Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 28
23. maj 2024
Vedtaget

Inatsisartutlov om erhvervsfremme for landbrug

Erhvervsfremme og bemyndigelse

 

  § 1. Indenfor de bevillinger der afsættes på de årlige finanslove, kan Naalakkersuisut yde erhvervsfremme til erhvervsmæssige landbrug i form af lån eller direkte tilskud til aktiviteter inden for Inatsisartutlovens formål, der kan:

1) forbedre landbrugets driftsøkonomi, og

2) medvirke til at opnå en langsigtet bæredygtig produktion og øget selvforsyning af Grønland.

 

  § 2.  Erhvervsfremme kan ydes som:

1)  Rentebærende lån.

2)  Rente- og afdragsfri lån.

3)  Direkte tilskud.

4)  En kombination af nr. 1-3.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om kombinationen af erhvervsfremme og betaling af eget indskud.

 

Anvendelsesområde

 

  § 3. Naalakkersuisut kan yde erhvervsfremme til personer eller selskaber med ret til at drive landbrug i Grønland.

  Stk. 2.  Der kan ydes erhvervsfremme til finansiering af følgende formål og aktiviteter til erhvervsmæssig landbrugsdrift:

1)  Erhvervsbygninger.

2)  Selvbygger- og indkvarteringshuse.

3)  Energianlæg.

4)  Maskiner og øvrige anlæg.

5)  Reparationer.

6)  Dyrehold.

7)  Driftslån.

8)  Jordforbedringsarbejde.

9)  Etablering og generationsskifte.

10) Andre aktiviteter eller tiltag, der vurderes at kunne have en positiv effekt på udviklingen af landbrug i Grønland, herunder:

  a)  Efteruddannelse.

  b)  Deltagelse i forsøg med nye fodermetoder, planteavl eller avlsprogrammer. 

  Stk. 3.  Naalakkersuisut kan i særlige tilfælde yde erhvervsfremme til medhjælpende ægtefælle eller samlever.

 

Definitioner

 

  § 4.  Ved ”landbrug” forstås i denne Inatsisartutlov udnyttelse af arealer til planteavl, grøntsagsdyrkning, afgræsning og opdræt af produktionsdyr samt akvakultur og udnyttelse af pels, skind, klove m.v.

  Stk. 2. Ved ”erhvervsmæssig” forstås i denne Inatsisartutlov at erhvervet skal drives som primært erhverv.

  Stk. 3. For at kunne betegnes som erhvervsmæssig, jf. stk. 2, gælder endvidere følgende minimumskrav:

1) Ved fåreavl som den primære produktion, skal en besætning bestå af minimum 400 moderfår.

2) Ved kvægavl som den primære produktion, skal en besætning bestå af minimum 150 moderkøer.

3)  Ved grovfoderproduktion som den primære produktion, skal produktionsarealet være minimum 15 ha.

4)  Ved grøntsagsproduktion som den primære produktion, skal produktionsarealet være minimum 5 ha.

5)  Ved rensdyrhold som primær produktion, skal besætningen bestå af minimum 300 avlshunner.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fravige fra kravene i stk. 2, når det skønnes nødvendigt for bedriftens drift.

  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte krav om minimumproduktion for andre produktionsgrene end de i stk. 2 nævnte.

  Stk. 6.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at kravet til minimumsproduktion ikke gælder ved genstart, overtagelse og etablering af landbrug.

 

Fællesbestemmelser til ansøgning om erhvervsfremme

 

  § 5.  Ansøger om erhvervsfremme skal opfylde følgende betingelser for, at Naalakkersuisut kan træffe afgørelse om, at der kan ydes erhvervsfremme:

1)  Være myndig,

2)  drive eksisterende landbrug, eller være i gang med overtagelse eller opstart af nyt landbrug,

3)  sandsynliggøre, at projektet der ansøges om erhvervsfremme til, vil medvirke til at fremme og effektivisere landbruget,

4)  sandsynliggøre, at projektet der ansøges om erhvervsfremme til, kan bidrage positivt til landbrugets økonomi, og

5)  sandsynliggøre, at projektet er teknisk forsvarligt.

 

  § 6.  Ved behandling af ansøgning om erhvervsfremme skal der foretages en samlet vurdering af ansøgningen, hvor der blandt andet lægges vægt på om det kan sandsynliggøres, at et erhvervsfremmelån vil kunne tilbagebetales eller at erhvervsfremme i form af tilskud medvirker til at ansøger opnår mulighed for selvforsørgelse.

  Stk. 2.  Ansøgning om erhvervsfremme skal indsendes til Naalakkersuisut som en skriftlig begrundet ansøgning, hvor følgende vedlægges som bilag:

1)  Dokumentation for ansøgers relevante faglige kvalifikationer.

2)  Driftsbudget med tilhørende budgetforudsætninger.

3)  De sidste 3 års årsregnskaber for landbruget.

4)  Oversigt over ansøgers formueforhold, herunder vilkår for afvikling af eksisterende forpligtelser jf. stk. 3.

5)  Myndighedstilkendegivelse om at arealtildeling samt andre offentlige tilladelser og godkendelser af betydning for gennemførelse af projektet, kan gives ved tildeling af erhvervsfremme efter denne Inatsisartutlov.

6)  Dokumentation for ansøgers mulighed for at kunne betale eget indskud.

7)  Dokumentation for ansøgers opfyldelse af øvrige krav til gennemførelse af det projekt eller formål, der søges om erhvervsfremme til.

  Stk. 3.  Vurderingen, jf. stk. 2, nr. 4, skal ske på grundlag af ansøgers økonomi på ansøgningstidspunktet. Betingede forhold, herunder afgørelse af forsikringssag, retssag med videre indgår ikke i vurderingen, før der foreligger en endelig afgørelse.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan supplere vurderingsgrundlaget jf. stk. 2 ved at kræve yderligere relevante oplysninger til brug for sagen.

  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan oprette en digital ansøgningsportal eller udarbejde ansøgningsskema, der vil skulle anvendes i forbindelse med ansøgninger efter Inatsisartutloven.

  Stk. 6.  Ansøger er forpligtiget til straks at meddele Naalakkersuisut om væsentlige forandringer i dennes økonomiske forhold, der kan have betydning for behandling af ansøgningen.

 

Opsigelse, tilbagebetaling og vilkår

 

  § 7. Naalakkersuisut kan træffe afgørelse om opsigelse af erhvervsfremmelån og tilbagebetaling af tilskud, såfremt personer eller selskaber uberettiget har modtaget erhvervsfremmelån eller tilskud efter denne Inatsisartutlov eller bestemmelser fastsat i medfør af denne.

  Stk. 2.  En modtager af erhvervsfremme har pligt til at underrette Naalakkersuisut om væsentlige forandringer i lån- eller tilskudsmodtageres økonomiske forhold eller andre forhold af betydning for landbrugets fortsatte drift samt om forhold fastsat som vilkår for lån og tilskud eller efter regler fastsat i medfør af denne Inatsisartutlov.

  Stk. 3.  Undladelse af underretning til Naalakkersuisut om forhold nævnt i stk. 2 betragtes som misligholdelse, og Naalakkersuisut kan træffe afgørelse om opsigelse af erhvervsfremmelån og tilbagebetaling af tilskud.

 

  § 8.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler til gennemførelse af denne Inatsisartutlov, herunder regler om:

1)  Afvikling, løbetid, afskrivning, eftergivelse, renter, debitorskifte, omlægning, refinansiering, tilskud til afdrag og sikkerhed for lån.

2) Uddannelsesmæssige, økonomiske og tekniske krav til ansøgere og projekter.

3)  Særlige vilkår for erhvervsfremme til formål eller aktiviteter oplistet i § 3, stk. 2, nr. 1-10.

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte vilkår i tilsagn om erhvervsfremme, herunder om:

1)  Rapporteringspligt.

2)  Deltagelse i avlsprogrammer, dokumentationskrav til afholdte udgifter samt øvrige forhold, der medvirker til at opfylde formålene med denne Inatsisartutlov og Naalakkersuisuts strategi for landbrug.

 

  § 9.  Naalakkersuisut kan henlægge opgaver af administrationen af denne Inatsisartutlov eller regler udstedt i medfør af denne, til en anden offentlig myndighed eller en privat institution.

  Stk. 2. Henlægges der opgaver til en privat institution, finder landstingslov om sagsbehandling i forvaltningen og landstingslov om offentlighed i forvaltningen anvendelse på institutionens virksomhed med administration af det pågældende område.

 

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

 

  § 10.  Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. januar 2025, jf. dog stk. 3.

  Stk. 2.  Samtidig ophæves Inatsisartutlov nr. 6. af 2. december 2009 om erhvervsfremme for landbrug.

  Stk. 3.  § 4, stk. 3-4, træder i kraft 1. januar 2030.

  Stk. 4.  Fordringer i henhold til landstingsforordning nr. 4 af 20. november 1984 om erhvervsstøtte og landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug, landstingsforordning nr. 11 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug samt Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme for landbrug, som fortsat eksisterer, administreres i henhold til de bestemmelser, der var gældende, da støtten eller lånet blev ydet.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 22. maj 2024

 

 

Múte Bourup Egede (sign.)

Formand for Naalakkersuisut

Dokumenter