrelse, et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges virksomheden med videre et kriminalretligt ansvar. Tilsvarende gælder, hvis overtrædelsen er begået af Grønlands Selvstyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, som er omfattet af Inatsisartutlov om den kommunale styrelse.

Stk. 5.  En sag om foranstaltninger efter stk. 1-2 eller bestemmelser eller vilkår fastsat efter stk. 3 kan søges afgjort ved administrativt bødeforlæg, hvis overtrædelsen er klar, ukompliceret og uden væsentlige bevismæssige tvivlsspørgsmål. Reglerne i retsplejeloven om krav til indholdet af et anklageskrift og om, at en sigtet ikke er forpligtet til at udtale sig, finder tilsvarende anvendelse for administrative bødeforlæg efter Inatsisartutloven.

Stk. 6.  Bøder, som pålægges efter Inatsisartutloven eller bestemmelser fastsat efter Inatsisartutloven, tilfalder landskassen.

 

  § 74.  Naalakkersuisut kan konfiskere mineraler, der er indsamlet, brudt eller udnyttet i strid med § 6, stk. 2, § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1-2, § 10, stk. 1-3, og § 11, stk. 1, eller i strid med bestemmelser eller vilkår fastsat for en tilladelse eller en godkendelse eller bestemmelser fastsat efter Inatsisartutloven.

Stk. 2.  Naalakkersuisut kan konfiskere mineraler, der forsøges udført eller udføres fra Grønland uden godkendelse deraf i strid med § 8, stk. 2, § 9, stk. 2, eller i strid med bestemmelser eller vilkår fastsat for en tilladelse eller en godkendelse eller bestemmelser fastsat efter Inatsisartutloven.

  Stk. 3.  Er der foretaget dispositioner over mineraler, der er indsamlet, brudt eller udnyttet uden tilladelse i strid med § 6, stk. 2, § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1-2, § 10, stk. 1-3, og § 11, stk. 1, eller i strid med bestemmelser eller vilkår fastsat for en tilladelse eller en godkendelse eller bestemmelser fastsat efter Inatsisartutloven, eller rettigheder herover, kan de overdragne mineraler eller deres værdi konfiskeres hos erhververen, hvis denne var bekendt med det overdragnes forbindelse med forbrydelsen eller har udvist grov uagtsomhed i denne henseende, eller hvis overdragelsen er sket som gave.

Stk. 4.  Naalakkersuisut kan foretage konfiskation af udbyttet ved en aktivitet omfattet af stk. 1, 2 eller 3 eller et dertil svarende beløb. Savnes der tilstrækkeligt grundlag for at fastslå beløbets størrelse, kan Naalakkersuisut konfiskere et beløb, der skønnes at svare til det indvundne udbytte.

Stk. 5.  Reglerne om konfiskation af udbyttet ved en forbrydelse eller et dertil svarende beløb i Kriminallov for Grønland finder tilsvarende anvendelse på Naalakkersuisuts konfiskation efter stk. 1-4.

Stk. 6.  Konfiskation efter stk. 1, 2 og 3 foretages af Naalakkersuisut eller, i kriminalsager, den relevante myndighed efter Kriminallov for Grønland.
Stk. 7.  Konfiskerede mineraler bortsælges eller bortskaffes af Naalakkersuisut. Indtægter fra salg af konfiskerede mineraler tilfalder landskassen.

 

Kapitel 15

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 

  § 75.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2024.

 

  § 76. Hvis et forhold er omfattet af Inatsisartutloven og Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor, finder førstnævnte anvendelse, medmindre andet er udtrykkeligt bestemt.

  Stk. 2.  Hvis et forhold er omfattet af Inatsisartutloven og Inatsisartutlov om mineralaktiviteter, finder sidstnævnte anvendelse, medmindre andet er udtrykkeligt bestemt.

 

§ 77.  Inden for Inatsisartutlovens anvendelsesområde finder den anvendelse på aktiviteter vedrørende mineraler, herunder indsamling, brydning og udnyttelse af mineraler, som er omfattet af Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) og udført før Inatsisartutlovens ikrafttræden. Inden for Inatsisartutlovens anvendelsesområde finder den desuden anvendelse på mineraler, som er indsamlet, brudt eller udnyttet ved sådanne aktiviteter.

  Stk. 2.  Godkendelser efter råstoflovens §§ 46 og 47, som er meddelt ved Inatsisartutlovens ikrafttræden, bevarer deres gyldighed. Inatsisartutloven finder anvendelse på sådanne godkendelser fra Inatsisartutlovens ikrafttræden.

  Stk. 3.  Inden for Inatsisartutlovens anvendelsesområde finder den anvendelse på afgørelser om aktiviteter og forhold vedrørende mineraler omfattet af råstofloven og truffet før Inatsisartutlovens ikrafttræden, idet tidsfristen nævnt i § 69, stk. 2, og § 70, stk. 1, dog regnes fra tidspunktet for Inatsisartutlovens ikrafttræden.

  Stk. 4.  § 74 finder anvendelse på mineraler konfiskeret før Inatsisartutlovens ikrafttræden, som er i Naalakkersuisuts besiddelse ved Inatsisartutlovens ikrafttræden.

  Stk. 5.  Indsamling uden tilladelse efter § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, finder ikke anvendelse i områder omfattet af efterforskningstilladelser efter Inatsisartutlov om mineralaktiviteter meddelt inden den 1. oktober 2024. Områder omfattet af en efterforskningstilladelse efter Inatsisartutlov om mineralaktiviteter meddelt inden den 1. oktober 2024, er omfattet af råstoflovens kapitel 11, indtil tilladelsens udløb. Et område omfattet af en efterforskningstilladelse efter Inatsisartutlov om mineralaktiviteter meddelt inden den 1. oktober 2024, kan dog overgå til at være omfattet af Inatsisartutlovens kapitel 2, såfremt dette bestemmes ved en ændring af vilkårene for en tilladelse.

  Stk. 6.  De på ikrafttrædelsestidspunktet gældende bestemmelser, standardvilkår og vilkår for tilladelser og godkendelser vedrørende mineraler, som er omfattet af Inatsisartutlovens anvendelsesområde, forbliver i kraft med de ændringer som følger af Inatsisartutloven, indtil bestemmelserne med videre ophæves eller afløses af nye bestemmelser fastsat efter Inatsisartutloven.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 3. juni 2024

 

 

Múte Bourup Egede (sign.)

Formand for Naalakkersuisut