Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 27
21. maj 2024
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om lån til medbyggerhuse
(Kommunale lån til medbyggerhuse og lån og tilskud til vedligeholdelse og renovering af medbyggerhuse mv.)

§ 1

 

I Inatsisartutlov nr. 28 af 3. december 2018 om lån til medbyggerhuse foretages følgende ændringer:

 

1. I § 1 indsættes som stk. 3:

  Stk. 3.  Der kan ydes lån til opførelse eller erhvervelse af medbyggerhuse i områder udlagt til landsbrugsformål, når medbyggerhuset tjener til beboelse for:

1)  indehaveren af tilladelse til at drive landbrug, eller

2)  de personer, der forestår selve driften.”

 

2. § 7, stk. 3, affattes således:

”  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan kun yde lån til opførelse eller erhvervelse af typegodkendt medbyggerhus, jf. § 35. Lån er betinget af, at låntager antager den i typegodkendelsen foreskrevne medbyggerassistance.”

 

3. § 8 affattes således:

  § 8.  Kommunalbestyrelsen kan efter § 7, stk. 1, yde lån til dokumenterede udgifter til erhvervelse af et nyt medbyggersæt med sædvanlig indretning og installationer leveret på stedet.

  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan efter § 7, stk. 2, yde lån til dokumenterede udgifter til erhvervelse af et eksisterende, men ikke færdigopført medbyggerhus leveret med nødvendige supplerende materialer på stedet.

  Stk. 3.  Kommunalbestyrelsen kan efter § 7 yde lån til dokumenterede udgifter til byggemodning, projektering og udførelse af fundament, medbyggerassistance og instruktørassistance, montering af el, vand eller varmeinstallationer samt offentlige krav til tilslutning til el, vand og kloak.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om indhentelse af supplerende oplysninger, om frister og om kommunernes bistand til ansøgere om lån til medbyggerhuse.”

 

4. § 9 affattes således:

  § 9.  Lån ydet af kommunalbestyrelsen efter § 7, jf. § 8 ydes som et annuitetslån med en løbetid over 20 år. Lånet forrentes med en rente svarende til nationalbankens diskonto med et tillæg på 3 %-point. Renten fastsættes på datoen for ibrugtagningstilladelsen og er gældende for lånets løbetid.

  Stk. 2.  Lånet forrentes og skal afdrages med faste månedlige ydelser, hver den første i en måned for den forløbne måned, jf. dog stk. 3.

  Stk. 3.  Første ydelse på lånet skal betales den 1. februar i året efter, der er meddelt ibrugtagningstilladelse til medbyggerhuset.”

 

5. § 10 affattes således:

  § 10.  Den månedlige ydelse, jf. § 9, stk. 2 beregnes på grundlag af låntager og dennes husstands samlede aktuelle indkomst opgjort 1 gang årligt den 1. januar gældende for de følgende 12 måneder. Første gang den 1. januar i året efter der er meddelt ibrugtagningstilladelse til medbyggerhuset.

  Stk. 2.  Låntager betaler en forholdsmæssig andel af den samlede årlige ydelse svarende til 35 % af den del af låntager og dennes husstands samlede aktuelle indkomst, jf. stk. 1, der overstiger kr. 300.000, dog maksimalt den samlede årlige ydelse. Den del af den samlede årlige ydelse, der ikke betales af låntager, afskrives. ”

 

6. Efter § 10 indsættes:

  § 10 a.  Lån ydet af kommunalbestyrelsen kan udgøre op til 100 procent af de samlede dokumenterede udgifter efter § 7, jf. § 8, med fradrag af egetindskud, jf. stk. 2.

  Stk. 2.  Tilsagn om lån efter § 7, jf. § 8, er betinget af, at ansøger til kommunalbestyrelsen indbetaler kontant egetindskud på kr. 25.000. Egetindskuddet indbetales til kommunalbestyrelsen samtidig med ansøgers accept af lånetilsagn.

 

§ 10 b.  Betalte ydelser på lån til medbyggerhuse ydet i medfør af denne inatsisartutlov overføres til en pulje til kommunale lån eller tilskud til planlagt periodisk vedligeholdelse og renovering af medbyggerhuse.

 

  § 10 c. Kommunalbestyrelsen kan yde lån eller tilskud til planlagt periodisk vedligeholdelse og til renovering af medbyggerhuse med bestående lån ydet i medfør af denne inatsisartutlov eller tidligere lovgivning om finansiering af medbyggerhuse.

  Stk. 2. Lån eller tilskud ydes kun til arbejder og leverancer, hvor der ikke forinden udstedelse af tilsagn er indgået bindende entreprisekontrakter eller igangsat byggearbejder.

  Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan ikke samtidig med lån ydet i medfør af stk. 1 yde lån eller tilskud i medfør af anden lovgivning om offentlig støtte, tilskud eller finansiering af vedligeholdelse og renovering af boliger.

  Stk. 4.  Lån eller tilskud udbetales til den pågældende håndværker eller leverandør mod dokumentation for udført arbejde eller udført leverance. 

  Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens lån eller tilskud til planlagt periodisk vedligeholdelse og til renovering af medbyggerhuse.

 

  § 10 d.  Tilskud kan alene ydes, når låntager og dennes husstands samlede aktuelle indkomst ikke overstiger kr. 300.000 på tidspunktet for bevilling af tilskud.

 

  § 10 e.  Der kan ydes lån med op til kr. 100.000. Når et lån er tilbagebetalt, kan der ansøges om et nyt lån. Lånet ydes som et annuitetslån med en løbetid over 15 år. Lånet forrentes med en rente svarende til nationalbankens diskonto med et tillæg på 3 %-point. Renten fastsættes på datoen for lånets udbetaling.”

 

7. § 11 affattes således:

  § 11.  Lån ydet af kommunalbestyrelsen efter § 7, jf. § 8, kan kun ydes, såfremt ansøger selv finansierer den del af de samlede låneberettigede udgifter, der ikke finansieres af lån efter § 7, jf. § 8 og fremlægger dokumentation herfor.
  Stk. 2.  Kommunalbestyrelsens tilsagn om lån efter § 7, jf. § 8, kan betinges af, at låntager stiller bankgaranti overfor kommunalbestyrelsen for den del af de samlede låneberettigede udgifter, der ikke finansieres af lån efter § 7, jf. § 8.”

 

8. § 12 affattes således:

§ 12.  Låntagerens eventuelle lån til finansiering af den del af de samlede låneberettigede udgifter, der ikke finansieres af lån efter § 7, jf. § 8, kan sikres ved pant i medbyggerhuset.

  Stk. 2.  Lån ydet af kommunalbestyrelsen sikres ved pant i medbyggerhuset.

  Stk. 3.  Lån ydet af kommunalbestyrelsen respekterer lån, ydet mod sikkerhed i medbyggerhuset, til låntagers finansiering af den del af de samlede låneberettigede udgifter, der ikke finansieres af lån efter § 7, jf. § 8.

  Stk. 4.  Lån ydet af kommunalbestyrelsen har oprykkende panteret i medbyggerhuset.”

 

9. § 15, stk. 4, affattes således:

”  Stk. 4.  Såfremt ejendomsretten til medbyggerhuset ikke kan overgå til låntager, godtgør kommunalbestyrelsen låntagers egetindskud kr. 25.000 og låntagers afholdte del af de samlede låneberettigede udgifter til opførelse eller overtagelse af et medbyggerhus, som ikke finansieres af lån efter § 7, jf. § 8.”

 

10. I § 23, stk. 1, indsættes før nr. 1 som nyt nummer 1:

”1)  Renter og afdrag på lånet ikke betales, og låntager ikke har betalt restancen inden fristens udløb ifølge reglerne om betaling af renter og afdrag efter et pantebrev i fast ejendom, jf. lov for Grønland om pant.”

 

Nr. 1-8 bliver herefter nr. 2-9.

 

11. Efter § 27 under overskriften Ansøgning om lån indsættes:

  § 27 a. Kommunalbestyrelsen skal foretage offentlig indkaldelse af ansøgninger om lån til opførelse eller erhvervelse af et nyt medbyggerhus. Offentlig indkaldelse skal ske 1 gang årligt i januar måned og med frist for ansøgning den 1. marts. Ved tillægsbevilling foretages fornyet offentlig indkaldelse og med en passende ansøgningsfrist.

  Stk. 2.  Ved behandling af de indkomne ansøgninger, jf. stk. 1, skal godkendte ansøgere med størst boligbehov og uden mulighed for alternativ boligforsyning prioriteres først.

  Stk. 3.  Såfremt der er uforbrugte bevillinger efter behandling og afgørelse af modtagne ansøgninger, jf. stk. 1, behandles senere indkomne ansøgninger i den rækkefølge, de indkommer.

  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, hvilke hensyn kommunalbestyrelsen kan eller skal lægge vægt på ved vurdering af ansøgernes boligbehov og mulighed for alternativ boligforsyning efter stk. 2.”

 

12. § 28, stk. 1, affattes således:

”  Ansøgning om lån til opførelse eller erhvervelse af et medbyggerhus skal sendes skriftligt til kommunalbestyrelsen.”

 

13. § 32 affattes således:

§ 32.  Kommunalbestyrelsen forelægger overslag og driftsbudget for ansøger til godkendelse. Herefter meddeler kommunalbestyrelsen ansøger lånetilsagn betinget af indbetaling af egetindskud, jf. § 10 a, stk. 2, eventuel bankgaranti, jf. § 11, stk. 2, og indbetaling af eventuelt gebyr, jf. § 25.”

 

14. I kapitel 4 efter § 32 indsættes:

  § 32 a. Kommunalbestyrelsen skal ved aflæggelse af årsregnskab medtage følgende oplysninger:

1)  Antal lånetilsagn meddelt i regnskabsåret.

2)  Antal verserende lånetilsagn.

3)  Antal lånetilsagn, der er afsluttet i regnskabsåret.

4)  Det samlede bevillingsforbrug i regnskabsåret.

  Stk. 2.  Oplysninger skal fordeles på geografiske lokaliteter.

  Stk. 3.  Oplysningerne skal senest samtidig med kommunalbestyrelsens aflæggelse af årsregnskab fremsendes til Naalakkersuisut.”

 

15. § 33, stk. 2, affattes således: 

”  Stk. 2.  Lån til byggemodning, projektering og udførelse af fundament, råhus, el-, vand og varmeinstallationer samt instruktørassistance udbetales til den pågældende håndværker mod dokumentation for udført arbejde.”

 

16. § 35, stk. 1, affattes således:

”  Naalakkersuisut meddeler typegodkendelse af medbyggerhus gældende for 1 år adgangen. Naalakkersuisut kan fastsætte krav til indretning, anvendelse og tekniske installationer samt krav om medbyggerassistance.”

 

§ 2

 

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. juni 2024.

  Stk. 2.  Bestående lån og lånetilsagn til medbyggerhuse meddelt låntager før denne inatsisartutlovs ikrafttræden videreføres på uændrede vilkår.

  Stk. 3.  Ansøgere, som før inatsisartutlovens ikrafttræden har modtaget tilsagn om lån efter de gældende regler, kan efter ansøgning til kommunalbestyrelsen meddeles nyt lånetilsagn efter reglerne i denne inatsisartutlov.

  Stk. 4.  Kommunalbestyrelsen kan afvise en ansøgning om nyt lånetilsagn, jf. stk. 3, hvis der er foretaget retligt bindende dispositioner på grundlag af det bestående lånetilsagn, eller der ikke er bevillingsmæssig dækning for merudgifterne forbundet med nyt lånetilsagn.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 16. maj 2024

 

 

Múte Bourup Egede (sign.)

Formand for Naalakkersuisut